Egzamin magisterski

Procedura dopuszczająca do obrony pracy magisterskiej

 

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

 

1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak wgrać pracę do AP? Proszę wejść na stronę systemu AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na konto pocztowe Promotora.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje i składa w sekretariacie studiów;

- szczegółowy opis procedury w zakładce: -> Procedura antyplagiatowa

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

 

4. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP, a następnie wydrukowane i podpisane recenzje składają w sekretariacie studiów;

5. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów II stopnia (przynajmniej 120 ECTS) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie komplet dokumentów wymaganych do obrony: (UWAGA w roku 2020 przesyłacie Państwo tylko podpisane skany)

 

a.   OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH - wydrukowane z systemu AP

(przy nazwisku znajduje się ikonka, którą należy kliknąć)

b.   WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim * -> pobierz plik

e.   DOWÓD WPŁATY za dyplom

d.   LEGITYMACJA STUDENCKA **

b.   (nieobowiązkowo!) FORMULARZ z Biura Karier (wypełniony w UsosWeb) -> otwórz link (szczegóły tutaj)

 

UWAGA! Aby dokonać opłaty za dyplom (60 PLN wersja polska lub 100 PLN wersja polska i angielska) należy wcześniej zgłosić się do sekretariatu, pok. nr  4, po ZLECENIE WPŁATY, które będzie wygenerowane z systemu USOS z numerem konta, na który wpłacicie Państwo pieniądze. Proszę nie robić przelewów bez uprzednio pobranego zlecenia!

UWAGA w roku 2020 polecenie wpłaty wygenerowane zostanie na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie (lub nie) odpisu dyplomu w języku angielskim i zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" w wysokości 100 zł lub 60 zł.

* wydanie absolwentowi dyplomu i suplementu w języku polskim wraz z odpisem w tłumaczeniu na język angielski będzie miało miejse w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Niezgłoszenie chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!

** Legitymacja Studencka musi być oddana najpóźniej w dniu egzaminu.

Dyplomy magisterskie wydawane będą WYŁĄCZNIE po złożeniu KARTY OBIEGOWEJ z Biblioteki Instytutu Pedagogiki  -> pobierz plik

 

UWAGA!

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dokumenty wymagane do obrony będą składane elektronicznie.

Skany podpisanych dokumentów (wniosek, oświadczenie z AP) należy przesłać do sekretariatu drogą mailową.

Na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie (lub nie) odpisu dyplomu w języku angielskim, zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" w wysokości 100 zł lub 60 zł.

Przed obroną należy jeszcze przesłać do sekretariatu potwierdzenie wpłaty za dyplom.

 

W tym roku nie będzie wymagane złożenie karty obiegowej z Biblioteki Instytutu Pedagogiki, ale odbiór dyplomu będzie możliwy dopiero po zweryfikowaniu, czy absolwent nie zalega z książkami.

Książki można zwracać do Biblioteki IP osobiście lub przesyłając drogą pocztową (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub paczką) na adres Biblioteki IP: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków.

 

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego 2019/2020

Animacja społeczno-kulturowa -> pobierz plik

Pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną -> pobierz plik

Pedagogika resocjalizacyjna -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów magisterskich 2019/2020 i skład Komisji

Dokładne daty obron magisterskich oraz skład Komisji: Zobacz plik