dr hab. Bogusław Bieszczad

Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.

Pracownia Teorii Wychowania

e-mail: boguslaw.bieszczad@uj.edu.pl

wizytówka USOS 

 

Wykształcenie:

Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Pedagogicznym. Doktoryzował się w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitacja  -  Uniwersytet Jagielloński.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

filozofia wychowania,  pedagogika ogólna, teoria wychowania, pedagogika rodziny

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Pedagogika i język, Wyd. UJ, Kraków 2013
 • Młoda rodzina wobec zadań wychowawczych, Wyd WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
 • Raport o sytuacji rodzin w Małopolsce (red). Wyd. Grall, Kraków 2002.

 

Wybrane rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Wybrane elementy modeli życia rodzinnego i reguł małżeńskiego doboru w opiniach młodzieży akademickiej w ujęciu aksjologicznym, [ w:] Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej (red.) J Nikitorowicz, Białystok 1997.
 • Spotkanie płaszczyzną wychowania?, [w:] Wychowanie – Interpretacja jego wartości i granic, (red.), B Gawlina, Kraków 1998.
 • Młoda rodzina w perspektywie zadań wychowawczych, [w:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, (red.) Z Tyszka, Poznań 2001.
 • Rodzina w społeczności lokalnej. Pomiędzy postulatami a realiami, [w:] Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, (red.) Z Gawlina, Kraków 2001.
 • Edukacja, opieka i wychowanie w rodzinie i poza nią w Województwie Małopolskim, [w:] (red.) B Bieszczad, Raport o sytuacji rodzin w Małopolsce, Kraków 2002.
 • Rodzina wobec wyzwań współczesności - wstęp do problematyki, [w:] (red.) Z. Gawlina, S Ścisłowicz, Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
 • Rodzina w perspektywie integracji środowiska lokalnego – wybrane aspekty, [w:] (red.) B Jodłowska, Idea integracji a wychowanie, Gliwice – Kraków 2004.
 • Wspólnota wychowawcza rodziny w perspektywie ponowoczesnej, [w:] Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, (red) A Sajdak, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 • Aksjologiczne aspekty stanu przygotowania rodziców do pełnienia funkcji socjalizacyjno – wychowawczej w rodzinie, [w:] Życie rodzinne – wybrane konteksty (red.) T Dyrda, Ostrowiec Świętokrzyski 2006.
 • Kategorie wiedzy o wychowaniu – wstęp do problematyki [w:] Teoria wychowania w okresie przemian, E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2008.
 • O typach języka we współczesnej pedagogice – w poszukiwaniu nowej genezy dyskursów edukacyjnych, [w:] A. Guzik, R. Sigva (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji,  Kraków 2009.
 • Pedagogika i język [w:] Debata edukacyjna. Humanistyka Pedagogika Wychowanie, Rocznik nr 3, Kraków 2010.
 • O przygodności (w) wychowania(u), [w:] Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (red.) A. Gaweł, B. Bieszczad, Kraków 2011.

 

Wybrane artykuły:

 •  Interdyscyplinarne podejście w badaniach nad rodziną, [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, nr 1 -2, Toruń 1998.
 • Współczesne aspekty socjalizacji młodzieży, [w:] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
 • Stan przygotowania młodych małżonków do pełnienia funkcji socjalizacyjno- wychowawczej w rodzinie, [w:] Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, (red.) Z Tyszka, t. XII Poznań 2000.
 • O języku i kategoriach we współczesnej teorii wychowania, [w:]  Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, Tom LXI, Kraków 2008.

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Teoria wychowania
 • Teorie socjalizacji
 • Pedagogika rodziny
 • Seminaria doktoranckie,  dyplomowe i magisterskie
 • Metodyczne podstawy wychowania
 • Antropologiczne kategorie współczesnego wychowania i kształcenia
 • Rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej