Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Krzysztof Polak, prof. UJ

Kontakt

krzysztof.polak@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Zainteresowania badawcze

 • psychospołeczne uwarunkowania działalności zawodowej nauczyciela
 • kształcenie nauczycieli
 • społeczne konteksty zmian edukacyjnych

Udział w konferencjach naukowych i działalność popularyzatorska (po roku 2000)

 • Referat Stosunek nauczycieli do reformy szkolnej; Międzynarodowa Konferencja Naukowa (współorganizator) Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych, UJ  Kraków  maj 2002.
 • Referat: Modele nauczania i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce akademickiej Konferencja naukowa W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Kraków, UJ 2004;
 • Referat: Great ideas in education: cultural transmission and romanticism Międzynarodowa konferencja naukowa Teacher of the 21st century: Quality education for quality teaching,, organizator ATEE , Ryga Łotwa 2006;
 • Współorganizacja konferencji Perspektywy Edukacji Zróżnicowanej, Warszawa - Kraków czerwiec 2007.
 • Referat: Possibilities of using dance classes in a process of re-socialization; Konferencja Międzynarodowa Social inclusion and exclusion; Akademia Pedagogiczna, Linz Austria, sierpień 2009;
 • Referat: Zdrowotny wymiar życia szkolnego; Konferencja Międzynarodowa Reformy szkolne a innowacje pedagogiczne dla uczniów niepełnosprawnych; Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, wrzesień 2009; 
 • Referat Nauczyciel jako lider w relacjach z rodzicami; I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Liderzy w edukacji"  z cyklu: Edukacja - Przywództwo - Zarządzanie, organizatorzy: MEN, MNiSzW, PAN, Uniwersytet Łodzki, Łodź 14-15 czerwca 2010.
 • Referat: Biurokratyczny żywot pozoru szkolnego.VII Zjazd Pedagogiczny Toruń 20-21 września 2010.

Udział w sesjach i konferencjach metodyczno-naukowych organizowanych z myślą o nauczycielach i praktyce oświatowej

 • Konferencja Metodyczno - Naukowa  Nauczyciel w sytuacji zmiany edukacyjnej, referat Nauczyciel jako kreator zmiany edukacyjnej; organizator  MCDN Kraków kwiecień 2006;
 • Konferencja Kompetencje Matematyczno - Przyrodnicze w Społeczeństwie Wiedzy; Referat Kształcenie kompetencyjne - kompetencje kluczowe: argumenty i wątpliwości; MCDN Kraków 18 kwietnia 2007;
 • Konferencja Nauczyciel wychowawca - pasjonat czy rzemieślnik? zorganizowana przez Wydział Edukacji UM Krakowa i ZSOI nr 5 w Krakowie; Referat Edukacja zróżnicowana - co z tego wynika dla nauczyciela?; czerwiec 2007;
 • Konferencja Małopolski program stypendialny - doświadczenia i perspektywy programu DIAMENT"; MCDN ODN N.Sącz; Referat Praca nauczyciela z uczniem zdolnym;  Nowy Sącz 7 października 2009;
 • Konferencja Edukacja - Przywództwo - Zarządzanie; referat pt. Współpraca nauczycieli i rodziców - trudny egzamin ze współodpowiedzialności; Uniwersytet Łódzki, Łodź 14 - 15 czerwca 2010.

Współpraca z naukowcami za granicą

Uczestnictwo w trzech międzynarodowych projektach badawczych

 • Członek grupy pracowników naukowych z różnych ośrodków w Polsce oraz Eastern Washington Uniwersity, która w latach 1994 - 1995 podjęła wspólne prace nad analizą procesów społecznych towarzyszących polskim przemianom ustrojowym przełomu lat 80-tych i 90-tych. To międzynarodowe przedsięwzięcie zostało sfinalizowane wydaniem w USA w roku 1995 w wydawnictwie PRAEGER książki pod redakcją Prof. Williama D.Perdue przy współpracy T.Borkowskiego, S.Palki i A.Szopy „MODERNIZATION CRISIS. The Transformation of Poland".
 • Od roku 2005 do 2008 aktywny udział - jako koordynator prac ze strony polskiej - w projekcie School and Community (SCOM) finansowanym przez Unię Europejską w postaci grantu. Koordynatorem głównym projektu był INHOLLAND University z Rotterdamu. Efektem tej działalności było wypracowanie - z uwzględnieniem doświadczeń krajów uczestniczących w projekcie (tj. Holandii, Belgii, Turcji, Szwecji, Polski) - modelu współpracy szkoły z innymi instytucjami środowiska lokalnego, wspartego analizą zagadnień opieki społecznej i możliwości tworzenia lokalnych wspólnot samorządowych.
 • W latach 2007 - 2009 udział w projekcie Social Inclusion and Exclusion (SINEX), również finansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Tworzyła go wielonarodowościowa grupa badaczy i studentów z Austrii, W.Brytanii, Norwegii, Irlandii, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski. Celem projektu była analiza mechanizmów wykluczenia społecznego oraz wskazanie możliwości społecznej integracji w społecznościach krajowych reprezentowanych w projekcie.  Efektem tej współpracy była wspólna publikacja wydana w serii zeszytów naukowych State College of Teacher Education w Linzu sfinansowana z funduszy europejskich.

Uzyskane stypendia w ramach programu Erasmus- Staff Mobility i wygłoszone wykłady dla studentów z uczelni zagranicznych

 • University of Jena (Germany): The fields of Polish education reforms;
 • University of Luxemburg: Great ideas in education: culture transmission and romanticism;
 • INHOLLAND University in Rotterdam (The Netherlands): Core competencies in education;
 • Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic): The possibilities of disclosing and overcoming the pretence in education;
 • Pädagogische Hochschule Niederősterreich Baden (Austria): The challenges in post-communist countries: case of Poland;

Osiągnięcia dydaktyczne

Promotor około 180 prac licencjackich i 225 prac magisterskich.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Seminarium magisterskie - tematyka seminarium jest najczęściej związana z uwarunkowaniami procesów edukacyjnych, rolą zawodową nauczyciela, koncepcjami szkoły, systemem opieki nad dziećmi i młodzieżą, relacjami poszczególnych segmentów systemu oświatowego z instytucjami kultury, zagadnieniami reform edukacyjnych.
 • Pedeutologia
 • Pedagogika szkolna
 • Socjologia edukacji i wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Dydaktyka szkoły wyższej (zajęcia na studiach doktoranckich)
 • Przedmiot do wyboru przez studentów w języku angielskim: Examples of pretence and false appearances in education: possibilities of disclosing and overcoming.

Spis wybranych publikacji (po doktoracie)

Monografie

 • Bezradność nauczyciela, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.    
 • Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2007.
 • Indywidualne teorie nauczycieli. Geneza - badanie - kształtowanie, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 1999. 
 • Nauczyciel - Twórczość - Promocja.. Wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 1997.

Redakcja naukowa pracy zbiorowej

 • Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej, Prace Naukowo _ Dydaktyczne PWSZ Krosno 2009; (w tomie artykuł O odmiennościach stylu uczenia się chłopców i dziewcząt).
 • Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. UJ Kraków 2004; (artykuł Od „sztuki życia" do programu edukacji kulturalnej)
 • Kształcenie bliżej życia. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji elementarnej, Kraków 2003;
 • Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych (współredakcja z B.Urbanem), Wyd. UJ 2003; (artykuł Stosunek nauczycieli do wybranych kwestii reformy szkolnej)
 • Nauczanie zintegrowane w szkole (współredakcja z J.Kędzierską), Krosno 2002 -  w  tym tomie 5 artykułów: (Reforma systemu edukacji narodowej - szanse i zagrożenia; Edukacja integralna a idea podmiotowości człowieka w procesach kształcenia i wychowania; Koncepcja kształcenia kompetencyjnego; Ewaluacja procesu i rezultatów edukacji; Refleksja nauczyciela nad własnym działaniem jako warunek powodzenia zmiany edukacyjnej)
 • Edukacja i reforma: Dyrektor i szkoła; Wspomaganie rozwoju ucznia; Wydawnictwo UJ, Kraków 2001; artykuł Realizacja funkcji dyrektora szkoły: cztery narracje.
 • Horyzonty pedagogicznej wyobraźni (Nauczyciel wobec własnych kreacji); współredakcja z Jadwigą Kędzierską, Kraków 1998.

Artykuły w wydawnictwach zbiorowych (od roku 2000)

 • The Major Barriers to Teacher-Parents' Integration and Mutual Learning in Favour of Student Achievements, [w]: Learning and education in community. The role of schools  and community organisations, pod red. M.Radovana i M.Kościelniaka, Wyd.University of Ljubljana 2015.
 • Antypody konfliktu – zaufanie w procesie edukacyjnym, [w]: Sytuacje konfliktu społecznego. Przyczyny - Sposoby rozwiązywania – Skutki, pod red. D.Boreckiej – Biernat, Prace Psychologiczne LXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.
 • Integracja rodziców i nauczycieli jako przykład edukacyjnej iluzji, [w]: Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, pod red. M. Dudzikowej i K.Knasieckiej- Falbierskiej, IMPULS Kraków 2013.
 • Partnerstwo między nauczycielami i rodzicami a nauczyciel w roli lidera, [w]: S.M.Kwiatkowski, J.M.Michalak, I.Nowosad (red.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Difin Warszawa 2011.
 • Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych, [w]: D.Borecka-Biernat (red.), Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym, Difin Warszawa 2010. 
 • Mediation as a chance for school-conflicts solving, [w]: T.Bonfield, J.Doyle, S.Kiefer (red.), Presentations ERASMUS Intensive Programmes 2007 and 2008, Pädagogische Hochschule OŐ, Linz 2009.
 • Social stigmatization and Children's Decision - making Skills; [w]: T.Bonfield, J.Doyle, S.Kiefer (red.), Social Inclusion and Exclusion in Education, State College of Teacher Education, Linz 2008.
 • Great ideas in education: cultural transmission and romanticism; [w]: Teacher of the 21st century: Quality education for quality teaching,, ATEE (Association for Teacher Education in Europe) Spring University Riga Latvia 2006.
 • Modele nauczania i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce akademickiej, w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, pod red. D.Skulicz, Wyd.UJ 2004.
 • Wykorzystywanie wybranych modeli dydaktycznych w dydaktyce akademickiej, w: W poszukiwaniu modelu .... j.w.;
 • Szkolny wizerunek Kowalskich. Obraz rodziny w wybranych podręcznikach kształcenia zintegrowanego, w: Szkoła w społeczności lokalnej pod red. Dzierżymira Jankowskiego, Kalisz 2003;
 • Principal's role in school life: four stories. w: Realizing educational problems. Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Spring University, Klaipedos Universitetas Lithuania 2001.
 • Krzyk w pracy nauczyciela. w: Procesy komunikacyjne w szkole, Po red. Wojciecha Kojsa przy współudziale Łucji Dawid, Prace Naukowe UŚ, Katowice 2001;
 • Między anarchią i despotyzmem. Lęki edukacyjne, lęki demokratyczne, w:  Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej, pod red. J.Danilewskiej, Wyd. UJ Kraków 2001;   
 • Między ideą a schematem (program „Kreator" jako przykład urzeczywistniania nauczycielskiej wolności); w: Granice wolności i przymusu... j.w.
 • Podążając ku niewidocznemu (teorie indywidualne nauczycieli). w: Pedagogika w pokoju nauczycielskim, pod red. K.Kruszewskiego, WSiP Warszawa 2000;

Artykuły w czasopismach pedagogicznych

 • „Janusowa" tożsamość nauczyciela, w: Hejnał Oświatowy, Kraków nr 10, 2014.
 • Oświata i zaufanie, w: Hejnał Oświatowy, Kraków nr 6, 2014.
 • Czyn i kara, w: Hejnał Oświatowy, Kraków nr 4, 2006.
 • Pedagogika i badania interdyscyplinarne, w: Ruch Pedagogiczny  nr 3-4/ 2000.
 • Pedagogika „życiowych kryzysów", w: Ruch Pedagogiczny  nr 1-2 / 2000.
 • Szkoły wyższe w procesie zmian społecznych (refleksje nad władzą i reformą), w: Nauka 1994/1.

Współautorstwo artykułów

 • Zarys funkcji szkoły ogólnokształcącej i wynikające z nich kategorie czynności nauczycielskich, w: A.Łukawska (red): Kształcenie pedagogiczne studentów uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Pedagogiczne, z.20, Kraków 1994.
 • Kwalifikacje zawodowe nauczycieli szkoły ogólnokształcącej, w:A.Łukawska (red): op.cit.
 • Strategie dydaktyczne w kształceniu nauczycieli, w: A.Łukawska (red): op.cit.
 • Osiągnięcia studentów w świetle rozwiązywanych przez nich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, w: A.Łukawska (red): op.cit.

Raporty z badań

 • Program Kreator i kompetencje kluczowe w nauczaniu (z  Akademicką Grupą Wsparcia w tle); maszynopis powielony, SMART - Kreator, Warszawa 1999.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu (Raport końcowy z badań nad programem  KREATOR) ; współautorstwo;  maszynopis powielony; SMART - Kreator, Warszawa 1999.
 • Raport cząstkowy z badań nad wdrażaniem kompetencji kluczowych w nauczaniu. Współautorstwo z J.Kędzierską, maszynopis powielony, SMART - Kreator, Kraków - Warszawa 1998.
 • Treść kompetencji kluczowych w nauczaniu. Współautorstwo z J.Kędzierską, maszynopis  powielony, SMART- Kreator, Kraków- Warszawa 1998.

Autorstwo haseł do „Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku"

 • materializm dydaktyczny
 • kształcenie wielostronne