Egzamin licencjacki

Procedura dopuszczająca do obrony pracy licencjackiej

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

- uwaga! Od 2014/2015 prace dyplomowe (licencjackie) podlegają weryfikacji przez system antyplagiatowy, a ocena z pracy zostaje włączona do ogólnego wyniku studiów. Poszczególne składowe ogólnego wyniku studiów przedstawiają się następująco: 4/8 = średnia z całości studiów, 2/8 = ocena z pracy dyplomowej, 2/8 = ocena z egzaminu dyplomowego.


 

1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak to zrobić? Proszę wejść na stronę systemu AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na konto pocztowe Promotora.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje i składa w sekretariacie studiów;

- szczegółowy opis procedury w zakładce: -> Procedura antyplagiatowa

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

4. Student drukuje swoją pracę z systemu AP (plik PDF z pracą zawiera na każdej stronie numery kontrolne) i przekazuje wydrukowane egzemplarze do recenzji Promotorowi, a następnie Recenzentowi;

5. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP, a następnie wydrukowane i podpisane recenzje składają w sekretariacie studiów;

6. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów I stopnia (przynajmniej 180 ECTS, w tym odpowiednia liczba punktów za WPP, zgodnie z planem studiów) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie komplet dokumentów do obrony:

 

a. sześć zdjęć do dyplomu o wymiarach 4,5 x 6,5 cm

b. oświadczenie o prawach autorskich - wydrukowane z systemu AP

c. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym ( -> pobierz plik)*

d. potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu (wcześniej trzeba pobrać z sekretariatu polecenie wpłaty)**

e. wypełniony w UsosWeb i wydrukowany formularz z Biura Karier (-> szczegóły tutaj)

f. kartę obiegową z pieczątką Biblioteki Instytutu Pedagogiki (-> pobierz plik)***

 

* Zgodnie z Regulaminem studiów, osoby ubiegające się o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy muszą złożyć w sekretariacie pisemny wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia egzaminu dyplomowego; najlepiej jednak, jak uczynią to jeszcze przed egzaminem, przy składaniu kompletu dokumentów w sekretariacie;

- odpis w języku obcym będzie do odebrania wraz z oryginałem dyplomu i jego odpisami w języku polskim oraz suplementem do dyplomu ok. 30 dni po obronie

- niezgłoszenie wyżej wymienionego wniosku wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!!!

** Przed dostarczeniem dowodu wpłaty należy wpierw pobrać w sekretariacie ”polecenie wpłaty” (blankiet z numerem konta) na kwotę 60zł - za dyplom i odpisy tylko w języku polskim; albo na kwotę 100 zł - za komplet dokumentów w języku polskim i w języku obcym.

*** UWAGA! Dyplomy wydawane są wyłącznie po otrzymaniu karty obiegowej z pieczątką Biblioteki Instytutu Pedagogiki, informującej o niezaleganiu z książkami.

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2018/2019

Animacja społeczno-kulturowa -> pobierz plik

Pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Resocjalizacja -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów licencjackich 2018/2019 i skład Komisji

Dokładne daty obron licencjackich oraz skład Komisji egzaminacyjnych: pobierz plik