Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Bogusław Bieszczad, prof. UJ

dr hab. Bogusław Bieszczad, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni
Pracownia Teorii Wychowania - kierownik

Kontakt
boguslaw.bieszczad@uj.edu.pl 
wizytówka USOS

Wykształcenie

Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz nauki polityczne na Uniwersytecie Pedagogicznym. Doktoryzował się w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Habilitacja  -  Uniwersytet Jagielloński.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • filozofia wychowania,
 • pedagogika ogólna,
 • teoria wychowania,
 • pedagogika rodziny

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 1. Pedagogika i język, Wyd. UJ, Kraków 2013
 2. Młoda rodzina wobec zadań wychowawczych, Wyd WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
 3. Raport o sytuacji rodzin w Małopolsce (red). Wyd. Grall, Kraków 2002.

Wybrane rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Wybrane elementy modeli życia rodzinnego i reguł małżeńskiego doboru w opiniach młodzieży akademickiej w ujęciu aksjologicznym, [ w:] Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej (red.) J Nikitorowicz, Białystok 1997.
 2. Spotkanie płaszczyzną wychowania?, [w:] Wychowanie – Interpretacja jego wartości i granic, (red.), B Gawlina, Kraków 1998.
 3. Młoda rodzina w perspektywie zadań wychowawczych, [w:] Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, (red.) Z Tyszka, Poznań 2001.
 4. Rodzina w społeczności lokalnej. Pomiędzy postulatami a realiami, [w:] Kształtowanie postaw czynnych i więzi środowiskowych, (red.) Z Gawlina, Kraków 2001.
 5. Edukacja, opieka i wychowanie w rodzinie i poza nią w Województwie Małopolskim, [w:] (red.) B Bieszczad, Raport o sytuacji rodzin w Małopolsce, Kraków 2002.
 6. Rodzina wobec wyzwań współczesności - wstęp do problematyki, [w:] (red.) Z. Gawlina, S Ścisłowicz, Pedagogika wobec aktualnych problemów społecznych, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
 7. Rodzina w perspektywie integracji środowiska lokalnego – wybrane aspekty, [w:] (red.) B Jodłowska, Idea integracji a wychowanie, Gliwice – Kraków 2004.
 8. Wspólnota wychowawcza rodziny w perspektywie ponowoczesnej, [w:] Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, (red) A Sajdak, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 9. Aksjologiczne aspekty stanu przygotowania rodziców do pełnienia funkcji socjalizacyjno – wychowawczej w rodzinie, [w:] Życie rodzinne – wybrane konteksty (red.) T Dyrda, Ostrowiec Świętokrzyski 2006.
 10. Kategorie wiedzy o wychowaniu – wstęp do problematyki [w:] Teoria wychowania w okresie przemian, E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 2008.
 11. O typach języka we współczesnej pedagogice – w poszukiwaniu nowej genezy dyskursów edukacyjnych, [w:] A. Guzik, R. Sigva (red.) Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej edukacji,  Kraków 2009.
 12. Pedagogika i język [w:] Debata edukacyjna. Humanistyka Pedagogika Wychowanie, Rocznik nr 3, Kraków 2010.
 13. O przygodności (w) wychowania(u), [w:] Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (red.) A. Gaweł, B. Bieszczad, Kraków 2011.

Artykuły

 1. Interdyscyplinarne podejście w badaniach nad rodziną, [w:] Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, nr 1 -2, Toruń 1998.
 2. Współczesne aspekty socjalizacji młodzieży, [w:] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
 3. Stan przygotowania młodych małżonków do pełnienia funkcji socjalizacyjno- wychowawczej w rodzinie, [w:] Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, (red.) Z Tyszka, t. XII Poznań 2000.
 4. O języku i kategoriach we współczesnej teorii wychowania, [w:]  Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, Tom LXI, Kraków 2008.

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Teoria wychowania
 • Teorie socjalizacji
 • Pedagogika rodziny
 • Seminaria doktoranckie,  dyplomowe i magisterskie
 • Metodyczne podstawy wychowania
 • Antropologiczne kategorie współczesnego wychowania i kształcenia
 • Rodzina w perspektywie interdyscyplinarnej