Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Olszewska-Gniadek

dr Joanna Olszewska-Gniadek

Stanowisko: adiunkt

Kontakt

j.olszewska-gniadek@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Jeżeli robisz to, co kochasz – nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu…

Wykształcenie

pedagog, animator kultury, doradca zawodowy

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: animacja kultury). Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki na podstawie rozprawy pt.: Funkcjonowanie teatru młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa (2007). Dodatkowo ukończone Studium Zarządzania i Biznesu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000), studia podyplomowe: Orientacja i doradztwo zawodowe (Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2008), a także Studium Terapii przez Sztukę (Teatr Ludowy, 2016).

Zatrudnienie

 • 2022- przedłużenie zatrudnienia w Instytucie Pedagogiki UJ na stanowisku adiunkta
 • 2018-2019 - przerwa w pracy z tytułu urodzenia dziecka
 • 2014-2015 - przerwa w pracy z tytułu urodzenia dziecka
 • 2011 - zatrudnienie w Instytucie Pedagogiki UJ na stanowisku adiunkta
 • 2008-2009 - przerwa w pracy z tytułu urodzenia dziecka
 • 2008-2011 - zatrudnienie w Instytucie Pedagogiki UJ na stanowisku asystenta
 • 2007- zatrudnienie na stanowisku pedagoga - doradcy zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie.

Zainteresowania naukowe

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • kompetencje kluczowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • edukacja artystyczna
 • wychowanie przez sztukę
 • teatr amatorski
 • drama

Udział w projektach, konferencjach, prace eksperckie

 • 2022: Minigrant POB FutureSoc. Tytuł projektu: Interes społeczny a interes jednostki - znaczenie trafnej i rzetelnej diagnozy w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej uczniów. Konkurs dla nauczycieli i nauczycielek akademickich na minigranty zespołowe „Wyrównywanie szans badaczek i badaczy łączących pracę i opiekę rodzicielską w czasie pandemii Covid19”; kierownik projektu: dr Joanna Olszewska-Gniadek, współpracownik: dr Barbara Ostafińska-Molik
 • 2021-2022: koordynator projektu wdrożeniowego w ramach współpracy IP UJ ze środowiskiem lokalnym. Tytuł zadania publicznego: Wróżenice - miejsce spotkań dla mieszkańców; Rodzaj zadania publicznego: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Komórka zlecająca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Rewitalizacji Społecznej w Krakowie; Lider projektu: Fundacja „Ukryte Skrzydła”; Partner: Pracownia Diagnoz Pedagogicznych przy Instytucie Pedagogiki UJ; Współpracownicy: dr Joanna Olszewska-Gniadek dr Barbara Ostafińska-Molik
 • Od 2015 roku: ekspert portalu Czasdzieci.pl - konsultant merytoryczny konkursu "Słoneczniki" na najlepszą inicjatywę dla dzieci
 • 2015: współorganizator międzynarodowej konferencji naukowej pt. Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka w Krakowie w dniach 2-4 grudnia 2015 r.
 • Od 2014 roku: współtwórca i konsultant merytoryczny projektu: Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego, współautorka programów z zakresu planowania kariery zawodowej uczniów dla nauczycieli (m.in. program modułowy KSDZ dla doradców w gimnazjów z 2014, - program Modułowy KSDZ dla szkół ponadgimnazjalnych z 2015).
 • 2009-2011: współtwórca projektu: Azymut kariery edukacyjno-zawodowej, Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ważniejsze publikacje

 • Pater R., Olszewska-Gniadek J. (w druku). Edukacja pozaformalna w procesie rozwijania inteligencji wielorakich i kompetencji kluczowych. Studium przypadku - konkurs "Słoneczniki", „Edukacja Międzykulturowa”.
 • Pater R., Olszewska-Gniadek J. (w druku). Edukacja kulturalna i kształtowanie kompetencji społecznych dzieci a myśl konserwatywna, „Polska Myśl Pedagogiczna”.
 • Olszewska-Gniadek, J. (2021). Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w procesie wyboru zawodu młodzieży – kompetencje, zadania i wyzwania doradcy zawodowego, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 40/4, s. 225-242.
 • Olszewska-Gniadek, J. (2021). Rola teatru w pracy z migrantami z perspektywy doświadczeń fundacji Strefa WolnoSłowa w Warszawie. W: T. Juliszewski, W.J. Chmielewski, J. Olszewska-Gniadek. Ergonomia wobec wielokulturowości. Kraków: Wydawnictwo Komisji Ergonomii PAU, s. 87-114.
 • Olszewska-Gniadek, J. (2020). Uwarunkowania wyborów edukacyjno-zawodowych 15-16-latków: determinanty sukcesu. W: T. Łączek (red.). Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym, Warszawa: Difin, s.125-142.
 • Ostafińska-Molik, B., Olszewska-Gniadek, J. (2020). Dzieci migrantów w polskim systemie edukacji: problemy w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, „Kultura i Edukacja”, nr 3, s. 135-153.
 • Olszewska-Gniadek, J. (2017). Kim jest dziś instruktor teatralny?: rozważania na temat kompetencji i kwalifikacji zawodowych instruktorów w teatrze młodzieżowym. W: J. Olszewska-Gniadek, K. Plebańczyk, J. Szulborska-Łukaszewicz, B. Turlejska (red.). Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna: idee i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 147-162.
 • Olszewska-Gniadek, J. (2017). Terapia przez sztukę w Teatrze Ludowym w Krakowie. W: J. Olszewska-Gniadek, K. Plebańczyk, J. Szulborska-Łukaszewicz, B. Turlejska (red.). Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna: idee i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Attyka, s. 170-193.
 • Olszewska-Gniadek, J., Sojka, A. (2013). Animacja "dzieci ulicy" na przykładzie działalności Fundacji Teatru Ludowego w Krakowie-Nowej Hucie. W: D. Kubinowski, U. Lewartowicz (red.). Animacja kultury : współczesne dyskursy teorii i praktyki. Lublin: Wydawnictwo Makmed, s. 209-225.

Publikacje zwarte

 • Juliszewski T., Chmielewski W.J., Olszewska-Gniadek J. (2021). Ergonomia wobec wielokulturowości. Kraków: Wydawnictwo Komisji Ergonomii PAU.
 • Olszewska-Gniadek J., Plebańczyk K., Szulborska-Łukaszewicz J., Turlejska B. (2017). Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna: idee i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 • Olszewska-Gniadek, J. (2009). Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2016 - nagroda Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie za wysokie osiągnięcia w pracy zawodowej
 • 2010 - nagroda Rektora UJ za osiągnięcia w pracy naukowej (Nagroda Indywidualna III stopnia)

Pasje, uzdolnienia

 • wieloletnia solistka Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
 • instruktor dramy
 • absolwentka Studio Piosenki Andrzeja Zaryckiego i Studium Terapii Przez Sztukę
 • prezenterka Radia Akademickiego Kraków
 • koordynator studenckich projektów animacyjnych w IP UJ