Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Mariusz Sztuka, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - kierownik

Kontakt

mariusz.sztuka@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • teoretyczne konteksty koncepcji resocjalizacyjnych
 • podejście evidence based w badaniach i praktyce resocjalizacyjnej
 • zarządzanie ryzykiem recydywy

Projekty badawcze

 • Przyszłość Bez Krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej (kierownik projektu)
  • projekt objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości (BM-I-0742-105/15/2).
 • Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków.
  • Umowa nr 4/GA/2016 (okres realizacji: 17.10.2016 r. – 12.12.2016 r.) i 2/GA/2017 (okres realizacji: 10.01.2017 r. – 06.03.2017r.) zrealizowany
 • Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną - opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów  (KPST-H).
  • Umowa nr 22/HM/2017 zrealizowany

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • (2013). Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność. Kraków. Wydawnictwo UJ.
 • (2010). Resocjalizacja wobec tajemnicy zła. Kraków. Wydawnictwo WAM. (współredaktor)

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • (1993). O trzech poziomach krytyki instytucji więzienia. [w:] Kozaczuk Franciszek i Urban Bronisław (red.). Profilaktyka i Resocjalizacja młodzieży. Rzeszów. Wyd. UR.
 • (1995). Akceptacja wartości w środowisku rodzin spatologizowanych. [w:] Adamski Franciszek (red.). Wartości – Społeczeństwo – Wychowanie. Studia z pedagogiki społecznej. Kraków. Wyd. UJ.
 • (1995). Więzienne grupy Anonimowych Alkoholików - przekraczanie barier resocjalizacji w instytucji totalnej. [w:] Sołtysiak Teresa (red.). Zjawiska patologii społecznej -  uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy. Bydgoszcz. Wyd. WSP.
 • (1997). Profil zjawiska uzależnienia od alkoholu w populacji więźniów. [w:] Cibor Ryszard i Nawój Józef (red.). Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach więziennych. Cieszyn. (współautor).
 • (1998). Postrzeganie więziennych grup Anonimowych Alkoholików przez funkcjonariuszy zakładów penitencjarnych. [w:] Szałański Jan (red.). Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Łódź – Warszawa – Kalisz. Wydawnictwo UŁ.
 • (1999). Wokół tradycyjnych funkcji i nowych wyzwań pedagogiki społecznej. [w:] Górnikowska-Zwolak Elżbieta i Radziewicz-Winnicki Andrzej (red.). Pedagogika społeczna w Polsce – między stagnacją a zaangażowaniem. Tom 1. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • (2001). Permisywizm i rygoryzm społeczeństwa jako ramy interwencji resocjalizacyjnej na tle współczesnych tendencji w przestępczości nieletnich. [w:] Urban Bronisław (red.). Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • (2001). Programy wczesnej interwencji wśród strategii ograniczania zachowań przestępczych. [w:] Urban Bronisław (red.). Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • (2002). Marginalizacja, segregacja, wykluczenie – elementy współczesnego kontekstu praktyki resocjalizacyjnej. [w:] Dykcik Władysław, Kossakowski Czesław i Kuczyńska-Kwapisz J.(red.). Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych. Olsztyn - Poznań - Warszawa.
 • (2002). Dysfunkcje życia rodzinnego w świetle wybranych zachowań społecznopatologicznych. [w:] Bieszczad Bogusław (red.). Raport o sytuacji rodzin w Małopolsce. Kraków.
 • (2004). Kierunki zmian współczesnej instytucji penitencjarnej oraz ich uwarunkowania. [w:] Kozaczuk Franciszek (red.). Resocjalizacja instytucjonalna. Rzeszów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • (2005). Aktualność Jana Konopnickiego koncepcji społecznego niedostosowania w obliczu współczesnych wyzwań resocjalizacji. [w:] Urban Bronisław i Kubik Władysław (red.). Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży. Kraków. Wydawnictwo WAM. s. 101-111.
 • (2007). Dalekie i bliskie konteksty humanizacji w postępowaniu resocjalizacyjnum. [w:] Hajduk Andrzej i Mółka Janusz (red.). Pedagogika wiary. Kraków. Wydawnictwo WAM.
 • (2007). Oddziaływania korekcyjne wobec alkoholików w warunkach izolacji penitencjarnej. [w:] Urban Bronisław i Stanik Jan Maria (red.). Resocjalizacja. T.2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • (2010). Prace nad adaptacją instrumentarium „risk assessment" do warunków polskich. [w:] Stasiak Krzysztof, Wirkus Łukasz, Kozłowski Paweł i Jedynak Tadeusz (red.). Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Przyszłość. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls".
 • (2010). Идея менеджмеризма в ресоциализационном влиянии и профилактике преступности (The ideal of managerism in the field of correctional treatment and crime prevention). [w:] Актуальные проблемы права, экономики и управления. T.2. Irkutsk. Сибирская академия права, экономики и управления.
 • (2010). Los. Grzech. Tajemnica. Przysłonięty dyskurs resocjalizacji. [w:] Biel Krzysztof i Sztuka Mariusz (red.). Resocjalizacja wobec tajemnicy zła. Kraków. Wydawnictwo WAM.
 • (2015). Prisoners in John Paul II's teaching. [w:] Pilarczyk Krzysztof (red.). De Revolutionibus Orbium Populorum Joannis Pauli II. The Pope against Social Exclusion. Warszawa. Wydawnictwo Sejmowe.
 • (2015). Szkoły naukowe w polskiej resocjalizacji. Szkic rekonstrukcji. [w:] Kowalczyk Danuta, Szecówka Adam i Kwiatkowski Piotr (red.). Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Wrocław. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. s. 19-29.
 • (2016). Polityka inkluzji – słuszne strategie i fałszywe recepty [w:] Komorowska-Zielony Alicja i Szkudlarek Tomasz (red.). Różnice, edukacja, inkluzja. Gdańsk. Wydawnictwo UG.
 • (2016). Szacowanie ryzyka w pracy kuratora. Polskie rozwiązania i ich odpowiedniki w rozwiniętych systemach zachodnich [w:] Konopczyński Marek, Kwadrans Łukasz i Stasiak Krzysztof (red.). Polska kuratela sądowa na przełomie wieków – nadzieje, oczekiwania, dylematy. Kraków. Impuls. s. 79-92.
 • (2016). Współczesność resocjalizacyjna: zdemoralizowana czy zadiaforyzowana? [w:] Kowalczyk Małgorzata H. i Szykut Michał (red.). Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości. Toruń. Wydawnictwo Edukacyjne <Akapit>. s. 17-31.
 • (2016). Polska instytucja penitencjarna i mechanizmy działań pozornych: wczoraj i dziś [w:] Stępniak Piotr, Kalisz Tomasz i Zalewski Wojciech (red.). Czy i jakie więzienia są potrzebne. Rozważania na tle zagadnień współczesności. Poznań – Gdańsk – Wrocław – Kalisz. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 113-123.
 • (2017). O doniosłości postulatów uwspólnotowienia systemu instytucjonalnej resocjalizacji [w:] Barczykowska Agnieszka i Muskała Maciej (red.). Horyzonty Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Księga Jubileuszowa Profesora Wiesława Ambrozika. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • (2017). Służba kuratorska wobec postulatu skutecznej praktyki resocjalizacyjnej [w:] Wirkus Łukasz (red.). Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • (2017). Społeczne doświadczenie strachu przed przestępczością. Pokusy interpretacyjne [w:] Bodzioch-Bryła Bogusława i Dorak-Wojakowska Lilianna (red.). Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze. Kraków. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 • (2017). Resocjalizacja oparta na faktach [w:] Mudrecka Irena (red.). Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. Warszawa. Wyd. Pedagogium.
 •  (2018). Wymagająca powinność (współczesne uwagi na marginesie artykułu Roberta K. Mertona "Rola intelektualisty w instytucjach państwowych") [w:] Stasiak Krzysztof (red.). Kuratela sądowa w Polsce: analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Artykuły

 • (2001). Między tolerancją a interwencją. Instytucja korekcyjna – obszar szczególnych dylematów. „Paedagogia Christiana". 2 (8).
 • (2004). Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji. „Horyzonty Wychowania". 3(6).
 • (2006). O odwadze bycia bezsilnym. Paradoksy samokontroli. „Horyzonty Wychowania".5(10).
 • (2007). Efektywność oddziaływań w zorientowanym korekcyjnie modelu instytucji penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie. „Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych". 1(11).
 • (2009). Polish Corrections - Halfway to Late Modernity. „The New Educational Review". 2(18).
 • (2009). Resocjalizacja i dziedzictwo instrumentalnej racjonalności. „Horyzonty Wychowania". 8(15).
 • (2010). Wspólnoty lęku. Przestraszeni ludzie i ich sceptyczni obserwatorzy. „Horyzonty Wychowania". 9(18).
 • (2011). Pedagodzy i aktuariusze. (Odpowiedź na artykuł Barbary Stańdo–Kaweckiej O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie. „Probacja" 1, 2010) „Probacja". 2.
 • (2017). Kategoria oporu w badaniach penitencjarnych. Horyzont zastosowań. „Chowanna”. 2(49).
 • (2019). Lecha Witkowskiego <Humanistyka stosowana>. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury – esej recenzencki pro domo sua. „Chowanna”. nr 1(52).
 • (2019). Hidden harmony: Converging interests in the development of prison reform. „Theoretical Criminology”. (in print, First Published: September 24, 2019) (współautor).

 Inne

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Zarządzanie ryzykiem powtórnej przestępczości
 • Pedagogika resocjalizacyjna (w i ćw.)
 • Patologia społeczna (w.)
 • Współczesne koncepcje resocjalizacji (w.)
 • Metodyka wychowania resocjalizującego (w.)
 • Pomoc postpenitencjarna (ćw.)

Członkostwo

 • International Correction and Prison Association (ICPA)