dr Małgorzata Turczyk

Stanowisko: adiunkt

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

tel. 12 622 39 29

e-mail: m.turczyk@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie doktor nauk społecznych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie studia magisterskie na kierunku prawo i na kierunku administracja
 • Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie studia magisterskie kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawczej
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące OO. Pijarów w Krakowie

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

W mojej pracy naukowej i dydaktycznej przenikają się zasadniczo dziedziny poznania pedagogiki oraz nauk prawnych. To właśnie owo pogranicze i pojawiające się w jego horyzoncie dyskursy mocno związane z obszarem zainteresowań pedagogiki ogólnej, a ściślej antropologii pedagogicznej oraz obszarem prawnych ram procesów wychowawczych i edukacyjnych, wyznaczają interesujące mnie obszary badawcze. Istotny aspekt moich poszukiwań badawczych koncentruje się wokół zagadnień dydaktyki akademickiej, a konkretniej dydaktycznych aspektów edukacji na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. 

 

Projekty badawcze:

Zrealizowane:

 • Projekty indywidualne w ramach mini-grantów ze środków DSc
 • DEBATY O PRAWACH DZIECKA organizowane w rocznice uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

o   listopad 2012 Dlaczego o prawach dziecka w gimnazjum? Edukacyjne aspekty praw dziecka w środowisku szkolnym

o   listopad 2013 r. Dlaczego o prawach dziecka w przedszkolu? Prawo dziecka do wczesnej edukacji jako czynnik minimalizujący zagrożenie wykluczeniem

Inne projekty:

 • Przedszkolak na Uniwersytecie, Instytut Pedagogiki UJ, w roku akademickim 2015/16 ma miejsce V edycja projektu. Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do najmłodszych, której celem jest promocja nauki i idei i historii Uniwersytetu wśród najmłodszych.
 • MAMY PRZESTRZEŃ I DLA TATY na Pedagogice projekt zabezpieczający prawa socjalne studentów związane z rodzicielstwem oraz prawo dziecka do kontaktu z rodzicami  http://www.bezpieczny-student.uj.edu.pl/gdzie-szukac/studenci-bedacy-rodzicami/miejsca-przyjazne-rodzicom,  audycja w Radio Kraków http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/podwojna-rola-matki-i-pracownika-naukowego/)

 

Staże:

Krajpwe:

 • 2015/2016  staż naukowy w ramach Projektu „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie" finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach stażu przedstawiony został do wdrożenia innowacyjny, naukowy projekt kształtowania rzeczywistości przedszkolnej w aspekcie podwyższania poziomu bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
 • Staż badawczy w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Opiekun naukowy, dr hab. Prof. APS Barbara Smolińska-Theiss, czerwiec 2010

Zagraniczne:

 • Staż w ramach International Seminar The Polish Jewish Pioneer on Children's Human Rights, Janusz Korczak and the right of the child to education in the Convention on the Rights of the Child with a focus on training teachers, Geneva June 2010

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Prawo dziecka do edukacji. Interpretacje pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne, Wydawnictwo Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013
 • Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Impuls, Kraków 2014

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Pogranicze pedagogiki i prawa – perspektywy interpretacji i integracji wiedzy pedagogicznej i prawnej, [w:] Interdyscyplinarność/trans- dyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny, (red.) W. Żłobickiego, R. Włodarczyka, Wydawnictwo IMPULS, Kraków 2011,
 • Subsydiarny charakter prawa dziecka do pieczy zastępczej w świetle Konwencji o prawach dziecka, [w:] Rodzinne formy opieki zastępczej, (red.) A. Roguska, Wydawca Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa", SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa –Siedlce 2011,
 • Edukacyjne aspekty problematyki praw dziecka w kontekście kompetencji zawodowej nauczycieli i pedagogów, [w:] Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, (red.) P.P. Barczyk, G. Paprotna, Mysłowice 2011,
 • Edukacja prawna dorosłych w aspekcie budowania społeczeństwa obywatelskiego,[w:]Edukacja dorosłych jako czynnik dynamiki rozwoju społecznego. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego 23-24 czerwca Kraków, TTE-PIB, Radom – Kraków 2010,
 • Treści edukacji o prawach dziecka w procesie kształcenia pedagogów,[w:] Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, (red.) A. Sajdak, D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010,
 • Prawa dzieci z mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w systemie edukacji, [w:] Między kulturami. Dylematy edukacyjne we współczesnym świecie,(red.) E. Dąbrowy, U. Markowska-Manista, Warszawa 2009.

Artykuły:

 • A Child's Right for Protection against all Forms of Violence - Polish Legislation and a Pedagogical Perspective, [w:] Horizons od Education: Children's Rights and their protection,Vol. 13, No.25.
 • Obrona nowożytnej koncepcji praw dziecka. Kilka refleksji w kontekście myśli pedagogicznej Jana Jakub Roussea, [w:] Problemy wczesnej edukacji, Rok XI 2015, Nr 2(29), ISSN 1734-1582, ss. 23-33, 0,71
 • M.Kozak, J.Kusztal, Zasada dobra dziecka i jej implikacje dla socjalizacji prawnej w środowisku szkolnym, [w:]Edukacja Elementarna EETP 34(2014)4, ISSN 1896-2327
 • Tomasz Leś, Małgorzata Kozak, Filozoficzno-prawne aspekty uzasadnienia prawa do równości w edukacji, [w:] Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN nr 2/2015 (4),  s.12. http://www.parezja.uwb.edu.pl/?page_id=238
 • Prawo dziecka do edukacji w rzeczywistości przedszkolnej, [w:] Wychowanie w przedszkolu. Poradnik prawny dyrektora przedszkola, Wydawnictwo Instytutu Raabe, Warszawa 2012
 • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w perspektywie realizacji prawa dziecka do edukacji, [w:] Hejnał oświatowy, Nr 8-9/2010
 • Prawa człowieka w szkolnej rzeczywistości edukacyjnej, [w:] Hejnał oświatowy, Nr 5/93/2010
 • Edukacja o prawach człowieka –problemy realizacyjne, [w:] Nowa Szkoła Nr 8 (656)/2007, Wydawnictwo Korporacja Polonia, Warszawa 2007      

Inne:

 • Raport z Realizacji Zaleceń Komitetu Praw Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, [w] „Prawa dziecka – ochrona, upowszechnianie i przestrzeganie", MEN Warszawa 2007
 • Sprawozdanie z realizacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w Sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, na zlecenie MEN, Wydawnictwo MEN, Warszawa 2007.
 • Opracowanie Raportu z Realizacji Zaleceń Komitetu Praw Dziecka, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wydawnictwo MEN, Warszawa 2005.
 • (opr.) Raport Rzecznika Praw Dziecka na temat kryteriów dostępu dzieci do edukacji ponadgimnazjalnej, [w:] Internet: www.brpd.gov.pl/ uploadfiles/ raport_ wolontariat.doc

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Podstawy dydaktyki
 • Współczesne dyskursy w pedagogice
 • Metodologia badań
 • Podstawy prawne pracy pedagoga szkolnego
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Prawne podstawy działalności pedagogicznej
 • Prawo rodzinne
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej
 • Autorski moduł dotyczący edukacji na rzecz praw dziecka w szkole wyższej, tj:
  • Konwencja o prawach dziecka – implikacje pedagogiczne
  • Przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka – rozwiązania prawne i praktyka pedagogiczna
  • Ochrona dziecka – ofiary przestępstwa przed wtórną wiktymizacją

 

Członkostwo:

 • Współpraca z Doradztwem Pedagogicznym PROFICIO przy Instytucie Pedagogiki UJ
 • Członek Zespołu Pedagogiki Szkolnej przy PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

 

Motto:

z Herberta:
„Nikomu nie przekażesz wiedzy
Twój tylko słuch jest i Twój dotyk

Na nowo każdy musi stworzyć
swą nieskończoność i początek"