Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Pracownia Diagnoz Pedagogicznych

Pracownia Diagnoz Pedagogicznych (PDP) jest jednostką pomocniczą w strukturze Instytutu Pedagogiki. Została powołana Zarządzeniem nr 6 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku (zarządzenie). Rozpoczęła działalność z dniem 1 lutego 2017 roku.

Do zadań PDP należy w szczególności:

 • współpraca z innymi jednostkami Instytutu Pedagogiki UJ w prowadzeniu badań naukowych dotyczących zjawisk edukacyjnych oraz praktyk związanych z diagnozą i diagnostyką (m.in. tworzenie narzędzi diagnostycznych i adaptacja testów obcojęzycznych);
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami edukacyjnymi zajmującymi się diagnozą pedagogiczną.

Pracownia pełni także rolę forum umożliwiającego nawiązanie kontaktów badaczom różnych specjalności, których zainteresowania naukowe pokrywają się z przedmiotem działalności Pracowni.

W zasobach Pracowni zgromadzone są liczne wystandaryzowane testy do badań edukacyjnych i pedagogicznych, z których mogą korzystać pracownicy, doktoranci i magistranci Instytutu Pedagogiki.

Podczas dyżurów PDP można zapoznać się ze zgromadzoną bazą testów, przejrzeć wybrane przez siebie narzędzia, wypożyczyć podręczniki do testów, skonsultować dobór narzędzia do projektu badawczego, a także ustalić warunki prawne i finansowe korzystania z wybranego narzędzia.

 

Regulamin korzystania ze zbiorów Pracowni Diagnoz Pedagogicznych
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 1. Zbiory Pracowni Diagnoz Pedagogicznych (PDP) stanowią wyodrębnioną część Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zbiory te obejmują  narzędzia diagnostyczne do badań i analiz pedagogicznych oraz edukacyjnych, w tym arkusze testowe, klucze i podręczniki.
 2. Zgromadzone w PDP narzędzia diagnostyczne służą prowadzeniu badań naukowych.
 3. Z materiałów zgromadzonych w PDP można korzystać:
  - na miejscu,
  - poprzez wypożyczenie na zewnątrz.
 4. Materiały zgromadzone w PDP udostępniane są na miejscu:
  - pracownikom naukowym Instytutu Pedagogiki UJ,
  - doktorantom Instytutu Pedagogiki UJ na podstawie pisemnego potwierdzenia przez promotora zasadności udostępnienia im określonych materiałów,
  - studentom pedagogiki Instytutu Pedagogiki UJ na podstawie pisemnego potwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych zasadności udostępnienia im określonych materiałów.
 5. Na zewnątrz wypożyczane są wyłącznie podręczniki oraz klucze do narzędzi diagnostycznych. Mogą być one wypożyczone:
  - pracownikom naukowym IP UJ,
  - doktorantom Instytutu Pedagogiki UJ na podstawie pisemnego potwierdzenia przez promotora zasadności wypożyczenia im określonych materiałów,
  - studentom II roku studiów II stopnia w Instytucie Pedagogiki UJ na podstawie pisemnego potwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych (magisterskich) zasadności wypożyczenia im określonych materiałów.
 6. Podręczniki oraz klucze do narzędzi diagnostycznych wypożyczane są na zewnątrz na czas określony, który wynosi:
  - dla pracowników naukowych Instytutu Pedagogiki UJ - 14 dni,
  - dla doktorantów Instytutu Pedagogiki UJ - 7 dni,
  - dla studentów II roku studiów II stopnia w Instytucie Pedagogiki UJ - 7 dni.
  Po upływie tego okresu wypożyczone materiały muszą zostać bezzwłocznie zwrócone.
 7. Prolongata wypożyczonego materiału jest możliwa pod warunkiem, że nie został on zarezerwowany przez inną osobę.
 8.  Wypożyczeniu na zewnątrz podlegają materiały, w przypadku których PDP dysponuje więcej niż 1 egzemplarzem. Materiały zgromadzone w PDP tylko w 1 egzemplarzu mogą zostać wypożyczone na zewnątrz wyłącznie na podstawie zgody Kierownika PDP i na wskazany okres czasu.
 9. Egzekwowanie zwrotu przetrzymanych materiałów będzie się odbywać w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Pedagogiki UJ.
 10. Zasady udostępniania materiałów o szczególnej wartości materialnej ustala Kierownik PDP w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Pedagogiki UJ.
 11. W razie zagubienia wypożyczonego materiału wypożyczający zostaje zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowego egzemplarza.
 12. Osoby wykorzystujące arkusze testowe w ramach prowadzonych prac badawczych mogą je nabyć za pośrednictwem PDP. Koszt zamówionych przez PDP arkuszy pokrywa osoba zainteresowana (student, doktorant, pracownik naukowy).
 13. Osoby wypożyczające podręczniki i arkusze testowe są zobowiązane do podpisania oświadczenia o ochronie praw autorskich.
 14. Ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz w związku z ustawą o prawach autorskich niedopuszczalne jest kopiowanie oraz fotografowanie podręczników, arkuszy testowych i kluczy.
 15. Poza testami komercyjnymi PDP dysponuje bazą bezpłatnych testów do prowadzenia badań i analiz pedagogicznych, która jest systematycznie powiększana. Informacje na ich temat są udostępniane na stronie internetowej Pracowni Diagnoz Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki  UJ.
 16. Ze zbiorów można korzystać w godzinach dyżuru w PDP lub po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem: pdp@uj.edu.pl.

Kierownik Pracowni Diagnoz Pedagogicznych

dr Barbara Ostafińska-Molik: b.ostafinska-molik@uj.edu.pl