dr Jolanta Nazaruk

Stanowisko: asystent

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej

tel. 12 622 39 22

e -mail: jolanta.mazur@uj.edu.pl 

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • 2016 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie rozprawy: Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym w Lublinie, promotor: Piotr Paweł Gach, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Marian Nowak, prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz.
 • 2013 - 2014 - Studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, KUL, praca dyplomowa: Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej na podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Krystyna Chałas.
 • 2006 - 2011 - Studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL, Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej.
 • 1998-2003, studia na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna, praca mgr Pojecie resocjalizacji, analiza semiotyczno-logiczna z odniesieniem do pedagogiki, promotor: prof. dr hab. Andrzej Bronk.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • historia wychowania i opieki społecznej,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • probacja.

 

Projekty badawcze:

 • Udział w przygotowaniu aplikacji projektu do Polsko Niemieckiej Fundacji na temat Sytuacja opiekunów rodzinnych w zmieniających się społeczeństwach - porównanie Polski i Niemiec.  Projekt wspólny grupy badawczej z Instytutu Pedagogiki KUL z uczelnią z KFNW z Niemiec.
 • Uczestnictwo w przygotowaniach do projektu dr Lovisy Bergdahl, wykładowcy filozofii wychowania w School of Culture and Learning, Södertörn University, Sweden The Significance of the Exemplar: A Pedagogical-Philosophical Inquiry into Teacher Students’ Images of the Good Teacher in Poland and Sweden (wrzesień 2014).
 • Innowacyjne Programy Integralne Wczesnej Interwencji Socjalnej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodzieży w województwie lubelskim, projekt realizowany przez PAN i Fundację PAN Lublin, IV-IX 2012.
 • Udział w programie LLP Erasmus, European Spring Academy, Autumn Seminars 2008-2010. Projekt z udziałem 8 uczelni wyższych z UE na temat  Budowanie społeczeństwa obywatelskiego  i walka z wykluczeniem społecznym wyzwaniem dla pracy socjalnej, seminaria, wykłady dotyczące realizacji programów wśród młodzieży zagrożonej.

 

Staże:

 • Seminarium ,,New perspectives on education and developement in a changing world, Meeting Educational Challenges in a Diverce City, Uppsala Universitet, Instytut Pedagogiki, Szwecja, 9 maja 2014.
 • Warsztaty języka angielskiego w ramach sympozjum „ Język angielski w pracy naukowej nauczyciela akademickiego- pedagoga” - “English for the Research Work of Academic Faculty - Focus on teacher Educatrors”, prowadzony przez prof. Lynn W. Zimmerman, USA, 13-16.06.2011.
 • How to became expert in social work, cykl e-seminariów polsko-fińskich, Lublin, KUL- Kotka Kuvola, Finlandia, V-VI 2010.
 • Seminarium nauczycielskie, referat pt: “Intercultural learning in youth works”, Gaziantep, Turcja 23-30. 03. 2009.
 • Stypendium Towarzystwa KUL w Londynie- wizyta studyjna w Probation Service w Home Office ( sierpień- wrzesień 2008)
 • Stypendium Towarzystwa KUL w Paryżu- Cours de langue et civilisation française de la Sorbonne- Szkoła letnia języka i kultury francuskiej na Sorbonie ( lipiec- wrzesień 2002)
 • IX 2006 - X 2016 - Nauczyciel mianowany, Oddział Przedszkolny i Świetlica Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie
 • X 2006 - IX 2015 - Asystent w Katedrze Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki KUL
 • VIII 2015 - Trener ICN, Centrum Kompetencji, Lublin, prowadzenie szkoleń
 • XI 2013 - Organizator międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Pedagogiki KUL- „Historyczne konteksty relacji uczeń- mistrz - uczeń. Źródła wielkości mistrzów”,  Edytor  księgi jubileuszowej „ Źródła wielkości mistrzów”, Lublin, Wyd. KUL 2013,  ss. 845
 • X 2009 - II 2014 - Prowadzący e-learning z zakresu pracy z rodziną zastępczą, metodyki pracy umysłowej, historii wychowania i myśli pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki KUL
 • III 2005 - IX 2008 - Społeczny rodzinny kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie
 • IX 2003 - Praktyki w redakcji miesięcznika LOS, redagowanie tekstów z zakresu profilaktyki alkoholowej 
 • VI 2003 - Praktyki w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej
 • X 2002 - Sympozjum naukowe w Münster w Niemczech na temat opieki społecznej w Polsce i Niemczech.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Edytorstwo monografii naukowej:

 • Źródła wielkości mistrzów, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, Wyd. KUL, ss. 845.

Rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych w języku polskim:

 • Jolanta Mazur. Z badań nad kuratelą sądową dla nieletnich na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, [w:] Kalejdoskop naukowy I, red. S. Krajewski, Lublin 2008, WSPiA, s. 167-179.
 • Jolanta Mazur, Wystawy uczą i przypominają, [w:] Błogosławiony biskup  Władysław Goral. Czas i miejsce posługi, red. C. Taracha, Lublin Gaudium 2009, s. 198-215.
 • Jolanta Mazur, Polskie dzieci głodne w czasie II wojny światowej, [w:] Głodne dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Lublin, Wyd. KUL  2011, s. 401-423.
 • Jolanta Mazur, Rozwój systemu probacji w Anglii [w:]Rodzina, edukacja, resocjalizacja, pod red. Z.  Iwański,  A. Chojnicki, Warszawa 2012, s. 280-296.
 • Jolanta Mazur, Mistrzyni, przewodniczka, pasterka- bł. Maria Karłowska (1865-1935), [w:] Źródła wielkości mistrzów, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, Wyd. KUL. s. 127-140.
 • Jolanta Mazur, Mistrzowie i uczniowie w uniwersytetach średniowiecznej Europy, [w:] Źródła wielkości mistrzów, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, Wyd. KUL, s. 527-544.
 • Jolanta Mazur, Mój mistrz dobrego wychowania, dobrego słowa, dobrego humoru, [w:] Źródła wielkości mistrzów, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, Wyd. KUL,  s. 768-770.
 • Jolanta Mazur: Pojęcie i przejawy kultury zdrowotnej rodziny polskiej w kontekście historycznym [w:] Rodzina wobec wyzwań współczesności,  red. A. Cudo, N. Kopeć, K. Sawicki, Lublin 2013, Wyd. KUL s.  121-132.
 • Jolanta A. Mazur, Kompetencje kluczowe jako wyzwanie współczesnej edukacji w Polsce, [w:]  Nauczyciel, Wychowawca, Pedagog, Wyzwania i zadania,  red. P. Juśko, M. Młozięć i in., Tarnów 2014, Wyd. Progress,  s. 119-127.
 • Jolanta A. Mazur, Wartości w systemie wychowawczym Marii Karłowskiej i sióstr pasterek,  w:  Z problematyki teatrologii i pedagogiki, Lublin 2015, Wyd. KUL, s. 579-598.
 • Jolanta A. Mazur, Zakonne instytucje opiekuńczo-wychowawcze w okresie międzywojennym w Polsce, [w:] „Osoba- Środowisko- transcendencja”, Księga jubileuszowa dedykowana o. prof. R. Jusiakowi, red. W. F. Wawro, A. Łuczyński, L. Pietruszka, Wyd. KUL, Lublin 2016.

Rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych w języku angielskim:

 • Jolanta Mazur, The challenges to social work in the House of Welfare in Matczyn, [w:] European Social work, state of art and future challenges II, red. Ewa Domagała Zyśk, Marian Nowak, Lublin 2011, Wyd. Gaudium, s. 369-380.
 • Jolanta Mazur, Universitas magistrorum et scholarium, [w:] The contribution of the catholic universities to the social changes, red. M. Nowak, Lublin, Wyd. KUL, 2015.

Hasła encyklopedyczne:

 • Jolanta Mazur, Mulcaster Richard, w: Encyklopedia Katolicka, T 13, Lublin 2009, kol. 481-482.
 • Jolanta Mazur, Historia wychowania, w: Encyklopedia Katolicka, T 15, Lublin, 2010, kol. 191-192.

 

Sprawozdania:

 • Jolanta A. Mazur, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji “Jak zbudować dobrą szkołę”. Zakopane, 28-31.03.2015, Rocznik Pedagogiczny, 2015, nr 3,  s. 137-140.
 • Jolanta Mazur, Natalia Rapa, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Historyczne konteksty relacji: uczeń -mistrz - uczeń. Źródła wielkości mistrzów, w: „Rozprawy Społeczne”, 2013, nr 2 (VII), s. 193-195.

 

Artykuły w czasopismach popularno-naukowych:

 • Jolanta Mazur, Szkoły życia w trzeźwości,  „Los”, 2003, nr 3, s. 11-14.
 • Jolanta Mazur, Edukacja osób niepełnosprawnych,  „Los”, 2003, nr 4, s. 4-9.
 • Jolanta Mazur, Mistrz i uczeń,  „Przegląd Uniwersytecki”, 2014, nr 1(147), s. 34.
 • Jolanta Mazur, Jubilé de Monsieur le Professeur Pierre Paul GACH, Professeur en Histoire de l’Éducation  de l’Université Catholique de Lublin (KUL), Gazette du Jumelage, Longueau, 2014, nr 26, s. 13 (sprawozdanie z konferencji w jęz. francuskim).

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • System opieki i wsparcia w Polsce - wykład
 • Seminarium licencjackie     

 

Członkostwo:

 • Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN