Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Sylwia Opozda-Suder

Kontakt

sylwia.opozda@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

Od czasów studiów związana z Instytutem Pedagogiki Wydziału Filozoficznego UJ, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2013), a wcześniej ukończyła studia I stopnia na kierunku pedagogika w ramach dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna (2004) oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna (2006).

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • studia nad konformizmem jako istotnym mechanizmem wpływającym na procesy relacyjne i adaptacyjne w grupie rówieśniczej,
 • problematyka wyzwań i zagrożeń w rozwoju adolescentów z niepełnosprawnością;
 • badania nad temporalnym ujęciem jakości życia osób niepełnosprawnych w aspekcie heterogeniczności wzorców i zmienności uwarunkowań
 • zagadnienia związane z poradnictwem opiekuńczo-terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z różnego typu niepełnosprawnościami;
 • metodologia badań ilościowych: projektowanie, tworzenie i ocena właściwości psychometrycznych narzędzi badawczych (m.in. eksploracyjna i konfirmacyjna analiza czynnikowa; rzetelność konstruktów latentnych); modelowanie statystyczne z wykorzystanie metod regresyjnych i modeli z rodziny równań strukturalnych (SEM); przegląd systematyczny i metaanaliza.

Wykaz ważniejszych publikacji

Artykuły w czasopismach naukowych i raporty z badań

 • Opozda-Suder, S., Łopatkiewicz, A., & Michel, M. (2024). The Activism and Radicalism Intention Scales (ARIS) as a measure of political mobilization: verification of factor structure and invariance across gender in a sample of Polish academic youth. Terrorism and Political Violence, [1–20]. https://doi.org/10.1080/09546553.2024.2308795
 • Opozda-Suder, S., Grygiel, P., & Karteczka-Świętek, K. (2023). Conformity in high school adolescents: development and validation of the informational and normative conformity scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 41(6), 671–688. https://doi.org/10.1177/07342829231169845
 • Vissenberg, J., Puusepp, M., Edisherashvili, N., Tomczyk, Ł., Opozda-Suder, S., Sepielak, D., Hietajärvi, L., Maksniemi, E., Pedaste, M., & d’ Haenens, L. (2023). Report on the results of a systematic review of the individual and social differentiating factors and outcomes of media literacy and digital skills. In ZENODO (p. 67). https://doi.org/10.5281/zenodo.10356743
 • Karteczka-Świętek, K., Opozda-Suder, S., & Strojny, A. (2022). Psychosocial functioning of adolescents with ADHD in the family, school and peer group: a scoping review protocol. PLoS ONE, 17(6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269495
 • Gierszewski, D., Kluzowicz-Czerwiec, J., & Opozda-Suder, S. (2022). Engagement, community, activity, and helpfulness as predictors of social solidarity during the COVID-19 pandemic in Poland. Przestrzeń Społeczna = Social Space, 2 (24), 1–29. https://socialspacejournal.eu/menu-script/index.php/ssj/article/view/108/45
 • Opozda-Suder, S., Karteczka-Świętek, K., & Piasecka, M. (2021). Psychometric properties and longitudinal measurement invariance of the drug craving scale: modification of the Polish version of the Penn Alcohol Craving Scale (PACS). PLoS ONE, 16(9). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256018
 • Opozda-Suder, S., Karteczka-Świętek, K., & Michel, M. (2021). The conformist attitudes scale (SPK-II): latent structure analysis using the bi-factor model. Przegląd Badań Edukacyjnych = Educational Studies Review, 1(32), 229–249. https://doi.org/10.12775/PBE.2021.014
 • Opozda-Suder, S., & Ostafińska-Molik, B. (2020). Aksjologiczny kontekst procesu dewiacji zachowania u dorastających. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 39(4), 117–137. https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/9989
 • Gaweł, A., & Opozda-Suder, S. (2020). W poszukiwaniu wzorców i wyznaczników jakości życia osób z niepełnoprawnością intelektualną: przegląd ujęć teoretycznych i wybranych badań empirycznych. Niepełnosprawność, 38, 205–226. https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc38.pdf
 • Michel, M., & Opozda-Suder, S. (2019). Konformizm jako mechanizm wpływający na procesy relacyjne i adaptacyjne w grupie rówieśniczej: analiza porównawcza wśród dostosowanych i niedostosowanych społecznie adolescentów - pełno- i niepełnosprawnych intelektualnie. Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation, 18, 129–148. https://doi.org/10.22432/pjsr.2019.18.08
 • Karteczka-Świętek, K., Opozda-Suder, S., Piasecka, M., Sztuka, M., & Szwejka, Ł. (2017). Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków. https://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1155208
 • Opozda-Suder, S., & Wojciechowski, F. (2016). Społeczne konsekwencje niepełnosprawności: między wykluczeniem a partycypacją. Zeszyty Pracy Socjalnej, 21(2), 49–63. https://doi.org/10.4467/24496138PS.16.004.6005
 • Wojciechowski, F., & Opozda-Suder, S. (2016). Etyka i deontologia w spotkaniu poradniczym: od teorii ku praktyce. Kwartalnik Pedagogiczny, 61(2 (240)), 44–60. https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=144302

Artykuły w monografiach

 • Grygiel, P., Dolata, R., Gaweł, A., Opozda-Suder, S., Łosiak-Pilch, J., Ostafińska-Molik, B., & Humenny, G. (2019). Tajemnica tajemnic, czyli o gotowości do ujawniania tajemnic w relacjach rówieśniczych przez uczniów na progu wczesnej adolescencji. In B. Niemierko & M. K. Szmigel (eds.), Znaczenie diagnostyki edukacyjnej dla procesu kształcenia (pp. 197–216). Grupa Tomami. http://www.ptde.org/pluginfile.php/1424/mod_page/content/6/Tajemnica%20tajemnic.pdf
 • Wojciechowski, F., & Opozda-Suder, S. (2017). Przyjazna przestrzeń środowiska rodzinnego w strategii działań pomocowych. In K. Parys, M. Pasteczka, & J. Sikorski (eds.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością: konteksty indywidualne i środowiskowe (Vol. 4.2, pp. 179–197). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Szwejka, Ł., & Opozda-Suder, S. (2017). Monitoring wizyjny jako narzędzie w prewencji kryminarnej. In J. Czapska, P. Mączyński, & K. Struzińska (eds.), Bezpieczne miasto: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom (pp. 278–295). Wydawnictwo JAK.

Monografie

 • Kostkiewicz, J., & Opozda-Suder, S., eds. (2019). Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja: ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin (p. 295). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wojciechowski, F., & Opozda-Suder, S. (2017). Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych: wybrane problemy (p. 222). Oficyna Wydawnicza “Impuls.”

Projekty badawcze

 • 2022-2023 – REMEDIS: Rethinking Media Literacy and Digital Skills in Europe; projekt międzynarodowy finansowany ze środków NCN, konkurs CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe; wykonawca w projekcie
 • 2019-2021 – Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających – opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych; projekt finansowany ze środków NCN, konkurs MINIATURA 3; projekt autorski: kierownik projektu
 • 2017-2018 – Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H); projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; program I Ministra Zdrowia; projekt współautorski: wykonawca w projekcie.
 • 2016-2017 – Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków – opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii (KPST); projekt finansowany w formie zakupu usług przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; projekt współautorski: wykonawca w projekcie.
 • 2014-2015 – Kompetentny doradca zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki; wykonawca w projekcie.
 • 2010-2013 – System wartościowania rzeczywistości przez niepełnosprawnych intelektualnie adolescentów w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej, projekt promotorski finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę na lata 2010-2013; projekt autorski: wykonawca projektu.

Projekty dydaktyczne

 • 2019-2021 – Podnoszenie kompetencji przyszłych pedagogów z zakresu umiejętności badawczych z wykorzystaniem nowych technologii; projekt finansowany z Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”
 • 2015-2017 – Podnoszenie kompetencji pedagogów z zakresu pomiaru edukacyjnego, analizy danych i wykorzystania nowoczesnych technologii; projekt finansowany z Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”.

Staż zagraniczny

 • 2015 – Summer Program in Quantitative Methods of Social Research – Inter-university Consortium for Political and Social Research, University of Michigan.

Certyfikaty

 • Inter-university Consortium for Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research.
 • Statystyka w medycynie – metaanaliza; organizator: StatSoft Polska.
 • Praktyczne aspekty projektowania, monitorowania i analizy wyników randomizowanych eksperymentów klinicznych; organizator: Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej; Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.
 • Certyfikat z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania; organizator: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.