Egzamin magisterski

Procedura dopuszczająca do obrony pracy magisterskiej

 

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (magisterskiego).


Co najmniej 2 tygodnie przed egzaminem dyplomowym należy:

1. Uzyskać ostateczną akceptację pracy przez Promotora oraz upewnić się, że zgłosił temat pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej ->pobierz plik

2. Wprowadzić pracę do systemu APD (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak to zrobić? Proszę wejść na stronę systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych): https://www.apd.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi APD dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/apd

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu APD jest automatycznie poddawana weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na konto pocztowe Promotora. Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie APD i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje i składa w sekretariacie studiów;

- szczegółowy opis w zakładce: -> Procedura antyplagiatowa

4. Student drukuje swoją pracę z systemu APD (plik PDF z pracą zawiera na każdej stronie numery kontrolne) i przekazuje wydrukowane egzemplarze do recenzji Promotorowi, a następnie Recenzentowi;

5. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu APD, a następnie wydrukowane i podpisane recenzje składają w sekretariacie studiów;

 

Przynajmniej tydzień przed egzaminem magisterskim należy złożyć w sekretariacie:

(wcześniej należy sprawdzić w USOSIE, czy są wpisane wszystkie zaliczenia i oceny,  czy nie brakuje żadnego przedmiotu, aby móc ukończyć studia)

a.   OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH - wydrukowane z systemu APD (przy nazwisku znajduje się ikonka, którą należy kliknąć)

b.   FORMULARZ z Biura Karier (wypełniony w usosWeb i wydrukowany) -> otwórz link

c.   PODANIE o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym* -> pobierz plik - do odpisu dyplomu w języku obcym suplement drukowany jest TYLKO w języku angielskim

d.   ZDJĘCIA o wymiarach 45 x 65 mm (5 sztuk - dyplom w języku polskim; 6 sztuk i więcej - w przypadku odpisów w językach obcych)

e.   LEGITYMACJA STUDENCKA **

f.    DOWÓD WPŁATY za dyplom (wcześniej należy pobrać w sekretariacie "polecenie wpłaty")

 

UWAGA! Aby dokonać opłaty za dyplom (60 PLN wersja polska lub 100 PLN wersja polska i angielska) należy wcześniej zgłosić się do sekretariatu, pok. nr  4, po ZLECENIE WPŁATY, które będzie wygenerowane z systemu USOS z numerem konta, na który wpłacicie Państwo pieniądze. Proszę nie robić przelewów bez uprzednio pobranego zlecenia!

* Osoby ubiegające się o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy muszą zgłosić to w sekretariacie - w formie pisemnego wniosku - w terminie najpóźniej do 30 dni, licząc od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (najlepiej jednak złożyć wniosek wraz z innymi dokumentami). Odpis w języku obcym będzie sporządzony i wydany wraz z oryginałem dyplomu i odpisami w języku polskim.

Niezgłoszenie chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!

** Legitymacja Studencka musi być oddana najpóźniej w dniu egzaminu.

UWAGA! Dyplomy magisterskie wydawane będą WYŁĄCZNIE po złożeniu KARTY OBIEGOWEJ z Biblioteki Instytutu Pedagogiki  -> pobierz plik

 

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego 2017/2018

Animacja społeczno-kulturowa -> pobierz plik

Pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną -> pobierz plik

Pedagogika resocjalizacyjna -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów magisterskich 2017/2018 i składy Komisji

Dokładne daty obron magisterskich oraz składy Komisji -> pobierz plik