dr Magdalena Szczygieł

Stanowisko: asystent

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

tel. 12 622 39 29

e-mail: magdalena1.szczygiel@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

2010-2015 – Studia doktoranckie, kierunek: pedagogika, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

2015 – Obrona rozprawy. Temat rozprawy: Autopercepcja i percepcja społeczna osób z wybranych grup zagrożonych stygmatyzacją. Perspektywa pedagogiczna

2009-2010 – Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie terapii zajęciowej w systemie kształcenia zawodowego, Krakowska Akademia w Krakowie

2008-2010 – Studia uzupełniające magisterskie, kierunek: pedagogika, specjalność: Resocjalizacja, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego

2006-2008 – Studia licencjackie, Kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Metodyka i dydaktyka szkolna, dystans społeczny, stygmatyzacja, piętno społeczne, funkcjonowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, funkcjonowanie dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Artykuły w czasopismach punktowanych:

 • M. Świgost, Od dewiantów do normalsów. Przemiany piętna społecznego, Społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, Nr 4/1, Kraków 2012
 • M. Świgost, Osoby z niepełnosprawnością fizyczno - ruchową w kontekście współczesnych możliwości technologicznych, Fizjoterapia, Nr 3/2012
 • F. Wojciechowski, M. Świgost, Uczestnictwo społeczne osób z niepełnosprawnościami - bariery i oczekiwania, Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy
 • F. Wojciechowski, M. Świgost, Uczestnictwo społeczne osób z niepełnosprawnościami - bariery i oczekiwania, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki Specjalnej, Nr. 19/2015, wyd. UG

Artykuły w monografiach:

 • M. Świgost, Nie ma ciemności bez gwiazdy. Zmagania o nadzieje człowieka współczesnego, w: Z. Zarębianka, K. Dybeł (red.), Nadzieja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2015
 • F. Wojciechowski, M. Świgost, Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych, [w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, Poznań 2014, UAM
 • M. Świgost, Piętno społeczne predykatorem stresu szkolnego, [w:] A. Guzy, B. Niesporek- Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu, Katowice 2015, UŚ
 • M. Świgost, Godność Innego w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] A. Borowski (red.), Godność. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, Kraków 2011, PK
 • M. Świgost, Wiara i nauka w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] A. Borowski (red.), Wiara i nauka. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, Kraków 2009, WUJ

Inne (artykuły recenzowane, spoza listy ministerialnej)

 • M. Świgost, Wychowanie do wartości w pedagogice Janusza Korczaka, Hejnał Oświatowy, nr 5/113, Kraków 2012
 • M. Świgost, Budowanie relacji pomocowej w pracy pedagoga szkolnego, Hejnał Oświatowy, nr 8/9/115, Kraków 2012
 • M. Świgost, Podróż jako imperatyw czasu globalizacji. Osiadłość przyczyną marginalizacji na przykładzie sytuacji w Polsce, Magazyn antropologiczno - społeczno - kulturowy, nr 8/2010
 • M Świgost, Współczesna dynamika sytuacji szkolnej, Hejnał Oświatowy, nr 10/126/2013
 • M. Świgost, Metoda projektu szansą na współpracę w szkołach, Wszystko dla szkoły, nr 11/2012

 

Konferencje: 

Temat konferencji: Stres w szkole
Temat wystąpienia: Piętno społeczne predykatorem sytuacji trudnych
Konferencja organizowana przez Uniwersytet Śląski (14 grudnia 2011)

Temat konferencji: Światy równoległe. Sztuka narzędziem terapii i komunikacji Temat plakatu: Kreowanie ‘nowej' tożsamości w procesie twórczej resocjalizacji
Międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowej z cyklu Psychiatria i Sztuka, Kraków (18-19 maj 2012)

Temat konferencji: Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności. Ciało niepełnosprawne w perspektywie filozoficzno-kulturowej
Temat wystąpienia: Osoby z niepełnosprawnością fizyczno - ruchową w kontekście współczesnych możliwości technologicznych
Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wrocław (1-2 czerwiec 2012)

Temat konferencji: Portret/autoportret. Identyfikacja i tożsamość
Temat wystąpienia: Portret i autoportret osoby dotkniętej piętnem społecznym. Dystans jako konsekwencja postrzegania właściwości stygmatu
Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka", Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny (20-21 września 2013)

Temat konferencji: Portret/autoportret. Identyfikacja i tożsamość
Poster z badań: Wina a stopień rozumienia empatycznego
Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z cyklu „Psychiatria i Sztuka", Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny (20-21 września 2013)

Temat konferencji: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej
Temat wystąpienia: Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (8-9 kwietnia 2013)

Temat konferencji: Sztuka Wychowania
Temat wystąpienia: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w relacji z Innym. Empiryczna egzemplifikacja dystansu społecznego
Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (24 - 25 kwietnia 2014)

Temat konferencji: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - krytyczna analiza
Temat wystąpienia: Jednostka zagrożona społeczna stygmatyzacją w relacjach społecznych - wybrane kategorie analiz
Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (15-16 kwietnia 2015)

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Warsztat: ABC pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy w szkole
 • Projektowanie pracy pedagoga szkolnego
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego