dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

tel. 12 622 39 29

e-mail: justyna.kusztal@uj.edu.pl

wizytówka USOS


Wykształcenie:
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister prawa, magister pedagogiki specjalność pedagogika resocjalizacyjna

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:
dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, instytucjonalny system zapobiegania  niedostosowaniu społecznemu (szkoła, instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne), wymiar sprawiedliwości w sprawach nieletnich
 

Projekty badawcze:

Realizowane:

 • Przyszłość bez krat – Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej – projekt objęty w 2015 roku patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów (KPST-H), – realizowanym na rzecz Ministra Zdrowia
 • Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących, realizowanym na rzecz Ministra Zdrowia


Zrealizowane:

 • Protecting Young Suspects in Interrogations: a study on safeguards and best practice -Ochrona nieletnich podejrzanych podczas przesłuchań. Studium gwarancji procesowych i dobrych praktyk. Projekt finansowany przez Komisję Europejską 2012 – 2015 (JUST/2011-2012 JPEN/AG).)
 • Motywacje i postawy studentów pedagogiki wobec grup marginalizowanych społecznie, (2011-2014).
 • Dziecko niedostosowane społecznie jako podmiot oddziaływań pomocowych i resocjalizacyjnych, (2010-2011)


Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 • System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2018


Współredakcja monografii:

 • Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2011 (współred. K. Biel)
 • Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej,  Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Ignatianum, Kraków 2014, (współred. K. Kmiecik-Jusięga)


Artykuły w czasopismach:

 • Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, w: Probacja, nr IV/2011, Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości. Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków 2011, s. 27-43
 • Nieletni - nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji, w: Resocjalizacja Polska, nr 2/2011, Wydawnictwo WSNS Pedagogium, Warszawa 2011, s. 185-196
 • Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję: aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych, w: Archiwum Kryminologii t. 37, Warszawa 2016, s. 159-190 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)
 • Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym a profilaktyczne zadania szkoły, w: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, t. 11, Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu, nr 2 (40), Kraków 2016, s. 97-110


Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Studzieniec - praktyczna realizacja idei ochrony dziecka zaniedbanego moralnie na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, w: Kostkiewicz  J.,  Gola B., Jagielska D. (red.) Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej 1863- 1914/18, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 161-172
 • Dobro nieletniego w kontekście współczesnych antagonizmów pedagogiczno-prawniczych , w: Kowalczyk D., Szecówka A., Kwiatkowski P. (red.), Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji, Wydawnictow ATUT, Wrocław 2015, s. 115-125
 • Procedural complexity within Welfare approach. Country Report Poland, w: de Vocht D., Panzavolta M., van Oosterhout M., Vanderhallen M. (red.), Interrogationg Young suspects. Procedural Safeguards from a legal Perspective,  Wydawnictwo Intersentia, Maastricht 2015, s. 313-368 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)
 • Poland: empirical findings, w: de Vocht D., Panzavolta, M. van der Oosterhout M., Vanderhallen M. (red.), Interrogating young suspects : procedural safeguards from an empirical perspective, Wydawnictwo Intersentia, Maastricht 2016, s. 267-304 (współaut. B. Stańdo-Kawecka)
 • Polski model postępowania w sprawach nieletnich. Mity i półprawdy na gruncie rozważań pedagogiczno-prawnych, w: Mudrecka I. (red.), Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostoswanej społecznie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium, Warszawa 2017, s. 107-118  
 • Systemowa perspektywa w resocjalizacji nieletnich, w:  Barczykowska A., Muskała M. (red.), Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017, s. 211-222