Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Nauka

Web Content Display Web Content Display

Konferencja - Pamięć, mity, rzeczywistość. Druga wojna światowa i niemiecka okupacja ziem polskich

Konferencja - Pamięć, mity, rzeczywistość. Druga wojna światowa i niemiecka okupacja ziem polskich

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową: "Pamięć, mity, rzeczywistość. Druga wojna światowa i niemiecka okupacja ziem polskich", Kraków 17-18 maja 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa: Pamięć, mity, rzeczywistość. Druga wojna światowa i niemiecka okupacja ziem polskich, Kraków 17-18 maja 2024 r.

International Conference: Memory, myth, and reality. The Second World War and the German occupation of Polish lands, Krakow May 17-18, 2024.

Językami konferencji są polski i angielski. Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.
The languages of the conference are Polish and English. Simultaneous interpretation will be provided.

 

Program konferencji >>> plik do pobrania

 

Dzień pierwszy: 17 maja 2024

8.30- 9.00 rejestracja/ registration

9.00 – 9.15 powitanie/ welcome

9.15 – 9.45 Wykład inauguracyjny/ opening lecture

 • Eugeniusz Cezary Król, Semantyka narodowego socjalizmu (The Semantics of National Socialism)

9.50- 10.30 sesja I

 • Maria M. Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Mit – mowa wzniosła czy szlachetne domniemanie? Konteksty współczesne platońskiej teorii mitu. (Myth – sublime speech or noble presumption? Contemporary contexts of Plato's theory of myth.)
 • Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki), Doświadczenie biograficzne a mitotwórcza rola pamięci - symetrie i asymetrie. (Biographical experience versus the myth-making role of memory - symmetries and asymmetries)

10.30 – 11.00 dyskusja/ discussion

11.00 – 11.30 przerwa kawowa/ coffee break

11.30 – 12.50 – sesja II

 • Tatjana Tönsmeyer (Bergische Universität Wuppertal), German memory politics and its focus on War: Why lessons about the impact of occupation still have to be learned. (Niemiecka polityka pamięci i jej skupienie na wojnie: dlaczego wciąż trzeba wyciągać wnioski na temat wpływu okupacji?)
 • Paulina Gulińska-Jurgiel (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Semantyka, emocje, milczenie: narracja wokół polsko-zachodnioniemieckich praktyk rozliczeniowych w latach 60-tych XX w. (Semantics, emotion, silence: The narrative around Polish-West German settlement practices in the 1960s.)
 • Jakub Gałęziowski (Uniwersytet Warszawski), Między propagandą i martyrologią, a o czym lepiej nie mówić. Przypadek „Zrabowanych dzieci”. (Between propaganda and martyrdom, and what is better not to talk about. The case of the “Stolen Children.”)
 • Olivier Luminet (University of Louvain), Myths around collaboration and resistance during WWI and WWII in Belgium. (Mity na temat kolaboracji i ruchu oporu podczas I i II wojny światowej w Belgii.)

12.50 – 13.30 dyskusja/ discussion

13.30 – 15.00 przerwa/break

15.00-16.00 sesja III

 • Joanna Wawrzyniak (Uniwersytet Warszawski), Institutionalizing the Myth(s) of World War II in Communist Poland: Actors, Structures, and Long-term Consequences. (Instytucjonalizacja mitów o II wojnie światowej w komunistycznej Polsce: Aktorzy, struktury i długoterminowe konsekwencje)
 • Jan Gryta (University of Southampton), Postronni Zagłady? Harcerski Alert Zwycięstwa ’65 i przekazywanie wiedzy o Holokauście na poziomie lokalnym. (Holocaust bystanders? Scouting Victory Alert '65 and communicating Holocaust knowledge at the local level)
 • Tomasz Ceran (Instytut Pamięci Narodowej, Bydgoszcz), Nieobecna i niedoceniana? Okupacja niemiecka w Polsce w ogólnej narracji na temat II wojny światowej. (Absent and underestimated? The German occupation of Poland in the overall narrative of World War II)

16.00-16.30 dyskusja/ discussion

16.30 – 17.00 przerwa/ break

17.00 – 17.45 Panel dyskusyjny/ panel discussion

 • Ich verstehe zupełnie nic. Pamięć, mity, rzeczywistość w subiektywnym dwugłosie polsko-niemieckim - z udziałem Leo Mausbacha i Arkadiusza Stempina, moderator: Joanna Lubecka (panel discussion Memory, myths and reality in a subjective Polish-German bicultural dialogue).

17.45 – 18.30 dyskusja/ discussion

 

Dzień drugi: 18 maja 2024

9.00 – 10.00 Sesja IV

 • Grzegorz Bębnik (Instytut Pamięci Narodowej, Katowice), Od narodzin do (de)konstrukcji. Istnienie mitu w wybranych epizodach Września 1939. (From birth to (de)construction. The existence of myth in selected episodes of September 1939.)
 • Arkadiusz Stempin (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Mit niewinnego Wehrmachtu. (The myth of the innocent Wehrmacht)
 • Lucas Mazur (Uniwersytet Jagielloński), The psycho-social emergence of myths related to WWII. The example of geopolitical framing. (Psychospołeczne powstawanie mitów związanych z II wojną światową. Przykład ram geopolitycznych)

10.00-10.30 dyskusja/ discussion

10.30-11.00 przerwa kawowa/ coffee break

11.00-13.00 dyskusja podsumowująca konferencję/ discussion and conclusion of the conference