Egzamin licencjacki

Procedura dopuszczająca do obrony pracy licencjackiej

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego (licencjackiego).

- uwaga! Od 2014/2015 prace dyplomowe (licencjackie) podlegają weryfikacji przez system antyplagiatowy, a ocena z pracy zostaje włączona do ogólnego wyniku studiów. Poszczególne składowe ogólnego wyniku studiów przedstawiają się następująco: 4/8 = średnia z całości studiów, 2/8 = ocena z pracy dyplomowej, 2/8 = ocena z egzaminu dyplomowego.


 

1. Co najmniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego (jednak nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy uzyskać ostateczną akceptację tytułu pracy przez Promotora oraz zgłosić tytuł pracy do sekretariatu w celu wpisania go do systemu USOS;

- wzór strony tytułowej: pobierz plik

2. Co najmniej 2 tygodnie przed terminem obrony (jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy wgrać pracę do systemu AP (wraz z wpisaniem tematu i streszczenia w j. polskim, angielskim, słów kluczowych itp.);

- jak wgrać pracę do systemu AP? Proszę wejść na stronę AP (Archiwum Prac): https://www.ap.uj.edu.pl

- instrukcja obsługi AP dla studentów, Promotorów, Recenzentów: http://usosownia.uj.edu.pl/ap

3. Praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Wynik weryfikacji jest przesyłany na konto pocztowe Promotora.

Promotor dokonuje oceny oryginalności pracy i jeżeli nie ma zastrzeżeń, zatwierdza ją w systemie AP i podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do oceny Recenzentów. Następnie drukuje raport z weryfikacji oryginalności pracy, podpisuje i składa w sekretariacie studiów;

- szczegółowy opis procedury w zakładce: -> Procedura antyplagiatowa

- wyjaśnienie, jak działa Jednolity System Antyplagiatowy (JSA):

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

4. Najpóźniej tydzień przed terminem obrony pracy dyplomowej, Promotor i Recenzent wprowadzają recenzje w formie elektronicznej do systemu AP, a następnie wydrukowane i podpisane recenzje składają w sekretariacie studiów;

- obecnie nie wymaga się złożenia pracy w formie drukowanej; student jednakże może pobrać i wydrukować swoją pracę, klikając w link "wersja do druku".

5. Student upewnia się, że w Usosie wpisane są wszystkie oceny i zaliczenia, że zgadza się liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów I stopnia (przynajmniej 180 ECTS i zaliczone wszystkie przedmioty zgodnie z planem studiów) i co najmniej tydzień przed egzaminem dyplomowym składa w sekretariacie komplet dokumentów wymaganych do obrony:

 

a. wniosek o wydanie (lub nie) odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski *

b. oświadczenie o prawach autorskich (wydrukowane z systemu AP)

c. potwierdzenie wpłaty za wydanie dyplomu (wcześniej trzeba pobrać z sekretariatu dane do wpłaty) **

d. (nieobowiązkowo!!!) formularz z Biura Karier wypełniony elektronicznie w UsosWeb  (szczegóły tutaj)

 

* Zgodnie z § 20 Regulaminu studiów UJ, złożenie wniosku o wydanie (lub niewydanie) odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski oraz wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego!

- dyplom ukończenia studiów wraz z 2 odpisami w języku polskim i suplementem do dyplomu (oraz ewentualnym odpisem dyplomu i suplementu w języku angielskim) zostanie wydany absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów;

- zrezygnowanie z wydania odpisu w tłumaczeniu na język angielski wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości!!!

- dyplomy wydawane będą wyłącznie po zweryfikowaniu, czy student nie zalega ze zwrotem książek z Biblioteki Instytutu Pedagogiki.

** Przed dostarczeniem dowodu wpłaty należy wpierw przesłać do sekretariatu prośbę o ”polecenie wpłaty” (plik PDF z numerem konta i danymi do wpłaty) na kwotę 60zł - za dyplom i odpisy tylko w języku polskim; albo na kwotę 100 zł - za dyplom i odpisy w języku polskim i w języku angielskim.

 

UWAGA!

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 dokumenty wymagane do obrony będą składane elektronicznie.

Skany podpisanych dokumentów (wniosek, oświadczenie z AP) należy przesłać do sekretariatu drogą mailową.

Na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie (lub nie) odpisu dyplomu w języku angielskim, zostanie Państwu przesłane drogą mailową tzw. "polecenie wpłaty za dyplom" w wysokości 100 zł lub 60 zł.

Przed obroną należy jeszcze przesłać do sekretariatu potwierdzenie wpłaty za dyplom.

 

W tym roku nie będzie wymagane złożenie karty obiegowej z Biblioteki Instytutu Pedagogiki, ale odbiór dyplomu będzie możliwy dopiero po zweryfikowaniu, czy absolwent nie zalega z książkami.

Książki można zwracać do Biblioteki IP osobiście lub przesyłając drogą pocztową (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub paczką) na adres Biblioteki IP: ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków.

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2019/2020

Animacja społeczno-kulturowa -> pobierz plik

Pedagogika społeczno-opiekuńcza -> pobierz plik

Resocjalizacja -> pobierz plik

 

Terminy egzaminów licencjackich 2019/2020 i skład Komisji

Dokładne daty obron licencjackich oraz skład Komisji egzaminacyjnych: Zobacz plik