dr Katarzyna Smoter

Stanowisko: Asystent

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

e-mail: katarzyna.smoter@uj.edu.pl

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Dydaktyka szkolna, Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna, Idea integracji w edukacji, Inny i inność jako kategorie pedagogiczne, Edukacja medialna (ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych), Socjologia edukacji.

Opiekunka Koła Naukowego Pedagogów Opiekunów

Moderatorka strony Instytutu Pedagogiki UJ na Facebooku

Członkostwo: Towarzystwo Oświatowe Krakowskie (członek stowarzyszenia)

 

Wykształcenie:

2016 – Obrona rozprawy doktorskiej. Temat rozprawy: „Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów do Innych”

2008 - 2016   Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki. Studia doktoranckie.

2006 – 2011 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii: Socjologia: studia stacjonarne  jednolite. Praca magisterska: „Wybrane aspekty zdrowia dziecka w czasopismach poświęconych opiece i wychowaniu”

2006 - 2008 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - dwuletnie studia uzupełniające magisterskie. Praca magisterska: „Globalny nastolatek w poglądach licealistów i w czasopismach młodzieżowych”

2003 - 2006 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, studia licencjackie. Praca licencjacka: „Społeczno – kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych”.

 

Wybrane artykuły:

    K. Smoter, Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania stosunku młodzieży gimnazjalnej do inności i Innych, [w:] M. Kuczera, (red.) Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno – ekonomicznych, Creative Science – Monografia 2011,

    K. Smoter, Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach „Akademii Projektów” w Nowym Sączu [w:] A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska, (red.) Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. Materiały pokonferencyjne 14 - 15 października 2010, Bramsole Warszawa 2010.

    K. Smoter, Wolontariat jako edukacyjne narzędzie zmiany społecznej na przykładzie działalności Szkolnych Klubów Wolontariatu [w:] „Hejnał Oświatowy” 5/2011,

    K. Smoter, Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży na przykładzie lokalnych inicjatyw realizowanych w Nowym Sączu, [w:] B. Urban, M. Konopczyński, (red.) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wyd. UJ, Kraków 2012,

    K. Smoter, Postulaty nowej roli ucznia, nauczyciela i edukacji w myśli społecznej Zygmunta Baumana, Roczniki Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie nr 10/11, Kraków 2011,

     K. Smoter, O roli działań szkoły w aspekcie realizacji postulatów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Hejnał Oświatowy nr 2/2012,

    K. Smoter, Wymagania stawiane współczesnej edukacji permanentnej w kontekście rozwiązań edukacyjnych promowanych w Nowym Sączu [w:] T. Aleksander, Edukacja Dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego, Kraków 23-24 VI 2009,

    K. Smoter, Życie z „przyspieszonym pulsem” jako wyznacznik egzystencji współczesnej młodzieży [w:] Roczniki Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego Oddział w Krakowie nr 9,

    K. Smoter, Start zawodowy nauczyciela – między społecznymi oczekiwaniami a możliwościami wsparcia, Hejnał Oświatowy nr 10/2012,

    Katarzyna Smoter, Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży w kontekście wybranych programów edukacji medialnej, 8/9/125/2013, Hejnał Oświatowy.

    K. Smoter, Mass media –„sojusznik” czy „wróg” edukacji międzykulturowej, [w:] P. Piotrowski, B. Smoter, K. Gaczoł, (red.) Wychowanie: uwarunkowania, konteksty, narracje, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nowy Sącz 2014,

    K. Smoter, Wymagania stawiane przed nauczycielami w kontekście rozwijania przez nich specyficznych zdolności do pracy w środowisku szkoły, Hejnał Oświatowy, Numer 10/136 / 2014

    K. Smoter, Kształtowanie środowiska szkoły otwartej na wszystkich uczniów w kontekście realizacji założeń edukacji włączającej, Hejnał Oświatowy nr 5/143/2015

    K. Smoter, Portal społecznościowy Facebook jako „narzędzie” wykorzystywane do realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej, INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, 7/ 2014 Poznań 2014,

    K. Smoter, Wsparcie uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole w świetle regulacji prawnych i rozwiązań praktycznych, Hejnał Oświatowy, 3/151/2016

    K. Smoter, Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 4/2016

    K. Smoter, Dystans społeczny gimnazjalistów wobec „Innych” w wymiarze codziennych interakcji i relacji rówieśniczych, [w:] E. Kobyłecka (red.) (Nie) codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016,


Konferencje:

    III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego/Вопросы различий — Другой в моих глазах, Я в глазах Другого, Cieszyn, 21 lutego 2017 r. Referat: Uczenie się „Innego” i uwrażliwianie na różnice kulturowe studentów pedagogiki – w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych


    II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego/Вопросы различий — Другой в моих глазах, Я в глазах Другого, Cieszyn, 15 grudnia 2015 r. Referat: Charakterystyki przypisywane Innym – osobom zagrożonym ekskluzją społeczną w ujęciu gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych;


     „Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu – Krytyczna analiza”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Poznań (Obrzycko) 15-16. 04. 2015 roku Referat: Portal społecznościowy Facebook jako „narzędzie” wykorzystywane do realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej.

    Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Creative Science, 11. 12. 2011 r., Referat: Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów do Innych;

    II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny, 24 – 25. 04. 2014 r. Referat: Mass media – „sojusznik” czy „wróg” edukacji międzykulturowej;

    III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny, 2. 06. 2016 r., Referat:  Stosunek gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych do Innych - implikacje pedagogiczne;

    Szkoła wyższa w toku zmian, 24. 05. 2011 r. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Referat: Wybrane aspekty reformy szkoły wyższej w percepcji studentów pedagogiki,

    Profilaktyka i Probacja w środowisku lokalnym, Instytut Pedagogiki UJ, 26 – 27. 09. 2011 r. Referat: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży na przykładzie inicjatyw realizowanych w Nowym Sączu;

    I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, Kraków 23 – 24. VI. 2009 r. Referat: Wymagania stawiane współczesnej edukacji permanentnej w kontekście rozwiązań edukacyjnych promowanych w Nowym Sączu;

    Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Warszawa, 14 – 15. 02. 2010 r. Referat: Programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży na przykładzie inicjatyw realizowanych w ramach Akademii Projektów w Nowym Sączu.

 

Letnie szkoły:

- XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Białystok – Supraśl, Uniwersytet w Białymstoku,  Referat: „Spotkanie z Innym jako element codzienności życia szkolnego”.

- XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Pałac Wojanów, Referat: „Kategoria inności w prasie przeznaczonej dla uczniów szkoły gimnazjalnej (na podstawie analizy treści dwutygodnika: Victor – gimnazjalista)”

 

Prowadzone przedmioty:

Podstawy umiejętności studiowania, Podstawy dydaktyki, Socjologia wychowania i edukacji, Edukacja międzykulturowa, Elementy projektowania pracy pedagoga, Elementy demografii, Zarządzanie instytutowym Facebookiem, Edukacja antydyskryminacyjna, Wprowadzenie do socjologii, Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym, Pedagogika czasu wolnego, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych.