Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Turczyk

dr Małgorzata Turczyk

Kontakt

m.turczyk@uj.edu.pl
wizytówka USOS

„Nikomu nie przekażesz wiedzy / Twój tylko słuch jest i Twój dotyk / Na nowo każdy musi stworzyć / swą nieskończoność i początek" (z Herberta)

Wykształcenie

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika na podstawie rozprawy doktorskiej „Prawo dziecka do edukacji; interpretacje pedagogiczno-prawne i praktyka oświatowa"

Zainteresowania naukowo-badawcze

W mojej pracy naukowej i dydaktycznej przenikają się zasadniczo dziedziny poznania pedagogiki oraz nauk prawnych. To właśnie owo pogranicze i pojawiające się w jego horyzoncie dyskursy mocno związane z obszarem zainteresowań pedagogiki ogólnej, a ściślej antropologii pedagogicznej oraz obszarem prawnych ram procesów wychowawczych i edukacyjnych, wyznaczają interesujące mnie obszary badawcze. Istotny aspekt moich poszukiwań badawczych koncentruje się wokół zagadnień ochrony praw dziecka i dydaktyki akademickiej

Projekty badawcze

 • „Zabawą przeciwko wojnie” – projekt edukacyjny związany z tworzeniem miejsc bezpiecznego powrotu do równowagi psychofizycznej dla dzieci z doświadczeniem wojny. Luty – czerwiec 2022 r.
 • Kierownik naukowy Projektu pt. „StandardyRozstania.pl” realizowany w ramach Grantu Funduszy Norweskich – Iceland, Lichtenstein, Norway, Active Citizens Fund, w ramach obszaru tematycznego Prawa człowieka
 • Udział w projekcie "Wspomaganie szkół i placówek oświatowych 2019-2020”, Październik 2019-wrzesień 2020 - zrealizowany projekt finansowany ze środków publicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa 2019-2020, pt: Budujemy krakowski model bezpieczeństwa psychicznego w szkole. Projekt w ramach zadania październik 2019-wrzesień 2020
 • Projekty indywidualne w ramach mini-grantów ze środków DSC

Inne projekty

 • DEBATY O PRAWACH DZIECKA organizowane w rocznice uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka:

- listopad 2012 r., Dlaczego o prawach dziecka w gimnazjum? Edukacyjne aspekty praw dziecka w środowisku szkolnym
- listopad 2013 r., Dlaczego o prawach dziecka w przedszkolu? Prawo dziecka do wczesnej edukacji jako czynnik minimalizujący zagrożenie wykluczeniem

Staże

Krajowe

 • 2015/2016, staż naukowy w ramach Projektu „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach stażu przedstawiony został do wdrożenia innowacyjny, naukowy projekt kształtowania rzeczywistości przedszkolnej w aspekcie podwyższania poziomu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
 • Staż badawczy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Opiekun naukowy, dr hab. Prof. APS Barbara Smolińska-Theiss, czerwiec 2010

Zagraniczne

 • Staż w ramach International Seminar The Polish Jewish Pioneer on Children's Human Rights, Janusz Korczak and the right of the child to education in the Convention on the Rights of the Child with a focus on training teachers, Geneva June 2010

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Prawo dziecka do edukacji. Interpretacje pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Wydawnictwo Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013
 • Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Impuls, Kraków 2014

Współautorstwo monografii

 • Bezpieczny uczeń w Krakowie : analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole. Monika Borkowska-Żebrowska, Katarzyna Czaczuń, KUSZTAL JUSTYNA, PIASECKA MAŁGORZATA, TURCZYK MAŁGORZATA. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020 217 s. 978-83-8095-899-9 Odnośnik do publikacji: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259426

Wybrane artykuły

 • Polish Pedagogy in the Early 20th Century: The Emergence of the Concept of Children’s Rights, Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, ss. 159-176
 • Realizing the child’s rights in early childhood in the context of children’s social participation. The case of the child’s right to a family, Society Register nr 5(2) 2021, ISSN 2544-5502ss. 69-83.
 • Turczyk M., Kusztal J.,(2019).Gwarancje normatywne prawa do edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [w:] Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja. Ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej, J.Kostkiweicz, S. Opozda-Suder (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków, ss. 201-215.
 • Wsparcie procesu readaptacji społecznej skazanych na przykładzie programu „Teatr, Mama, Tata i Ja”, (współautorstwo J.Kusztal, A.Dąbrowska) Archiwum Kryminologii, Tom XLI, Nr 2 2019, 20 pkt. – tekst pojawił się w roku 2020.
 • Kształcenie na odległość a prawa dziecka – nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19, (współautorstwo Sylwia Jaskulska), Edukacja Elementarna w Teorii i w Praktyce Vol. 15, 2020/3, No.57, Od wykluczenia do inkluzji.
 • Witraże dziecięcego "bycia w życiu" : dobrostan versus obrazy codzienności. KUSZTAL JUSTYNA, TURCZYK MAŁGORZATA. Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early
 • Education; 1734-1582. 2018 nr 4 (43), s. 86-95. Odnośnik do publikacji: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71658
 • Dobre, lepsze, instrumentalne, czyli rzecz o poszukiwaniu dobrego prawa w systemie oświaty w Polsce. TURCZYK MAŁGORZATA. Rocznik Pedagogiczny; 0137-9585. 2016 R. 39, s. 83-93.Odnośnik do publikacji: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/40310
 • SZOK jako kategoria w dyskusji o przemocy wobec dzieci. TURCZYK MAŁGORZATA. Problemy Wczesnej Edukacji = Issues in Early Education; 1734-1582. 2017 nr 4 (39), s. 76-84. Odnośnik do publikacji: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/55093
 • Podejście mozaikowe w badaniu normatywnych kontekstów dzieciństwa. SZCZYGIEŁ MAGDALENA, TURCZYK MAŁGORZATA. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce; 1896-2327. 2018 R. 13, nr 4 (50), s. 41-50. Odnośnik do publikacji: http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69701
 • Kategoria praw dziecka w refleksji dydaktyki akademickiej. TURCZYK MAŁGORZATA. Kultura, Społeczeństwo, Edukacja; 2300-0422. 2018 R. 14, nr 2, s. 119-126.
 • A Child's Right for Protection against all Forms of Violence - Polish Legislation and a Pedagogical Perspective, [w:] Horizons od Education: Children's Rights and their protection,Vol. 13, No.25.
 • Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakub Roussea, [w:] Problemy wczesnej edukacji, Rok XI 2015, Nr 2(29), ISSN 1734-1582, ss. 23-33, 0,71
 • M.Kozak, J.Kusztal, Zasada dobra dziecka i jej implikacje dla socjalizacji prawnej w środowisku szkolnym, [w:]Edukacja Elementarna EETP 34(2014)4, ISSN 1896-2327
 • Tomasz Leś, Małgorzata Kozak, Filozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacji, [w:] Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2015 (4), s.12. http://www.parezja.uwb.edu.pl/?page_id=238

Inne

 • Raport z Realizacji Zaleceń Komitetu Praw Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, [w] „Prawa dziecka – ochrona, upowszechnianie i przestrzeganie", MEN Warszawa 2007
 • Sprawozdanie z realizacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w Sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, na zlecenie MEN, Wydawnictwo MEN, Warszawa 2007
 • Opracowanie Raportu z Realizacji Zaleceń Komitetu Praw Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wydawnictwo MEN, Warszawa 2005
 • (opr.) Raport Rzecznika Praw Dziecka na temat kryteriów dostępu dzieci do edukacji ponadgimnazjalnej, [w:] Internet: www.brpd.gov.pl/ uploadfiles/ raport_ wolontariat.doc

Uprawnienia

 • Lipiec 2019 – ukończenie szkolenia i uzyskanie uprawnień terapeutycznych w ramach Metody strukturalnej nauki czytania i pisania oraz narzędzia diagnostycznego Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP, KOMLOGO Kraków 2019
 • Kików, Styczeń 2021 Ukończenie treningu pracy poprzez ciało w Instytucie Integralnej psychoterapii Gestalt.
 • Ukończenie kursu doskonalącego “Szkoła Letnia Gestalt” 2017 r. doskonalenie kompetencji zawodowych psychoterapeutów
 • Kończenie kursu terapeutycznego z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment – Poziom I, I uzyskanie uprawnień terapeutycznych , Gdańsk 2017
 • Ukończenie kursu doskonalącego „Program pomocy psychologicznej w ujęciu Gestalt” 2015-2016 r. Kraków IPIG

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę doktorską z dziedziny praw dziecka
 • Nagroda zespołowa III st. w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej przyznana przez prorektora UJ d/s polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Michała de Vall, 2011

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Podstawy dydaktyki
 • Współczesne dyskursy w pedagogice
 • Metodologia badań
 • Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Prawne podstawy działalności pedagogicznej
 • Prawo rodzinne
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
 • Autorski moduł dotyczący edukacji na rzecz praw dziecka w szkole wyższej, tj:

-Konwencja o prawach dziecka – implikacje pedagogiczne
-Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka – rozwiązania prawne i praktyka pedagogiczna
-Ochrona dziecka – ofiary przestępstwa przed wtórną wiktymizacją

Członkostwo

 • Doradztwo Pedagogiczne PROFICIO przy Instytucie Pedagogiki UJ
 • Członek Zespołu Pedagogiki Szkolnej przy PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego