dr hab. Ewa Bobrowska

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

tel. 12 622 39 27

e-mail: ewa.bobrowska@uj.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

- kwestie kształtowania podmiotowości społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza czynników warunkujących aktywność w sferze publicznej
- analiza dyskursu, przy czym główne pytanie kierujące tą analizą dotyczy związków między cechami dyskursu a sposobami uczestnictwa w życiu publicznym jego użytkowników

 

Wybrane publikacje:

Pozycje książkowe:

1. Bobrowska E., Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu, Kraków 2007.
2. Bobrowska E., Przemiany modelowe instytucji domu kultury, Kraków 1997.

Artykuły:

1. Podmiotowość społeczna a animacja. Uwagi na marginesie najnowszych raportów o kulturze. W: Pedagogika Społeczna 2012 nr 1 (43)
2. Debata publiczna w świetle analizy dyskursu. Kryteria porównawcze. W: Studia Socjologiczne 2012, nr 1 (204)
3. Walka o wartości w dyskursie radiomaryjnym, W: Dyskurs religijny w mediach, /red. D. Zdunkiewicz-Jedynak/, Tarnów 2010.
4. Dwa oblicza wroga w radiomaryjnym dyskursie, W: Język IV RP, /red. M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska/, Lublin 2010.
5. Dom kultury jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, W: Dom kultury w XXI wieku /red. B. Jedlewska, B. Skrzypczak/, Olsztyn 2009.
6. Czy wspólnota konstruktywistyczna to realistyczny postulat?, W: Edukacja - moralność - sfera publiczna. VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, /red. J. Rutkowiak, D. Kubinowski, M. Nowak/, Lublin 2007.
7. Ukryte programy jako efekt oddziaływania stereotypowych definicji sytuacji, „Pedagogika Społeczna” 2006/3.
8. Animacja kulturalna w społeczeństwie bez kapitału społecznego, W: Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, /red. T. Aleksander/, Kraków 2006.
9. Stereotypowa definicja sytuacji w analizie dyskursu wiadomości, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 1-2.
10. Dystans wobec mediów i jego znaczenie w procesie kształtowania się opinii publicznej, „Pedagogika Społeczna” 2003, nr 2.
11. Obraz sytuacji w Polsce na łamach tygodnika Nie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2002, nr 1-2.
12. Obraz pracy w horoskopach Trybuny, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 1-2.
13. Rozważania wokół myśli Heleny Radlińskiej - kształtowanie postawy czynnej w instytucjach oświaty pozaszkolnej, W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, /red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska/, Łódź 1998.