Egzamin licencjacki

Procedura dopuszczająca do obrony pracy licencjackiej

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

- kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku.

- prace dyplomowe (licencjackie) wgrane do internetowego systemu Archiwum Prac (AP) podlegają automatycznej weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), a ocena z pracy zostaje włączona do ogólnego wyniku studiów. Poszczególne składowe ogólnego wyniku studiów przedstawiają się następująco: 4/8 = średnia z całości studiów, 2/8 = ocena z pracy dyplomowej, 2/8 = ocena z egzaminu dyplomowego.


1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

 

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak wgrać pracę do systemu AP? Proszę wejść na stronę AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

 

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na adres mailowy Promotora w domenie UJ.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP oraz kieruje pracę do oceny Recenzentów;

- zob. szczegółowy opis procedury antyplagiatowej

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

 

4. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP;

- obecnie nie wymaga się złożenia pracy w formie drukowanej; student jednakże może pobrać i wydrukować swoją pracę, klikając w link "wersja do druku".

 

5. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów I stopnia (przynajmniej 180 ECTS i zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z planem studiów) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie

 

komplet dokumentów wymaganych do obrony*:

 

a. wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu**

każdy absolwent otrzymuje bezpłatnie oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich dwa odpisy - w zależności od wyboru, może to być np. jeden odpis w j. polskim i jeden odpis w j. angielskim;

b. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu***

obowiązuje jedynie w przypadku zawnioskowania o dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym; wcześniej trzeba pobrać z sekretariatu tzw. polecenie wpłaty na kwotę 20 zł;

c. oświadczenie o prawach autorskich

wydrukowane z systemu AP;

 

d. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków

wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych w ramach Projektu ZintegrUJ (obowiązuje w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia);

e. formularz z Biura Karier

wypełniony elektronicznie w UsosWeb (nieobowiązkowo - szczegóły tutaj).

 

* Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku. Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów UJ złożenie tychże dokumentów jest warunkiem dopuszczenia studenta do obrony!

** Absolwent otrzymuje:

- bezpłatny komplet, w skład którego wchodzi oryginał dyplomu oraz dwa odpisy. Co wejdzie w skład kompletu bezpłatnego zależy od złożonego wniosku. Może to być oryginał i dwa odpisy w języku polskim lub oryginał, jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym; optymalny pakiet to wybór nr 3 lub nr 5;

- ponadto absolwent może zawnioskować o dodatkowy odpis dyplomu w jednym z pięciu języków obcych (opłata 20 zł) lub odpis w języku polskim (dodatkowy odpis w j. polskim zawsze jest bezpłatny);

- analogicznie można zawnioskować o dodatkowy suplement do dyplomu, z tym, że suplement wydawany jest tylko w j. angielskim (opłata 20 zł) i w j. polskim (zawsze bezpłatny);

- dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem do dyplomu zostanie wydany absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów;

- zrezygnowanie z wydania odpisu w tłumaczeniu na język obcy wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości;

- dyplomy wydawane będą wyłącznie po zweryfikowaniu, czy student nie zalega ze zwrotem książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

 

*** W przypadku zawnioskowania o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" z numerem konta i danymi do wpłaty w wysokości 20 zł.

Przed obroną należy dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu.

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2021/2022

Kierunek: pedagogika, ścieżka: pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

 

 

Terminy egzaminów licencjackich 2021/2022 i skład Komisji

Dokładne daty obron licencjackich oraz skład Komisji egzaminacyjnych: pobierz plik