Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Smoter

dr Katarzyna Smoter

Kontakt

katarzyna.smoter@uj.edu.pl

 • Opiekunka Koła Naukowego Pedagogów Opiekunów
 • Moderatorka strony Instytutu Pedagogiki UJ na Facebooku

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Dydaktyka szkolna
 • Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna
 • Idea integracji w edukacji
 • Inny i inność jako kategorie pedagogiczne
 • Edukacja medialna (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych)
 • Socjologia edukacji

Członkostwo

 • Towarzystwo Oświatowe Krakowskie (członek stowarzyszenia)

Wykształcenie

 • 2016 – Obrona rozprawy doktorskiej. Temat rozprawy: „Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów do Innych”
 • 2008 - 2016   Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki. Studia doktoranckie.
 • 2006 – 2011 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii: Socjologia: studia stacjonarne  jednolite. Praca magisterska: „Wybrane aspekty zdrowia dziecka w czasopismach poświęconych opiece i wychowaniu”
 • 2006 - 2008 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. Praca magisterska: „Globalny nastolatek w poglądach licealistów i w czasopismach młodzieżowych”
 • 2003 - 2006 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studia licencjackie. Praca licencjacka: „Społeczno – kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych”.

Wybrane artykuły

 • K. Smoter, Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania stosunku młodzieży gimnazjalnej do inności i Innych, [w:] M. Kuczera, (red.) Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno – ekonomicznych, Creative Science – Monografia 2011,
 • K. Smoter, Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach „Akademii Projektów” w Nowym Sączu [w:] A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska, (red.) Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. Materiały pokonferencyjne 14 - 15 października 2010, Bramsole Warszawa 2010.
 • K. Smoter, Wolontariat jako edukacyjne narzędzie zmiany społecznej na przykładzie działalności Szkolnych Klubów Wolontariatu [w:] „Hejnał Oświatowy” 5/2011,
 • K. Smoter, Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży na przykładzie lokalnych inicjatyw realizowanych w Nowym Sączu, [w:] B. Urban, M. Konopczyński, (red.) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wyd. UJ, Kraków 2012,
 • K. Smoter, Postulaty nowej roli ucznia, nauczyciela i edukacji w myśli społecznej Zygmunta Baumana, Roczniki Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie nr 10/11, Kraków 2011,
 • K. Smoter, O roli działań szkoły w aspekcie realizacji postulatów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Hejnał Oświatowy nr 2/2012,
 • K. Smoter, Wymagania stawiane współczesnej edukacji permanentnej w kontekście rozwiązań edukacyjnych promowanych w Nowym Sączu [w:] T. Aleksander, Edukacja Dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, Kraków 23-24 VI 2009,
 • K. Smoter, Życie z „przyspieszonym pulsem” jako wyznacznik egzystencji współczesnej młodzieży [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego Oddział w Krakowie nr 9,
 • K. Smoter, Start zawodowy nauczyciela – między społecznymi oczekiwaniami a możliwościami wsparcia, Hejnał Oświatowy nr 10/2012,
 • Katarzyna Smoter, Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży w kontekście wybranych programów edukacji medialnej, 8/9/125/2013, Hejnał Oświatowy.
 • K. Smoter, Mass media –„sojusznik” czy „wróg” edukacji międzykulturowej, [w:] P. Piotrowski, B. Smoter, K. Gaczoł, (red.) Wychowanie: uwarunkowania, konteksty, narracje, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nowy Sącz 2014,
 • K. Smoter, Wymagania stawiane przed nauczycielami w kontekście rozwijania przez nich specyficznych zdolności do pracy w środowisku szkoły, Hejnał Oświatowy, Numer 10/136 / 2014
 • K. Smoter, Kształtowanie środowiska szkoły otwartej na wszystkich uczniów w kontekście realizacji założeń edukacji włączającej, Hejnał Oświatowy nr 5/143/2015
 • K. Smoter, Portal społecznościowy Facebook jako „narzędzie” wykorzystywane do realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej, INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, 7/ 2014 Poznań 2014,
 • K. Smoter, Wsparcie uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole w świetle regulacji prawnych i rozwiązań praktycznych, Hejnał Oświatowy, 3/151/2016
 • K. Smoter, Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 4/2016
 • K. Smoter, Dystans społeczny gimnazjalistów wobec „Innych” w wymiarze codziennych interakcji i relacji rówieśniczych, [w:] E. Kobyłecka (red.) (Nie) codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016,

Konferencje

 • III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego/Вопросы различий — Другой в моих глазах, Я в глазах Другого, Cieszyn, 21 lutego 2017 r. Referat: Uczenie się „Innego” i uwrażliwianie na różnice kulturowe studentów pedagogiki – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych
 • II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego/Вопросы различий — Другой в моих глазах, Я в глазах Другого, Cieszyn, 15 grudnia 2015 r. Referat: Charakterystyki przypisywane Innym – osobom zagrożonym ekskluzją społeczną w ujęciu gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych;
 • „Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu – Krytyczna analiza”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Poznań (Obrzycko) 15-16. 04. 2015 roku Referat: Portal społecznościowy Facebook jako „narzędzie” wykorzystywane do realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej.
 • Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Creative Science, 11. 12. 2011 r., Referat: Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów do Innych;
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny, 24 – 25. 04. 2014 r. Referat: Mass media – „sojusznik” czy „wróg” edukacji międzykulturowej;
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny, 2. 06. 2016 r., Referat:  Stosunek gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych do Innych - implikacje pedagogiczne;
 • Szkoła wyższa w toku zmian, 24. 05. 2011 r. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Referat: Wybrane aspekty reformy szkoły wyższej w percepcji studentów pedagogiki,
 • Profilaktyka i Probacja w środowisku lokalnym, Instytut Pedagogiki UJ, 26 – 27. 09. 2011 r. Referat: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży na przykładzie inicjatyw realizowanych w Nowym Sączu;
 • I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, Kraków 23 – 24. VI. 2009 r. Referat: Wymagania stawiane współczesnej edukacji permanentnej w kontekście rozwiązań edukacyjnych promowanych w Nowym Sączu;
 • Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Warszawa, 14 – 15. 02. 2010 r. Referat: Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Akademii Projektów w Nowym Sączu.

Letnie szkoły

 • XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Białystok – Supraśl, Uniwersytet w Białymstoku,  Referat: „Spotkanie z Innym jako element codzienności życia szkolnego”.
 • XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Pałac Wojanów, Referat: „Kategoria inności w prasie przeznaczonej dla uczniów szkoły gimnazjalnej (na podstawie analizy treści dwutygodnika: Victor – gimnazjalista)”

Prowadzone przedmioty

 • Podstawy umiejętności studiowania
 • Podstawy dydaktyki
 • Socjologia wychowania i edukacji
 • Edukacja międzykulturowa
 • Elementy projektowania pracy pedagoga
 • Elementy demografii
 • Zarządzanie instytutowym Facebookiem
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych