Projekt Paidagogos Pro - innowacyjny projekt wdrożeniowy

Paidagogos PRO – „Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego” to innowacyjny projekt dedykowany studentom 1. roku studiów II stopnia oraz 4. roku jednolitych studiów mgr planującym przygotowanie pracy dyplomowej, której problematyka może mieć charakter wdrożeniowy.

Celem projektu jest powiązanie wiedzy zdobywanej w toku studiów z praktyką. Projekt spełnia potrzebę integracji przyszłych absolwentów Wydziału Filozoficznego z potencjalnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i posiadających tzw. kompetencje „miękkie” – niebywale użyteczne w miejscu pracy.

W ramach projektu studenci będą mogli napisać magisterską pracę wdrożeniową dla konkretnego podmiotu z otoczenia społeczno-gospodarczego. Wezmą też udział w wizytach studyjnych oraz warsztatach kompetencji miękkich, przydatnych na rynku pracy. Każdy uczestnik projektu otrzyma tzw. stypendium badawcze, które pozwoli mu zrealizować pracę magisterską na najwyższym poziomie.

Szczegółowe informacje na portalu Paidagogos Pro lub bezpośrednio u koordynatora projektu na nasz instytut - dra Łukasza Hajduka oraz u pełnomocnika dziekana ds. komercjalizacji efektów kształcenia - p. Agnieszki Święch.

 

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019 i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne, nr umowy o dofinansowanie POWR.04.01.00-00-IH01/16.

Published Date: 05.10.2017
Published by: Jadwiga Sulikowska