Erasmus+

O programie

Celem programu Erasmus jest stworzenie studentom, którzy dobrze znają język obcy i mają sprecyzowane zainteresowania badawcze, możliwości wyjazdu na semestr (trymestr) do jednej z kilku zagranicznych uczelni, z którymi Instytut ma podpisaną umowę o współpracy.

Celem studenckich wyjazdów jest nie tylko doskonalenie języka obcego, poznawanie kultury kraju i uczelni, w której student spędza kilka miesięcy, lecz nade wszystko uczestnictwo w zajęciach, słuchanie wykładów, studiowanie literatury. Jest to uzupełnienie i kontynuacja studiów realizowanych w Instytucie Pedagogiki UJ.

Studenci wyjeżdżający za granicę realizują przedmioty zawarte w Learning Agreement, uzyskując stosowną liczbę punktów (w skali ECTS). Liczba koniecznych do uzyskania punktów jest taka, jak w większości uczelni i wynosi 60 punktów rocznie (30 punktów semestralnie lub 20 trymestralnie).

Uczestnictwo w programie umożliwia studentom ubieganie się o stypendium wypłacane na ogół w euro. Wysokość stypendium jest co roku ustalana na nowo na szczeblu całego Wydziału Filozoficznego, stosownie do funduszy przekazywanych przez Program z zagranicy.

Stypendyści programu Erasmus otrzymują prawo do uzyskania wizy na czas pobytu w uczelni za granicą oraz prawo do legalnej pracy, pozwalającej na zdobycie dodatkowych funduszy ułatwiających pobyt za granicą.

Umowy Instytutu Pedagogiki z uczelniami zagranicznymi

 1. Austria, Baden – Pädagogische Hochschule Niederösterreich
 2. Austria, Salzburg – Pädagogische Hochschule Salzburg
 3. Chorwacja, Zagrzeb – University of Zagreb
 4. Czechy, Ołomuniec – Univerzita Palackeho v Olomouci
 5. Czechy, Praga – Univerzita Karlova v Praze
 6. Czechy, Zlin – Univerzita Tomase Bati ve Zline
 7. Grecja, Saloniki – University of Thessaloniki
 8. Grecja, Patra – University of Patras
 9. Grecja, Volos – University of Thessaly
 10. Hiszpania, Alicante – Universidad de Alicante
 11. Hiszpania, Burgos – Universidad de Burgos
 12. Hiszpania, Ciudad Real – Universidad de Castilla-La Mancha
 13. Hiszpania, Grenada – Universidad de Granada
 14. Hiszpania, Oviedo – Universidad de Oviedo
 15. Hiszpania, Walencja – Universidad de Valencia
 16. Niemcy, Augsburg – Universität Augsburg
 17. Niemcy, Wolfenbuttell – Hochschule Braunschweig-Wolfenbuttell
 18. Niemcy, Erlangen – Friedrich-Alexander-Universität – Erlangen, Nürnberg
 19. Niemcy, Jena – Friedrich-Schiller-Universität Jena
 20. Niemcy, Münster - Westfalische Wilhelms-Universität Münster
 21. Portugalia, Faro – Universidade de Algarve
 22. Portugalia, Porto – Universidade do Porto
 23. Słowacja, Bratysława - Univerzita Komenskeho v Bratislave
 24. Słowacja, Preszów – Presovska Univerzita
 25. Słowacja, Trnava - Trnava University in Trnava
 26. Turcja, Tokat – Gaztosmanpasa University
 27. Węgry, Debreczyn - Debreceni Egyetem
 28. Węgry, Kaposvár - Kaposvár University
 29. Włochy, Macerata – Università degli Studi di Macerata
 30. Włochy, Padwa – Università degli Studi di Padova

Rekrutacja

Kryteria kwalifikacyjne

Lista wymaganych dokumentów (oprócz wniosku online):

 

1. CV w języku polskim i w języku obcym wraz ze zgodą na wykorzystanie danych

niezbędnych do procesu rekrutacji.

 

2. List motywacyjny w języku polskim w merytoryczny sposób uzasadniający chęć wyjazdu na daną uczelnię (m.in. poprzez wskazanie związku programu studiów zagranicznych z programem realizowanym w Instytucie Pedagogiki lub projektami badawczymi, w których bierze udział kandydat). Dodatkowo można (choć nie jest to wymagane) wskazać jeszcze 2 inne uczelnie, na wypadek nie zakwalifikowania się na wyjazd z wyboru pierwszego.

 

3. Świadectwo znajomości właściwego języka obcego (w zależności od uczelni B2 lub

C1). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ,

szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów

akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem.

 

4. Zaświadczenia potwierdzające działalność studencką, udział w konferencjach oraz

otrzymanie nagród i wyróżnień.

 

5. Spis publikacji oraz kserokopie pierwszej strony artykułów/recenzji

/tłumaczeń/rozdziałów książek, z imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem tekstu.

 

Uwaga: dokumenty 1, 2, 3, 5 muszą być własnoręcznie podpisane przez

kandydata/kandydatkę. Dokumenty bez podpisów nie będą rozpatrywane.

 

 


Punktacja i sposób oceniania kandydatów, zasady tworzenia list głównych i rezerwowych

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie następujących kryteriów:

1. Cele naukowe wyjazdu (0-5 punktów)

Cele naukowe wyjazdu stypendialnego powinny być zbieżne z programem studiów na

macierzystej jednostce (poświadczone listem motywacyjnym): maksymalnie 5 punktów.

2. Stopień znajomości języka kraju, do którego składana jest aplikacja lub języka angielskiego (0-3 punkty)

a) poziom A1/2: 1 punkt

b) poziom B1/2: 2 punkty

c) poziom C1/2: 3 punkty

 

3. Średnia ocen (0-3 punkty)

 

a) średnia 4,51- 5,0: 3 punkty

b) średnia 4,21– 4,50: 2 punkty

c) średnia 4,0- 4,20: 1 punkt

d) średnia poniżej 4,00: 0 punktów

 

4. Aktywność społeczna i naukowa kandydata (0-9 punktów)

a) udział w komisjach wydziałowych, kołach naukowych, samorządzie, wolontariat naukowy (0-2 p.)

b) udział w konferencjach krajowych i zagranicznych (0-2 p.)

c) nagrody i wyróżnienia naukowe (0-2 p.)

d) publikacje (0- 3 p.)

Poszczególne dokonania kandydata muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami.

 

Terminarz aktualnej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

w roku akademickim 2021/22, na semestr letni

06.09.2021 – 17.09.2021 – czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb,
20.09.2021 – 24.09.2021 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb;

27.09.2021 – 01.10.2021 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

04.10.2021 – 08.10.2021 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdów; przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej do DOSZ

 

Nie jest przewidziana rozmowa kwalifikacyjna

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji właściwej komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie jest rozstrzygane podczas trwania rekrutacji, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej Kandydatowi.

 

Kursy w językach obcych - oferta IP dla przyjeżdżających studentów w programie Erasmus+

Kontakt

Przejdź do strony Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
sekretariat Instytutu Pedagogiki, ul. Batorego 12, godz. 10.00–14.00

Koordynator: dr hab. Jacek Bylica
e-mail: jacek.bylica@uj.edu.pl