Egzamin licencjacki

Procedura dopuszczająca do obrony pracy licencjackiej

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

- kwestie związane z archiwizowaniem prac dyplomowych reguluje Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku.

- prace dyplomowe (licencjackie) wgrane do internetowego systemu Archiwum Prac (AP) podlegają automatycznej weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), a ocena z pracy zostaje włączona do ogólnego wyniku studiów. Poszczególne składowe ogólnego wyniku studiów przedstawiają się następująco: 4/8 = średnia z całości studiów, 2/8 = ocena z pracy dyplomowej, 2/8 = ocena z egzaminu dyplomowego.


1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

 

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak wgrać pracę do systemu AP? Proszę wejść na stronę AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

 

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na adres mailowy Promotora w domenie UJ.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP oraz kieruje pracę do oceny Recenzentów;

- zob. szczegółowy opis procedury antyplagiatowej

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

 

4. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP;

- obecnie nie wymaga się złożenia pracy w formie drukowanej; student jednakże może pobrać i wydrukować swoją pracę, klikając w link "wersja do druku".

 

5. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów I stopnia (przynajmniej 180 ECTS i zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z planem studiów) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa (przesyła skanem) w sekretariacie

komplet dokumentów wymaganych do obrony*:

 

a. wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu (każdy absolwent otrzymuje oryginał dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich dwa odpisy w języku polskim - za opłatą 60 zł; za odpis dyplomu w języku obcym opłata wynosi 40 zł) **

b. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu (wcześniej trzeba pobrać z sekretariatu tzw. polecenie wpłaty) ***

c. oświadczenie o prawach autorskich (wydrukowane z systemu AP)

d. oświadczenie o dostępie do urządzenia (Internet, MS Teams/PEGAZ, mikrofon, kamera)

e. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych w ramach Projektu ZintegrUJ (obowiązuje w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia)

f. (nieobowiązkowo!) formularz z Biura Karier wypełniony elektronicznie w UsosWeb  (szczegóły tutaj)

 

* Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 roku. Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów UJ złożenie tychże dokumentów jest warunkiem dopuszczenia studenta do obrony!

** Dyplom ukończenia studiów wraz z 2 odpisami w języku polskim i suplementem do dyplomu (oraz ewentualnym odpisem dyplomu i suplementu w języku obcym) zostanie wydany absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Zrezygnowanie z wydania odpisu w tłumaczeniu na język obcy wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!

Dyplomy wydawane będą wyłącznie po zweryfikowaniu, czy student nie zalega ze zwrotem książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

 

*** Na podstawie złożonego wniosku o wydanie odpisu dyplomu zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" z numerem konta i danymi do wpłaty na kwotę 60 zł (za dyplom i odpisy tylko w języku polskim); albo na kwotę 100 zł (za dyplom i 2 odpisy w języku polskim oraz 1 odpis w języku obcym).

Przed obroną należy przesłać do sekretariatu potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu.

Odpis suplementu, poza wersją polską, wydawany jest tylko w języku angielskim, podczas gdy odpis dyplomu może być wydany w jednym z pięciu języków obcych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dokumenty wymagane do obrony można złożyć elektronicznie, przesyłając skany podpisanych dokumentów (wniosek, oświadczenia itp.) do sekretariatu drogą mailową.

 

W tym roku nie będzie wymagane złożenie karty obiegowej z Biblioteki Instytutu Pedagogiki, ale odbiór dyplomu będzie możliwy dopiero po zweryfikowaniu, czy absolwent nie zalega z książkami.

Książki można zwracać do Biblioteki IP osobiście lub przesyłając drogą pocztową (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub paczką) na adres Biblioteki IP: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2020/2021

 

Terminy egzaminów licencjackich 2020/2021 i skład Komisji

Dokładne daty obron licencjackich oraz skład Komisji egzaminacyjnych: pobierz plik