Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Kontakt

justyna.kusztal@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

 • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Kraków 2018 

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • System resocjalizacji nieletnich – definiowanie i metody badań
 • Poszukiwanie rozwiązań, podejść i metod wychowania resocjalizującego  w kierunku optymalizacji systemu resocjalizacji
 • Prawo i świadomość prawna jako narzędzie pracy pedagoga i nauczyciela akademickiego 
 • Nieletni jako podmiot w procesie i systemie resocjalizacji
 • Kształcenie akademickie pedagogów

Projekty badawcze

Realizowane

 • Przyszłość bez krat – Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej – projekt objęty w 2015 roku patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H), – realizowanym na rzecz Ministra Zdrowia
 • Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących, realizowanym na rzecz Ministra Zdrowia

Zrealizowane

 • Protecting Young Suspects in Interrogations: a study on safeguards and best practice -Ochrona nieletnich podejrzanych podczas przesłuchań. Studium gwarancji procesowych i dobrych praktyk. Projekt finansowany przez Komisję Europejską 2012 – 2015 (JUST/2011-2012 JPEN/AG).)
 • Motywacje i postawy studentów pedagogiki wobec grup marginalizowanych społecznie, (2011-2014).
 • Dziecko niedostosowane społecznie jako podmiot oddziaływań pomocowych i resocjalizacyjnych, (2010-2011)

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie
 • Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018

Współredakcja monografii

 • Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2011 (współred. K. Biel)
 • Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej,  Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2014, (współred. K. Kmiecik-Jusięga)

Artykuły w czasopismach

 • Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, w: Probacja, nr IV/2011, Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2011, s. 27-43
 • Nieletni - nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, w: Resocjalizacja Polska, nr 2/2011, Wydawnictwo WSNS Pedagogium, Warszawa 2011, s. 185-196
 • Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję: aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych, w: Archiwum Kryminologii t. 37, Warszawa 2016, s. 159-190 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Dobro nieletniego w kontekście współczesnych antagonizmów pedagogiczno-prawniczych , w: Kowalczyk D., Szecówka A., Kwiatkowski P. (red.), Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji, Wydawnictow ATUT, Wrocław 2015, s. 115-125
 • Poland: empirical findings, w: de Vocht D., Panzavolta, M. van der Oosterhout M., Vanderhallen M. (red.), Interrogating young suspects : procedural safeguards from an empirical perspective, Wydawnictwo Intersentia, Maastricht 2016, s. 267-304 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)
 • Systemowa perspektywa w resocjalizacji nieletnich, w:  Barczykowska A., Muskała M. (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017, s. 211-222