Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Łukasz Szwejka

Kontakt

lukasz.szwejka@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

 • 2016-2017: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania. Studia podyplomowe: Metody statystycznej analizy danych. Świadectwo ukończenia studiów z wynikiem plus dobrym.
 • 2009-2014:  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny. Studia doktoranckie.
 • 2007-2009: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki. Kierunek studiów: pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Tytuł zawodowy magistra z oceną bardzo dobry.
 • 2004-2007: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku. Wydział Pedagogiczny. Kierunek studiów: Pedagogika. Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna. Licencjat z oceną: Bardzo dobry.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Badania empiryczne nad problemami społecznymi,
 • Badanie efektywności monitoringu wizyjnego,
 • Sytuacyjna prewencja kryminalna,
 • Efektywność w resocjalizacji.

Projekty badawcze

 • 2.01.2017 - obecnie Projekt badawczy finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pod tytułem: „Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H)”.
 • 1.10.2016 - 31.12.2016 Projekt badawczy finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pod tytułem: „Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków” – projekt badawczy o charakterze aplikacyjnym.
 • 2015 - obecnie Projekt badawczy objęty patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, pod tytułem: „Przyszłość bez krat - zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej”.
 • 2015 - 2016 Projekt badawczy finansowany ze środków DS UJ, pod tytułem: „Rola monitoringu wizyjnego w prewencji kryminalnej”.
 • 2013 - 2014 Projekt badawczy finansowany ze środków DS UJ, pod tytułem: „Diagnoza zjawiska odrzucenia rówieśniczego na terenie szkoły podstawowej”.

Wykaz ważniejszych publikacji

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Szwejka Ł., Opozda-Suder S., (2017) Monitoring wizyjny jako narzędzie w prewencji kryminalnej [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struzińska (red.), Bezpieczne miasto - w poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktyce. (druk przewidziany w III kwartale 2017 r.)
 • Szwejka Ł. (2014), Zachowania agresywne a status socjometryczny w grupie rówieśniczej [w:] B. Urban, P. P. Barczyk (red.) Agresja i przemoc w środowiskach i instytucjach. Wydawnictwo  Górnośląskiej WSP im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Mysłowice.
 • Szwejka Ł. (2013), Rejection Sensitivity – Suffering of Modern Human. W: P. Dancak, M. Rembierz, R. B. Sieroń (red.), Cierpienie, umieranie, śmierć. Wyzwania i dylematy ludzkiego losu w kontekście sytuacji granicznych. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Stalowa Wola.
 • Szwejka Ł. (2012), Poprawa statusu społecznego dzieci odrzucanych przez grupę, poprzez włączanie ich w aktywności rówieśnicze. W: W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Wydawnictwo „Impuls", Kraków.
 • Szwejka Ł. (2012), Profilaktyka odrzucenia rówieśniczego oparta na koncepcji resilience (opór-elastyczność). W: B. Urban, M. Konopczyński (red.), Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym. Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Szwejka Ł. (2012), Odrzucenie równieśnicze - przesłanki dla praktyki pedagogicznej na terenie szkoły [w:] W. Ambrozik, A. Kieszkowska (red.), Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Wydawnictwo "Impuls", Kraków s. 143-151.
 • Szwejka Ł. (2012), Zaburzenia w zachowaniu jako wyznacznik odrzucenia rówieśniczego. W: A. Kieszkowska (red.), Tożsamość cywilizacyjno-kulturowa dewiantów a reintegracja społeczna. Wydawnictwo „Impuls", Kraków.
 • Szwejka Ł. (2011), Stygmatyzacja jednostek niedostosowanych społecznie, odrzucanych przez grupę rówieśniczą. W: Z. Bartkowicz, P. Maciaszczyk (red.). Profilaktyka i resocjalizacja. Wydawnictwo PWSZ im. im. Prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
 • Szwejka Ł. (2011), Dynamika uzależnienia od narkotyków w ujęciu interakcyjnym. W: A. Kieszkowska (red.), Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Wydawnictwo „Impuls", Kraków.

Artykuły

 • Szwejka Ł. (2016), Rola monitoringu wizyjnego w prewencji kryminalnej. "Społeczeństwo i rodzina", Tom 47, Zeszyt 2., s. 80-93.
 • Szwejka Ł. (2015), Krytyczna refleksja nad sytuacyjną prewencją kryminallną. "Prace IPSIR UW", tom specjalny: „Polityki Publiczne, Nauki o Polityce Publicznej". (artykuł przyjęty do druku). 
 • Szwejka Ł. (2013), Drug Addiction in the Labeling Theory, "Journal of Educational Review".
 • Szwejka Ł. (2013), Specyfika zaburzeń w zachowaniu wśród uczniów szkół podstawowych. „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 38 (1/2014).
 • Szwejka Ł. (2013), Rola układów przyjacielskich w procesie adaptacji społecznej. „Społeczeństwo i Rodzina", Nr 36 (3/2013).
 • Szwejka Ł. (2012), Dobór adekwatnych metod profilaktyczno-wychowawczych adresowanych do dzieci odrzucanych przez grupę rówieśniczą. „Społeczeństwo i Rodzina", nr 31 (2/2012).

Inne

 • Karteczka-Świętek K., Opozda-Suder S., Piasecka M, Sztuka M., Szwejka Ł. (2017), Określenie na drodze metaanalizywskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków. Raport z badań realizowanychna zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166251 - dostęp 4.05.2017 r.), s. 1 - 45.

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Koncepcje profilaktyki społecznej,
 • Współczesne koncepcje resocjalizacji,
 • Odrzucenie rówieśnicze: diagnoza, profilaktyka,
 • Formy i metody pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Peer rejection: assessment and social prevention
 • Basic terms of social rehabilitation and correctional treatment
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wybrane zagadnienia patologii społecznej
 • Teorie patologii społecznej