Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Sylwia Opozda-Suder

Kontakt

sylwia.opozda@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

Od czasów studenckich związana z Instytutem Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2013), a wcześniej ukończyła studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna (2006) oraz studia I stopnia na kierunku pedagogika w ramach dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna (2004).

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • problematyka wyzwań i zagrożeń w rozwoju adolescentów z niepełnosprawnością
 • studia nad konformizmem jako istotnym mechanizmem wpływającym na procesy relacyjne i adaptacyjne w grupie rówieśniczej, a w konsekwencji proces unifikacji i autokreacji dorastających
 • badania nad temporalnym ujęciem jakości życia osób niepełnosprawnych w aspekcie heterogeniczności wzorców i zmienności uwarunkowań
 • zagadnienia związane z poradnictwem opiekuńczo-terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami;
 • metodologia badań społecznych i ilościowa analiza danych, szczególnie w zakresie: modelowania statystycznego przy pomocy modeli regresji i modeli równań strukturalnych SEM, oceny właściwości psychomotorycznych skal pomiaru, metaanalizy

Certyfikaty

 • Inter-university Consortium for Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research; 16.07.2015 – 17.08.2015.
 • Statystyka w medycynie – metaanaliza; organizator: StatSoft Polska; 15-16.06.2015.
 • Praktyczne aspekty projektowania, monitorowania i analizy wyników randomizowanych eksperymentów klinicznych; organizator: Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej; Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński; 24-28.07.2014.
 • Certyfikat Edukatora ds. Profilaktyki HIV/AIDS rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia; organizator: Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.
 • Certyfikat z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania; organizator: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.

Staże zagraniczne

 • 2015 – Summer Program in Quantitative Methods of Social Research – Inter-university Consortium for Political and Social Research, University of Michigan.

Projekty badawcze

 • 2019-2020 Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających – opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych; projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe, konkurs MINIATURA 3; 2019/03/X/HS/00273; projekt autorski: kierownik projektu
 • 2018  –  Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących; projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; projekt współautorski: wykonawca projektu.
 • 2017-2018  –  Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H); projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; program I Ministra Zdrowia; projekt współautorski: wykonawca projektu.
 • 2016-2017  –  Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków – opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii (KPST); projekt finansowany w formie zakupu usług przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; projekt współautorski: wykonawca projektu.
 • 2015-2018  –  Przyszłość bez krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej, Honorowy Patronat Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 2014-2015  –  Kompetentny doradca zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki; wykonawca projektu.
 • 2010-2013  –  System wartościowania rzeczywistości przez niepełnosprawnych intelektualnie adolescentów w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej, projekt promotorski finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę na lata 2010-2013 – projekt numer N N106 052539; projekt autorski: wykonawca projektu.

Projekty dydaktyczne

 • 2019-2021  –  Podnoszenie kompetencji przyszłych pedagogów z zakresu umiejętności badawczych z wykorzystaniem nowych technologii; projekt finansowany z Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”
 • 2015-2017  –  Podnoszenie kompetencji pedagogów z zakresu pomiaru edukacyjnego, analizy danych i wykorzystania nowoczesnych technologii; projekt finansowany z Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”.

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin = Pedagogy, Disability, Education: towards the broad fields of the development of special pedagogy: the jubilee book dedicated to Professor Franciszek Wojciechowski on the occasion seventieth birthday / red. Kostkiewicz Janina, Opozda-Suder S. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2019. - 295 s. - ISBN 978-83-233- 4600-5
 • Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych: wybrane problemy = Counseling in ortopedagogical interactions: selected problems / Wojciechowski Franciszek, Opozda-Suder S. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 222 s. - Bibliogr., netografia s. 201-222. - ISBN 978-83-8095-365-9

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Etyka i deontologia w spotkaniu poradniczym: od teorii ku praktyce = Ethics and deontology in the counselling meeting: from theory to practice / Wojciechowski F., Opozda-Suder S. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2016 t. 61 nr 2 (240), s. 44-60. - ISSN 0023-5938.
 • Osobowe i społeczne następstwa niepełnosprawności : teoretyczne podstawy interpretacji = Personal and social consequences of disability: theoretical basis of interpretation / Wojciechowski F., Opozda-Suder S. // Niepełnosprawność. - 2014: Pedagog - Nauczyciel - Terapeuta nr 16, s. 11-32. - Bibliogr. s. 29-32. Streszcz. ang.. - ISSN 2080-9476.
 • Afirmacja i szacunek dla osoby w przestrzeni oddziaływań ortopedagogicznych : próba definiowania paradygmatu = Affirmation and respect for the person in the space of ortho-pedagogical interactions : an attempt to define the paradigm / Wojciechowski F., Opozda-Suder S. // Niepełnosprawność. - 2014 t. 15: Wsparcie społeczne / Różne oblicza choroby i niepełnosprawności, s. 63-86. - Bibliogr. s. 83-86. Streszcz. ang.. - ISSN 2080-9476
 • Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach: propozycja rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego = Antiretroviral therapy of injecting drug users : proposals of systemic solutions in public health perspective / Brodzikowska M., Opozda-Suder S. // Alkoholizm i Narkomania = Alcoholism and Drug Addiction. - 2010 t. 23 nr 4, s. 323-334. - ISSN 0867-4361.

Artykuły w monografiach

 • Tajemnica tajemnic, czyli o gotowości do ujawniania tajemnic w relacjach rówieśniczych przez uczniów na progu wczesnej adolescencji / Grygiel P., Dolata R., Gaweł A., Opozda-Suder S., Łosiak-Pilch J., Ostafińska-Molik B., Humenny G. // W: Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia / red. Niemierko Bogusław, Szmigiel Maria. – Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2019. – S. 197-216. – ISBN 978-83-63873-74-5
 • Zaburzenia zachowania a kryzys wartościowania : aspekt niepełnosprawności intelektualnej = Conduct disorders and the value crisis: aspects of intellectual disability / Opozda-Suder S. // W: Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja: ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin / red. Kostkiewicz Janina, Opozda-Suder Sylwia. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2019. - S. 255-273. - ISBN 978-83-233-4600-5
 • Przyjazna przestrzeń środowiska rodzinnego w strategii działań pomocowych = Friendly expanse of the family environment in the strategy of support activities / Wojciechowski F., Opozda-Suder S. // W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością wobec tradycji i innowacji / red. Parys Katarzyna, Pasteczki Magdalena, Sikorski  Jacek. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. - S. 179-197. - ISBN 978-83-8084-063-8
 • Monitoring wizyjny jako narzędzie w prewencji kryminalnej = Closed Circuit Television as a Tool for Crime Prevention / Szwejka Ł., Opozda-Suder S. // W: Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom / red. Janina Czapska, Piotr Mączyński, Katarzyny Struzińska, - Kraków: Wydawnictwo JAK, 2017. - S. 278-295. - ISBN 978-83-64506-54-3

Członkostwo

 • Członkostwo w Zespole Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - Zespół ds. Metodologicznych Problemów Badań; Zespół ds. Etyki w Pedagogice Specjalnej.
 • Członkostwo w Międzynarodowej Organizacji American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD).