Egzamin magisterski

Procedura dopuszczająca do obrony pracy magisterskiej

 

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

 

1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak to zrobić? Proszę wejść na stronę systemu AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na konto pocztowe Promotora.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje i składa w sekretariacie studiów;

- szczegółowy opis procedury w zakładce: -> Procedura antyplagiatowa

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

4. Student drukuje swoją pracę z systemu AP (plik PDF z pracą zawiera na każdej stronie numery kontrolne) i przekazuje wydrukowane egzemplarze do recenzji Promotorowi, a następnie Recenzentowi;

5. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP, a następnie wydrukowane i podpisane recenzje składają w sekretariacie studiów;

6. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów II stopnia (przynajmniej 120 ECTS) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie komplet dokumentów do obrony:

a.   OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH - wydrukowane z systemu APD (przy nazwisku znajduje się ikonka, którą należy kliknąć)

b.   FORMULARZ z Biura Karier (wypełniony w usosWeb i wydrukowany) -> otwórz link

c.   PODANIE o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym* -> pobierz plik  (do odpisu dyplomu w języku obcym suplement drukowany jest TYLKO w języku angielskim)

d.   ZDJĘCIA o wymiarach 45 x 65 mm (5 sztuk - dyplom w języku polskim; 6 sztuk i więcej - w przypadku odpisów w językach obcych)

e.   LEGITYMACJA STUDENCKA **

f.    DOWÓD WPŁATY za dyplom

 

UWAGA! Aby dokonać opłaty za dyplom (60 PLN wersja polska lub 100 PLN wersja polska i angielska) należy wcześniej zgłosić się do sekretariatu, pok. nr  4, po ZLECENIE WPŁATY, które będzie wygenerowane z systemu USOS z numerem konta, na który wpłacicie Państwo pieniądze. Proszę nie robić przelewów bez uprzednio pobranego zlecenia!

* Osoby ubiegające się o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy muszą zgłosić to w sekretariacie - w formie pisemnego wniosku - w terminie najpóźniej do 30 dni, licząc od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (najlepiej jednak złożyć wniosek wraz z innymi dokumentami). Odpis w języku obcym będzie sporządzony i wydany wraz z oryginałem dyplomu i odpisami w języku polskim.

Niezgłoszenie chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!

** Legitymacja Studencka musi być oddana najpóźniej w dniu egzaminu.

UWAGA! Dyplomy magisterskie wydawane będą WYŁĄCZNIE po złożeniu KARTY OBIEGOWEJ z Biblioteki Instytutu Pedagogiki  -> pobierz plik

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego 2018/2019

Animacja społeczno-kulturowa -> pobierz plik

Pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną -> pobierz plik

Pedagogika resocjalizacyjna -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów magisterskich 2018/2019 i skład Komisji

Dokładne daty obron magisterskich oraz skład Komisji -> pobierz plik