dr hab. Jacek Bylica

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Tel. 12 622 39 28

e-mail: jacek.bylica@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • 2007, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • 1993, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr pedagogiki, specjalność: resocjalizacja

 

Aktualne zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Kompetencje międzykulturowe w pracy ze społecznością romską

 

Zrealizowane projekty badawcze:

 • 2012 – Kwestia romska w Republice Macedonii (badania własne o charakterze pilotażowym)
 • 2012 – Ewaluacja uczestnicząca Strategii działań Gminy Andrychów na rzecz społeczności romskiej (Mini – grant Instytutu Pedagogiki UJ)
 • 2009/2010 - Kompetencje międzykulturowe pracowników sektora publicznego realizujących zadania na rzecz społeczności romskiej w powiecie nowosądeckim (Mini – grant Instytutu Pedagogiki UJ)

 

Staże zagraniczne:

 • 2016, Wizyta w Norwegian Center for Ethnic Minority Health (NAKMI) w Oslo w ramach Individual Training Programme for Staff Training Mobility, FSS – Fundusze Norweskie.
 • 2012, Wymiana bezpośrednia z Instytutem Badań Socjologicznych, Politycznych i Prawnych Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia)

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Bylica J. (2010), Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień, Wyd. UJ, Kraków

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Bylica J. (2015), Kompetencje międzykulturowe studentek pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pracy ze społecznością romską [w:] A. Komorowska – Zielony, T. Szkudlarek (red.), Różnice, edukacja, inkluzja, Ars Educandi Monografie, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bylica J. (2014), Kwestia romska w Republice Macedonii według przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych [w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Bylica J. (2014), Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej [w:] T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa
 • Bylica J. (2013), Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy społecznością polską i romską w Żywcu. Raport z Konferencji badawczej [w:] B. Weigl, M. Różycka (red.), Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych, Wyd. APS, Warszawa
 • Bylica J. (2013), Ewaluacja uczestnicząca Strategii działań Gminy Andrychów na rzecz społeczności romskiej. Komunikat z badań [w:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, Wyd. UAM, Poznań
 • Bylica J. (2011), Kompetencje międzykulturowe pracowników sektora publicznego realizujących zadania na rzecz społeczności romskiej w powiecie nowosądeckim. Raport z badań interwencyjnych [w:] S. Dąbrowa, M. Czakowski (red.), Porządek prawno - społeczny a problemy współczesnego świata, Wyd. Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz

Artykuły:

 • Agnew R., Bylica J. (2011), GST – idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych, Resocjalizacja Polska,  Nr 2, Wyd. Pedagogium WSNS, PWN, Warszawa
 • Bylica J. (2011), Znaczenie superwizji w pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej [w:] J. Kwaśniewski (red.), Prace IPSiR UW, t. 17 – Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Wyd. UW, Warszawa

Publikacje popularyzatorskie:

 • Bylica J. (2014), Scare away the demons of fear, Science Projector, Jagiellonian University in Kraków
 • Bylica J. (2012), Przepłoszyć demony strachu, Projektor Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Teorie resocjalizacji
 • Interwencja kryzysowa
 • Praktyka w placówkach diagnostyczno-profilaktycznych
 • Praktyka w zamkniętych zakładach resocjalizacyjnych
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • Kompetencje międzykulturowe w pracy ze społecznością romską
 • Cross cultural competence in work with the Roma community
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

 

Członkostwo:

Free lancer

 

Motto:

„Ja wędruję tylko po ścieżkach obdarzonych sercem, po ścieżkach, które mogą mieć serce. Po nich wędruję, bo przemierzyć je do końca to jedyne wyzwanie warte podjęcia. Oto którędy wędruję i patrzę, patrzę z zapartym tchem" Don Juan

 

Hobby:

Szachy, podróże