Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Renata Doniec

Stanowisko: adiunkt
Pracownia Pedagogiki Rodziny - kierownik

Kontakt

renata.doniec@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Zainteresowania naukowe

 • Pedagogika społeczna i pedagogika rodziny
 • Środowisko życia a wychowanie człowieka w różnych warunkach i kontekstach społeczno-kulturowych
 • Ekologia wychowania w rodzinie: istota, znaczenie, charakter, struktura wybranych środowisk rodzinnych, analizy porównawcze
 • Kultura  wychowawcza rodziny polskiej dzisiaj i w przeszłości
 • Przemiany społeczno-kulturowe rodziny polskiej ich konsekwencje pedagogiczne
 • Rodzicielstwo (macierzyństwo, ojcostwo) w Polsce – problemy, trudności, formy pomocy i wsparcia
 • Rodzina polska w czasach PRL – codzienność życia a wychowanie
 • Dziecko i dzieciństwo w II RP i w PRL - analizy porównawcze  kultury życia rodzinnego
 • Rodzina ryzyka

Wybrane publikacje

 • Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja. Próba syntezy, „Pedagogika Społeczna"; ISSN 1642 – 672X, nr 4/ 2013.
 • Rodzina polska jako środowisko życia i wychowania w XXI wieku – indywidualne  interpretacje i doświadczenia, „Horyzonty Wychowania"; ISSN 1643-0171, nr 4/2013.
 • Rodzina w poszukiwaniu intymności. Na przykładzie przemian modelu rodziny, " Pedagogika Społeczna", nr1/ 2011 (s.19 – 31); ISSN 1642-672X.

Monografie

 • Doniec R., Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne rodziny w świadomości trzech pokoleń. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

Artykuły

 • Przemiany relacji rodzinnych a kultura wychowawcza rodziny w XXI wieku [w:] Rodzina w świecie współczesnym pod red. M. Howorus- Czajki, Katarzyny Kaczor i Aleksandry Wieruckiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Kultura wychowawcza w rodzinie XXI w. - uwarunkowania, przejawy, zagrożenia, W: /red. H. Marzec/, Rodzina na początku III tysiąclecia i jej problematyka, Wyd. Instytut Nauk Pedagogicznych Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Górnośląska WSP w Mysłowicach 2009
 • Rodzina w świadomości społecznej - przemiany modelu rodziny i w systemie wartości, „Hejnał Oświatowy", MCDN Nr 8-9/85 2009
 • Relacje rodzinne a wyznaczniki partnerstwa w modelach i kulturze wychowawczej rodziny, w: Partnerstwo w rodzinie. Istota i uwarunkowania relacji między rodzicami i dziećmi, /red./ J. Truskolaska, Wyd. KUL, Lublin 2009
 • Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze. Istota, uwarunkowania, przejawy, W: /red. B. Muchacka/, Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2008
 • Dorośli jako rodzice - zagrożenia wychowania XXI wieku W: /red. T. Aleksander, D. Barwińska/, Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Kraków 2007
 • Problemy rodzicielstwa w kontekście przemian modelu rodziny W: /red. H. Marzec, M. Pindera/, Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, Wyd. Naukowe, Piotrków Trybunalski 2007
 • Rodzina wielkomiejska, Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. ŻAK, Warszawa 2007
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania socjalizacji w środowisku rodzinnym w   kontekście   przemian rodziny w Polsce. W:  /red. T. Aleksander /, Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji dorosłych, Wyd. UJ, 2006
 • Socjalizacja rodzinna w kontekście przemian współczesnej rodziny w Polsce W: /red. H. Cudak, H. Marzec /, Współczesna rodzina polska- jej stan i perspektywy, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice 2005
 • Rodzinna wspólnota wartości - analiza przemian generacyjnych W:  /red. M. Cichosz /, Polska Pedagogika Społeczna w latach 1945-2003, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004
 • Ideał człowieka wartościowego społecznie i dobrego nauczyciela w świadomości studentów- kandydatów na nauczycieli W: /red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki/, Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, Wyd. WSP ZNP, Warszawa 2003
 • Rodzina w międzypokoleniowej transmisji wartości W: /red. B. Żurakowski/, Pedagogika Kultury - wychowanie do wyboru wartości, Wyd. Impuls, Kraków 2003
 • Jakość życia a generacyjne wyznaczniki jakości małżeńskiej w rodzinie wielkomiejskiej W: /red. H. Cudak, H. Marzec /, Współczesna rodzina polska - jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie, Naukowe Wyd. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2001
 • Rodzinna wspólnota wartości - analiza przemian międzypokoleniowych, W: /red. E. Trempała, M. Cichosz / Pedagogika Społeczna. Tradycja- Teraźniejszość -Nowe Wyzwania, Wyd. Wszechnica Mazurska, Olecko 2001