dr Tomasz Leś

Stanowisko: asystent

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

e-mail: tomasz.les@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

Pedagogika (magisterium, UJ)
Filozofia (magisterium, UJ)
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Pedagogika ogólna, analityczna filozofia edukacji, filozofia nauki, metaetyka, etyka ewolucyjna, kognitywistyka

 

Projekty badawcze:

Granty badawcze przyznane przez Wydział Filozoficzny UJ

 

Staże krajowe:

Wykład gościnny: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki, pt. O sprzecznościach w pedagogice, 2015

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Wybrane publikacje:

 • Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
 • Kilka uwag o istnieniu wartości z uwzględnieniem problematyki wychowawczej, Horyzonty Wychowania, nr. 7/2008
 • Kategoria mądrości w andragogice, [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, PIB, Kraków 2010
 • Filozofia a pedagogika. Czy jest możliwa pedagogika bez norm?, [w:] Teraźniejszość - Człowiek – Edukacja, 2/2011
 • Pojęcie dobra w etyce Arystotelesa i jego współczesne interpretacje, w: J. Maksa, M. Stanek (red.), Wolność i przeciwstawienie - Problemy etyki współczesnej, Wyd. UŚ, 2012
 • Recenzja: Małgorzata Kozak, Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno- prawne i bariery realizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, Paedagogia Christiana, 2014/1
 • Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Ogólnej afiliowanego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Kwartalnik Pedagogiczny, 2015/2
 • Filozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacji, Parezja, 2015/2, (razem z: M. Kozak)
 • Kategoria mądrości w andragogice [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Kraków 2010
 • O ścisłych związkach między pedagogiką a etyką, Hybris – Internetowy Magazyn Filozoficzny, 1/2017
 • The research potential of educational theory: On the specific characteristics of the issues of education, Educational Philosophy and Theory, 2017, http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2017.1313716

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

Wybrane przedmioty:

 • Wprowadzenie do etyki
 • Pedagogika ogólna
 • Filozoficzne podstawy zawodu nauczyciela
 • Metodologia pedagogiki
 • Historia myśli i praktyk pedagogicznych
 • Aksjologia wychowania i kształcenia
 • Wprowadzenie do filozofii z etyką
 • Etyka zawodowa
 • Metodyka pracy z tekstem naukowym
 • Dyskursy we współczesnej pedagogice

 

Członkostwo:

 • Sekretarz i członek Zespołu Pedagogiki Ogólnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Redaktor tematyczny w czasopiśmie Parezja
 • Członek Zespołu Metodologii Zespołu Podoktorskiego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 • Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Filozoficzne Problemy Edukacji”