Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ

dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni
Pracownia Metodologii Badań Społecznych i Analizy Danych - kierownik

Kontakt

pawel.grygiel@uj.edu.pl
wizytówka USOS
 

Doktor socjologii. Specjalista w zakresie badań ilościowych. Posiada umiejętność: doboru prób losowych do badań reprezentacyjnych, przygotowania i nadzorze nad realizacją badań sondażowych, przygotowania i realizacji badań metodą CAWI, tworzenia narzędzi badawczych do badań ilościowych (kwestionariuszy, indeksów, skal) oraz jakościowych (wywiadów pogłębionych oraz FGI), analizy i interpretacji wyników badań ankietowych, modelowania statystycznego przy pomocy metod regresyjnych (w tym wielopoziomowych) i modelowania strukturalnego – SEM, prowadzenia analiz struktury czynnikowej oraz testowania innych właściwości psychometrycznych skal pomiarowych (m.in. rzetelności konstruktów latentnych). Dysponuje umiejętnością obsługi szeregu pakietów statystycznych, tak ogólnego przeznaczenia (SPSS, Statistica, R), jak specjalistycznych pakietów do równań strukturalnych, IRT (Mplus, Lavaan, Lisrel, Winsteps IRTPRO, EQSIRT).
Brał udział w kilkunastu projektach badawczych, w tym dotyczących problematyki edukacji: “Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych” (BD-CENTER), “Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia” - SUEK (IBE), “Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów i młodych dorosłych” - MLEZAMiD (IBE), “Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” – ZSK (IBE) czy “Improving the Effectiveness of Adult Education for Disadvantaged Groups” - IMPADA (IBE).

Dorobek naukowy

Artykuły w czasopismach zagranicznych z listy Journal Citation Reports (lista “A” MNiSW)

 1. Świtaj, P., Grygiel, P., Chrostek, A., Nowak, I., Wciórka, J., & Anczewska, M. (2017). The relationship between internalized stigma and quality of life among people with mental illness: are self-esteem and sense of coherence sequential mediators? Quality of Life Research, 1-8.
 2. McKay, A. S., Grygiel, P., & Karwowski, M. (2017). Connected to Create: A Social Network Analysis of Friendship Ties and Creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1-11.
 3. Grygiel, P., Humenny, G., & Rebisz, S. (2016). Using the de Jong Gierveld loneliness scale with early adolescents: Factor structure, reliability, stability, and external validity. Assessment, 1-15.
 4. Grygiel, P., Modzelewski, M., & Pisarek, J. (2016). Academic self-concept and achievement in Polish primary schools: cross-lagged modelling and gender-specific effects. European Journal of Psychology of Education, 1-23.
 5. Chrostek, A., Grygiel, P., Anczewska, M., Wciórka, J., & Świtaj, P. (2016). The intensity and correlates of the feelings of loneliness in people with psychosis. Comprehensive Psychiatry, 70, 190-199.
 6. Świtaj, Piotr, Chrostek, A., Grygiel, P., Wciórka, J., & Anczewska, M. (2016). Exploring Factors Associated with the Psychosocial Impact of Stigma Among People with Schizophrenia or Affective Disorders. Community Mental Health Journal, 52(3), 370–378.
 7. Świtaj, P., Grygiel, P., Anczewska, M., & Wciórka, J. (2015). Experiences of discrimination and the feelings of loneliness in people with psychotic disorders: The mediating effects of self-esteem and support seeking. Comprehensive Psychiatry, 59, 73–79.
 8. Grygiel, P., Humenny, G., Rębisz, S., Bajcar, E., & Świtaj, P. (2014). Peer Rejection and Perceived Quality of Relations With Schoolmates Among Children With ADHD, 1-14. Journal of Attention Disorders.
 9. Świtaj, P., Grygiel, P., Anczewska, M., & Wciorka, J. (2014). Loneliness mediates the relationship between internalised stigma and depression among patients with psychotic disorders. International Journal of Social Psychiatry, 60(8), 733–740.
 10. Grygiel, P., Humenny, G., Rebisz, S., Świtaj, P., & Sikorska, J. (2013). Validating the Polish adaptation of the 11-Item De Jong Gierveld Loneliness Scale. European Journal of Psychological Assessment, 29(2), 129–139.
 11. Świtaj, Piotr, Anczewska, M., Chrostek, A., Grygiel, P., Prot-Klinger, K., Choma, M., & Wciórka, J. (2013). The sense of coherence as a predictor of the scope and impact of stigma experiences among people with mental illnes. Psychiatry Research, 209(2), 249–251.
 12. Świtaj, Piotr, Grygiel, P., Wciórka, J., Humenny, G., & Anczewska, M. (2013). The Stigma subscale of the Consumer Experiences of Stigma Questionnaire (CESQ): A psychometric evaluation in Polish psychiatric patients. Comprehensive Psychiatry, 54(6), 713–719.
 13. Świtaj, Piotr, Wciórka, J., Grygiel, P., Anczewska, M., Schaeffer, E., Tyczyński, K., & Wiśniewski, A. (2012). Experiences of stigma and discrimination among users of mental health services in Poland. Transcultural Psychiatry, 49(1), 51–68.
 14. Świtaj, P., Wciórka, J., Smolarska-Świtaj, J., & Grygiel, P. (2009). Extent and predictors of stigma experienced by patients with schizophrenia. European Psychiatry, 24(8), 513–520.

Artykuły w czasopismach spoza listy „A” MNiSW oraz monografiach

 1. Skórska P., Świst K. Grygiel P., Humenny G., Modzelewski M., Dolata R. (2017), Czy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej potrafią bezstronnie ocenić osiągnięcia dziewczynek i chłopców z języka polskiego?, Edukacja, przyjęte do druku, 1-19.
 2. Grygiel, P. (2016). Dynamika poczucia integracji z rówieśnikami w klasach 3–6 szkoły podstawowej. Model latentnych krzywych rozwojowych. Edukacja, 3(138), 57–74.
 3. Grygiel, P. (2016). Test podłużnej niezmienności modelu podwójnego czynnika na przykładzie Kwestionariusza poczucia integracji rówieśniczej. Edukacja, 2(137), 79–99.
 4. Grygiel, P., & Humenny, G. (2016). Samotność a poczucie integracji z rówieśnikami klasowymi – jeden czy dwa typy doświadczenia? W: B. Niemierko & M. K. Szmigel (red.), Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli (s. 306–332). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 5. Grygiel, P., & Humenny, G. (2016). Trajectories of Religiosity: A Latent Class Growth Analysis. W: K. M. Słomczynski & I. Wysmułek (red.), Social inequality and the life course: Poland’s transformative years 1988-2013 (s. 173–190). Warsaw: IFiS Publishers.
 6. Grygiel, P. (2015). Test ukrytej struktury kwestionariusza „Poczucie Integracji Rówieśniczej”. Częściowo konfirmacyjny model podwójnego czynnika z ładunkami krzyżowymi. W: B. Niemierko & M. K. Szmigel (red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej (s. 438–458). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 7. Grygiel, P., & Humenny, G. (2015). Efektywność nauczania a relacje rówieśncize. W: R. Dolata, A. Hawrot, G. Humenny, A. Jasińska-Maciążek, M. Koniewski, P. Majkut, … A. Otręba-Szklarczyk (red.), (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI (s. 85–116). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 8. Grygiel, P., Piotr Świtaj, & Grzegorz Humenny. (2015). Zróżnicowane funkcjonowanie pozycji testowych skali stygmatyzacji z Kwestionariusza piętna i dyskryminacji. W: A. Pokropek (red.), Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania (s. 351–366). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 9. Humenny, G., & Grygiel, P. (2015). Poza ścisłą jedno- i wielowymiarowość. Struktura czynnikowa skali samotności de Jong Gierveld wśród dzieci. W: A. Pokropek (red.), Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania (s. 400–424). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 10. Humenny, G., & Grygiel, P. (2015). Wielowymiarowa struktura latentna w perspektywie analizy czynnikowej. W A. Pokropek (red.), Modele cech ukrytych w badaniach edukacyjnych, psychologii i socjologii. Teoria i zastosowania (s. 130–165). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 11. Jarnutowska, E., & Grygiel, P. (2015). O pracach domowych - czy więcej znaczy lepiej? W: R. Dolata, P. Grygiel, D. M. Jankowska, E. Jarnutowska, A. Jasińska-Maciążek, M. Karwowski, … J. Pisarek (red.), Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV – VI (s. 96–110). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 12. Pisarek, J., & Grygiel, P. (2015). Czy warto dbać o samoocenę szkolną uczniów? W: R. Dolata, P. Grygiel, D. M. Jankowska, E. Jarnutowska, A. Jasińska-Maciążek, M. Karwowski, … J. Pisarek (red.), Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV – VI (s. 72–84). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 13. Pisarek, J., Jarnutowska, E., & Grygiel, P. (2015). Jak udzielać informacji zwrotnej uczniom? W: R. Dolata, P. Grygiel, D. M. Jankowska, E. Jarnutowska, A. Jasińska-Maciążek, M. Karwowski, … J. Pisarek (red.), Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV – VI (s. 85–95). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 14. Grygiel, P., Humenny, G., Świtaj, P., Rębisz, S., & Anczewska, M. (2014). Between Isolation and Loneliness: Social Networks and Perceived Integration with Peers of Children Diagnosed with ADHD in Regular Classrooms. W: N. Popov, C. Wolhuter, K. Skubic Ermenc, G. Hilton, J. Ogunleye, & O. Chigisheva (red.), Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens (s. 303–310). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.
 15. Grygiel, P., Świtaj, P., Anczewska, M., Sikorska, J., Humenny, G., & Rębisz, S. (2013). Loneliness and depression among Polish university students: preliminary findings from a longitudinal study. W: N. Popov, C. Wolhuter, P. Almeida, G. Hilton, J. Ogunleye, & O. Chigisheva (red.), Education in One World Perspectives from Different Nations (s. 286–292). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society.
 16. Grygiel, P., & Humenny, G. (2013). Przemiany niedzielnych praktyk religijnych polskich katolików w perspektywie 20 lat longitudinalnych badań POLPAN (z wykorzystaniem modeli latentnych krzywych rozwojowych),. W: H. Mielicka-Pawłowska (red.), Religijne wymiary życia społecznego (s. 316–333). Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 17. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2013). Uwarunkowania przekonań i praktyk religijnych w populacji osób starszych. W H. Mielicka-Pawłowska (ded.), Religijne wymiary życia społecznego (s. 208–219). Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 18. Grygiel, P., & Humenny, G. (2012). Longitudinal Investigation of Religiosity Trajectories: A Latent Class Growth Analysis. International Journal of Sociology, 42(4), 33–55. doi: 10.2753/IJS0020-7659420402.
 19. Humenny, G., & Grygiel, P. (2011). Czynniki warunkujące losy absolwentów studiów I stopnia - przykład województwa podkarpackiego. Rocznik Lubuski, 37(2), 2011–230.
 20. Świtaj, P., Wciórka, J., Grygiel, P., Smolarska-Switaj, J., Anczewska, M., & Grzesik, A. (2011). Experience of stigma by people with schizophrenia compared with people with depression or malignancies. The Psychiatrist, 35(4), 135–139. doi: 10.1192/pb.bp.110.029579.
 21. Grygiel, P. (2010). Doświadczenie samotności - próba analizy ilościowej. W: S. Grotowska (red.), Doświadczenia zmian społecznych (s. 150–176). Kraków: Nomos.
 22. Świtaj, P., Wciórka, J., Grygiel, P., Smolarska-Świtaj, J., Anczewska, M., & Chrostek, A. (2010). Częstość doświadczeń stygmatyzacji u chorych na schizofrenię w porównaniu do pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 19(5), 269–274.
 23. Grygiel, P. (2010). Doświadczenie samotności - próba analizy ilościowej. W: S. Grotowska (red.), Doświadczenia zmian społecznych (s. 150–176). Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 24. Grygiel, P., & Humenny, G. (2010). Społeczne uwarunkowania sukcesu edukacyjnego podkarpackich maturzystów. W: P. Grygiel & G. Humenny (red.), Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór artykułów (s. 152–172). Rzeszów: BD Center.
 25. Grygiel, P., Humenny, G., & Grzesik, A. (2010). Etyka życia seksualnego w świadomości mieszkańców Podkarpacia. W: J. Baniak (red.), W poszukiwaniu sensu: o religii, moralności i społeczeństwie (s. 264–291). Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 26. Grygiel, P. (2010). Duchowość (spirituality) jako przedmiot badań i analiz socjologicznych : analiza cytowań bibliograficznych. W: M. Libiszowska-Żółtkowska & S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość  dawne i nowe formy (s. 231–261). Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 27. Grygiel, P., Humenny, G., & Rębisz, S. (2009). Analiza bibliometryczna jako narzędzie badania efektywności nauczycieli akademickich. Przykład Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3(7), 65–84.
 28. Grygiel, P., & Humenny, G. (2009). Kompetencje i umiejętności mieszkańców województwa podkarpackiego. W: E. Wojnicka (red.), Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport 2 (s. 77–107). Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższe Szkoły Informatyki i Zaczadzenia w Rzeszowie.
 29. Grygiel, P., & Humenny, G. (2009). Kwalifikacje i umiejętności poszukiwane przez pracodawców Podkarpacia. W: E. Wojnicka (red.), Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport 2 (s. 109–131). Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższe Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 30. Grygiel, P., & Humenny, G. (2009). Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności wśród pracodawców z województwa podkarpackiego. W: E. Wojnicka (red.), Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport 3 (s. 97–117). Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 31. Grygiel, P., & Humenny, G. (2009). Zestawienie wyników badań jakościowych i ilościowych dotyczących zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności pracowników w województwie podkarpackim. W: E. Wojnicka (red.), Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport 3 (s. 119–148). Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 32. Grygiel, P., & Wojakowski, D. (2009). Chrześcijaństwo  wspólnotowość – glokalizacja. W: P. Grygiel & D. Wojakowski (red.), Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej (s. 13–26). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Jana Pawła II w Rzeszowie, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 33. Grygiel, P., & Humenny, G. (2008). Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności w województwie podkarpackim. W: E. Wojnicka (red.), Podkarpacki monitoring rynku pracy. Raport 1 (s. 82–117). Rzeszów: Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 34. Grygiel, P. (2007). Tożsamość ideologiczna: międzygeneracyjny przekaz wartości aksjologiczno-kulturowych. Pedagogika Społeczna, (1), 115–130.
 35. Grygiel, P. (2007). Kulturowy i ekonomiczny wymiar deklaracji wyborczych mieszkańców Rzeszowa. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia w badaniach rzeszowskiego ośrodka socjologicznego (s. 93–105). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 36. Grygiel, P. (2007). Między skutecznością a autorytaryzmem  preferencje ustrojowe małych i średnich miast. W: K. Kasianiuk (red.), Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa (s. 217–233). Warszawa: Collegium Civitas.
 37. Grygiel, P. (2007). Znaczenie przypisywane religii w życiu codziennym a postawy wobec integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. W: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji (s. 345–375). Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 38. Grygiel, P., & Humenny, G. (2007). Praca tymczasowa w perspektywie kadry zarządzającej MŚP w województwie podkarpackim. W: H. Sobocka-Szczapa (red.), Czas na pracę  praca na czas. Wyniki analiz i badań w województwie podkarpackim (s. 203–224). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 39. Grygiel, P. (2006). System wartości społeczeństwa polskiego w kontekście badań międzynarodowych  skala wartości Shaloma Schwartza w Europejskim Sondażu Społecznym 2001/2002. Socjologia Religii, (4), 113–129.
 40. Grygiel, P. (2006). Zawody nadwyżkowe i deficytowe w województwie podkarpackim w latach 20002004. W: A. Grzesik, P. Grygiel, & G. Humenny (red.), Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy (s. 143–174). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 41. Grygiel, P., & Soliński, T. (2006). Powiatowe zróżnicowanie sytuacji na podkarpackim rynku pracy w kontekście zawodów nadwyżkowych i deficytowych. W: A. Grzesik, P. Grygiel, & G. Humenny (red.), Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy (s. 175–184). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 42. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2005). Konserwatyzm i demokracja: przyczynek do dyskusji o różnych wymiarach normatywnej percepcji ładu społecznego. Poznańskie Studia Teologiczne, (19), 197–215.
 43. Grygiel, P. (2005). Jakiego państwa oczekują Polacy? W: A. Cypryś, A. Garbarz, & A. Szluz (red.), Jakie państwo? (s. 205–224). Rzeszów: Instytut Teologiczna‐Pastoralny w Rzeszowie oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie.
 44. Grygiel, P. (2005). Strategia lizbońska a nowy model społeczny Podkarpacia. W: E. Wojnicka (red.), Młodzi Podkarpacia wobec Strategii Lizbońskiej (s. 33–45). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 45. Grygiel, P., & Humenny, G. (2005). Podkarpacki monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Główne założenia i idee. W: S. Solecki (red.), Rola doradcy zawodowego procesie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia (s. 107–120). Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu.
 46. Grygiel, P., & Humenny, G. (2005). Ranking zawodów nadwyżkowych i deficytowych w kontekście ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy na terenie województwa podkarpackiego. W: S. Solecki (red.), Rola doradcy zawodowego procesie promowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia (s. 121–142). Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu.
 47. Broszkiewicz, W., Grzesik, A., & Grygiel, P. (2004). Lokalne środki masowego przekazu w Rzeszowie i ich obrońcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia, 1, 124–148.
 48. Grygiel, P., Grzesik, A., & Michno, J. (2004). Mentalne uwarunkowania postaw pracowników wielkoprzemysłowych wobec integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia, 1, 46–66.
 49. Grygiel, P. (2004). Religijność i polityka: aksjologiczny kontekst preferencji politycznych mieszkańców Rzeszowa. Teologia Praktyczna, (5), 221–244.
 50. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2004). Ideowe korelaty orientacji politycznych - lokalna scena polityczna: partie i ich sympatycy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia, 1, 67–81.
 51. Grzesik, A., & Grygiel, P. (2004). Przemiany wartości prorodzinnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia, 1, 149–165.
 52. Horbaczek, R., Grygiel, P., & Grzesik, A. (2004). Alienacja polityczna mieszkańców Podkarpacia : uwarunkowania i konsekwencje zjawiska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia, 1, 93–123.
 53. Grzesik, A., & Grygiel, P. (2003). Więź młodzieży polskiej z parafią we Lwowie (na podstawie wyników badań socjologicznych). Socjologia Religii, 1, 143–151.
 54. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2003). Społeczna reprodukcja autorytaryzmu na przykładzie mieszkańców Rzeszowa. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne (s. 63–82). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 55. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2003). Społeczno-gospodarcza kondycja województwa podkarpackiego na tle kraju. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne (s. 56–95). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 56. Grygiel, P., Grzesik, A., & Malikowski, M. (2003). Powiaty województwa podkarpackiego: próba klasyfikacji. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne (s. 96–128). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 57. Grygiel, P., Grzesik, A., & Malikowski, M. (2003). Rzeszów w opiniach jego mieszkańców. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne (s. 7–33). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 58. Grygiel, P., Grzesik, A., & Wargcki, M. (2003). Barometr nastrojów przedakcesyjnych w województwie podkarpackim. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne (s. 186–201). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 59. Grzesik, A., & Grygiel, P. (2003). Wartości i interesy. Społeczny wymiar orientacji politycznych. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI wieku. Studia socjologiczne (s. 208–225). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 60. Grzesik, A., & Grygiel, P. (2002). Tradycjonalizm moralny jako składnik eurorealizmu. Poznańskie Studia Teologiczne, 13, 221–236.
 61. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2002). Mentalność społeczna eurosceptyków. W: M. Malikowski (red.), Społeczeństwo Podkarpacia na przełomie wieków. Studia socjologiczne (s. 195–207). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 62. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2002). Orientacje życiowe a postawy wobec integracji europejskiej. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków : teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 63. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2002). Współpraca euroregionalna - społeczny bilans zysków i strat. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski (s. 133–152). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 64. Grzesik, A., & Grygiel, P. (2002). Współpraca euroregionalna w perspektywie integracji europejskiej. W: C. Sadowska-Snarska (red.), Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski (s. 153–171). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 65. Grygiel, P., & Grzesik, A. (2001). W stronę niewidzialnego? O religijności młodzieży końca wieku. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków: mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje (s. . 237‐265). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 66. Grzesik, A., & Grygiel, P. (2001). Religia a zasady moralne młodzieży akademickiej  dynamika przemian. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków: mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje (s. 267‐280). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 67. Grzesik, A., & Grygiel, P. (1999). Retoryzacja prawdy? Kościół wobec wymagań nowoczesnej codzienności. Przegląd Religioznawczy, 1, 107‐128.
 68. Grzesik, A., Grygiel, P., & Piegza, J. (1997). Obszary wiejskie południowo-wschodniej Polski w okresie przemian społeczno-gospodarczych lat 90tych. Rynek Pracy, (11), 22–42.
 69. Grygiel, P. (1997). Formy zaradności mieszkańców wsi a strategie przeciwdziałania bezrobociu. W: M. Malikowski, A. Grzesik, & S. Solecki (red.), Strategia dla rzeszowskiej wsi. Studium socjologiczne (s. 123–149). Rzeszów: Wydawnictwa „Mana”.
 70. Malikowski, M., Grzesik, A., & Grygiel, P. (1997). Strategia rozwojowa dla rzeszowskiej wsi. W: Z. Stachowski & K. Szczepański (red.), Szanse i bariery w rozwoju gmin (s. 47–62). Tyczyn: Regionalne Towarzystwo Rolno‐Przemysłowe „Dolina Strugu”.
 71. Malikowski, M., Grzesik, A., Grygiel, P., & Piegza, J. (1997). Możliwości aktywizacji mieszkańców wsi. Szanse i bariery rozwoju. W: M. Malikowski, A. Grzesik, & S. Solecki (red.), Strategia dla rzeszowskiej wsi. Studium socjologiczne (s. 183–199). Rzeszów: Wydawnictwa „Mana”.
 72. Grzesik, A., Piegza, J., & Grygiel, P. (1997). Społeczno-zawodowe problemy wsi małopolskiej lat dziewięćdziesiątych. W: M. Malikowski (red.), Problemy społeczne w okresie zmian systemowych (s. 316–329). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 73. Grygiel, P. (1996). Psychospołeczne konsekwencje bezrobocia na tle oceny przemian strukturalnych w Polsce i stosunku do urzędów pracy. W: M. Malikowski & A. Grzesik (red.), Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski Południowo-Wschodniej (s. 103–118). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.
 74. Grygiel, P., Solecki, S., & Grzesik, A. (1997). Oceny i wizje wsi w opinii przedstawicieli władz samorządowych oraz aktywu wiejskiego. W: M. Malikowski, A. Grzesik, & S. Solecki (red.), Strategia dla rzeszowskiej wsi. Studium socjologiczne (s. 169–181). Rzeszów: Wydawnictwa „Mana”.
 75. Grygiel, P., & Piegza, J. (1996). Praca na tle innych wartości społecznych. W: M. Malikowski & A. Grzesik (red.), Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski Południowo-Wschodniej (s. 89–102). Rzeszów: Wydawnictwo „Mana”.

Publikacje książkowe

 1. Dolata, R., Grygiel, P., Jankowska, D. M., Jarnutowska, E., Jasińska-Maciążek, A., Karwowski, M., … Pisarek, J. (2015). Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV – VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 2. Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P., Grygiel P. … Otręba-Szklarczyk, A. (2015). (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 3. Chłoń-Domińczak, A., Grygiel, P., Holzer-Żelażewska, D., Humenny, G., Maliszewska, A., Palczyńska, M., … Świst, K. (2015). Polacy z niskimi kompetencjami: aktywność zawodowa, uczenie się przez całe życie oraz wykluczenie społeczne – raport analityczny. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 4. Grygiel P., Humenny G., Klimczak P., Sikorska-Grygiel J., Kąkol W. (2013), Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania Dla Rozwoju Mazowsza”, Lublin, Fundacja „Fundusz Inicjatyw”.
 5. Grygiel, P. i Humenny, G. (red.), 2010, Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Zbiór artykułów, Rzeszów: BD Center& Max Druk.
 6. Grygiel, P., Humenny, G., Rębisz, S. i Klimczak, P., 2010, Między migracją a szarą strefą – formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy, Rzeszów: BD Center & Max Druk.
 7. Grygiel, P., Humenny, G. i Grzesik, A., 2009, Bezrobotni w szczególnej sytuacji na podkarpackim rynku pracy, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 8. Grygiel, P. i Wojakowski, D. (red.), 2009, Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej, Rzeszów: Instytut Teologiczno‐Pastoralny im. Jana Pawła II w Rzeszowie oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Grygiel, P., Grzesik, A. i Humenny, G., 2006, Zawody nadwyżkowe i deficytowe w województwie podkarpackim, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 10. Grygiel, P., Grzesik, A. i Humenny, G. (red.), 2006, Monitoring zawodów jako instrument rynku pracy, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.