dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

e-mail: justyna.kusztal@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:
doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Kraków 2018 
 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • System resocjalizacji nieletnich – definiowanie i metody badań
 • Poszukiwanie rozwiązań, podejść i metod wychowania resocjalizującego  w kierunku optymalizacji systemu resocjalizacji
 • Prawo i świadomość prawna jako narzędzie pracy pedagoga i nauczyciela akademickiego 
 • Nieletni jako podmiot w procesie i systemie resocjalizacji
 • Kształcenie akademickie pedagogówProjekty badawcze:

Realizowane:

 • Przyszłość bez krat – Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej – projekt objęty w 2015 roku patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H), – realizowanym na rzecz Ministra Zdrowia
 • Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących, realizowanym na rzecz Ministra Zdrowia


Zrealizowane:

 • Protecting Young Suspects in Interrogations: a study on safeguards and best practice -Ochrona nieletnich podejrzanych podczas przesłuchań. Studium gwarancji procesowych i dobrych praktyk. Projekt finansowany przez Komisję Europejską 2012 – 2015 (JUST/2011-2012 JPEN/AG).)
 • Motywacje i postawy studentów pedagogiki wobec grup marginalizowanych społecznie, (2011-2014).
 • Dziecko niedostosowane społecznie jako podmiot oddziaływań pomocowych i resocjalizacyjnych, (2010-2011)


Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018


Współredakcja monografii:

 • Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2011 (współred. K. Biel)
 • Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej,  Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2014, (współred. K. Kmiecik-Jusięga)


Artykuły w czasopismach:

 • Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, w: Probacja, nr IV/2011, Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2011, s. 27-43
 • Nieletni - nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, w: Resocjalizacja Polska, nr 2/2011, Wydawnictwo WSNS Pedagogium, Warszawa 2011, s. 185-196
 • Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję: aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych, w: Archiwum Kryminologii t. 37, Warszawa 2016, s. 159-190 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)


Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Dobro nieletniego w kontekście współczesnych antagonizmów pedagogiczno-prawniczych , w: Kowalczyk D., Szecówka A., Kwiatkowski P. (red.), Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji, Wydawnictow ATUT, Wrocław 2015, s. 115-125
 • Poland: empirical findings, w: de Vocht D., Panzavolta, M. van der Oosterhout M., Vanderhallen M. (red.), Interrogating young suspects : procedural safeguards from an empirical perspective, Wydawnictwo Intersentia, Maastricht 2016, s. 267-304 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)
 • Systemowa perspektywa w resocjalizacji nieletnich, w:  Barczykowska A., Muskała M. (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017, s. 211-222