dr Sylwia Opozda-Suder

stanowisko: asystent
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
tel.
12 622 39 28
e-mail: sylwia.opozda@uj.edu.pl
wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • Absolwentka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ukończyła studia wyższe I stopnia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej (2004) oraz studia II stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna (2006).
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika otrzymała na podstawie dysertacji: System wartościowania rzeczywistości przez niepełnosprawnych intelektualnie adolescentów w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej (2013).
 • Dodatkowo skończyła studia podyplomowe z zakresu Profilaktyki HIV/AIDS w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie.
 • Posiada także wiele certyfikatów i ukończonych kursów, m. in.:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Statystyka w medycynie – metaanaliza (organizator: StatSoft Polska);
 • Certyfikat Edukatora ds. Profilaktyki HIV/AIDS – Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie;
 • Certyfikat I stopnia z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania (organizator: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej);
 • Certyfikat z zakresu Psychoterapia w Redukcji Szkód – podejście do leczenia osób uzależnionych od narkotyków i/lub alkoholu – Andrew Tatarsky (organizator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym, Open Society Institute).

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • uwarunkowania niedostosowania społecznego u dorastających z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do jednostek w normie umysłowej;
 • problematyka wyzwań i zagrożeń w rozwoju adolescentów z niepełnosprawnością intelektualną;
 • poradnictwo opiekuńczo-terapeutyczne – osobowy wymiar relacji pomocowej;
 • pomiar w badaniach pedagogicznych – analiza i interpretacja wyników badań, proces walidacji narzędzi pomiaru, meta-analiza.

 

Projekty badawcze:

Projekty realizowane

 • 2015 – Projekt badawczy Przyszłość bez krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej, projekt objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 2015 – Grant Wydziałowy UJ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2015 roku  – projekt własny.

Projekty zrealizowane

 • 2014-2015 – Projekt badawczy Kompetentny doradca zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.
 • 2010-2013 – Projekt badawczy promotorski System wartościowania rzeczywistości przez niepełnosprawnych intelektualnie adolescentów w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę na lata 2010-2013 – projekt numer N N106 052539 – wykonawca projektu.
 • Projekt pomocowo-badawczy, centrum informacji i wsparcia dla osób żyjących z HIV o zasięgu ogólnopolskim, Krajowe Centrum ds. AIDS agendy Ministerstwa Zdrowia – wykonawca projektu.
 • Projekt profilaktyczno-badawczy w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży o zasięgu wojewódzkim, Urząd Miasta Krakowa i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – wykonawca projektu.
 • Projekt pomocowo-badawczy na rzecz osób żyjących z HIV o zasięgu ogólnopolskim, Krajowe Biuro ds. AIDS agendy Ministerstwa Zdrowia – wykonawca projektu.

 

Staże:

Zagraniczne

 • 2015 –  Udział w szkole letniej Summer Program in Quantitative Methods of Social Research – Inter-university Consortium for Political and Social Research, University of Michigan.
 • 2005 – Staż w ramach wymiany studenckiej w Wyższej Szkole Pedagogiki Socjalnej w Braunschweig w Niemczech.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Pedagog specjalny w kontakcie pomocowym. Osobliwość podejmowanych zadań i czynności zawodowych, [w:] Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej,  E. Dyduch, A. Mikrut, J. Zielińska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 263-273.
 • F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Społeczne konsekwencje i praktyczne aplikacje paradygmatu niepełnosprawności. Perspektywa pedagogiki specjalnej, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza, Poznań 2013, s. 105-117.
 • F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Wymiar osobowy relacji pomocowej w kontekście niepełnosprawności, rozdz. II., [w:] Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środowisko i programy wspomagające, M. Z. Babiarz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu J. Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 45-72.
 • S. Opozda-Suder, Wychowanie moralne jako kategoria pedagogicznych analiz w kontekście niepełnosprawności intelektualnej, [w:] Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnej interpretacji, A. Gaweł, B. Bieszczad (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 125-142.

Artykuły:

 • F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Afirmacja i szacunek dla osoby w przestrzeni oddziaływań ortopedagogicznych. Próba definiowania paradygmatu, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej", nr 15/2014, ISSN 2080-94-76, s. 61-84.
 • F. Wojciechowski, S. Opozda-Suder, Osobowe i społeczne następstwa niepełnosprawności. Teoretyczne podstawy interpretacji, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej", nr 16/2014, ISSN 2080-94-76, s. 9-30.
 • M. Brodzikowska, S. Opozda-Suder, Leczenie zakażenia HIV u osób używających narkotyków w iniekcjach. Propozycja rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia publicznego, „Alkoholizm i Narkomania" 2010, Tom 23, nr 4, ISSN 0867-4361, s. 323-334.

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Poradnictwo opiekuńczo-terapeutyczne i wczesna interwencja
 • Pedagogika specjalna
 • Elementy oligofrenopedagogiki
 • Metody, techniki i narzędzia badawcze w badaniach ilościowych
 • Elementy statystyki
 • Opracowanie wyników badań
 • Profilaktyka społeczna
 • Medyczne i społeczne aspekty epidemii HIV/AIDS
 • Polityka narkotykowa a prawa człowieka

 

Członkostwo:

 • American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)
 • Zespół Pedagogiki Specjalnej KNP przy PAN
 • Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP)