Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni
Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej - kierownik

 

kontakt

a.sajdak@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Inne funkcje

 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydział Filozoficzny UJ
 • Kierownik Programu Doktorskiego Pedagogika w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ
 • Zastępca Przewodniczącej  Rady Dyscypliny Pedagogika w UJ
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – kadencja 2017-2021.
 • Członek Rady Naukowej na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej "Ars Docendi" w Uniwersytecie Jagiellońskim – kadencja 2016-2020.
 • Członek Rady Naukowej Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – kadencja 2016-2020.
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Uniwersytecie Jagiellońskim - kadencja 2016-2020.
 • Zastępca Dyrektora ds. studiów stacjonarnych w Instytucie Pedagogiki UJ, 2012-2016.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2011-2014.
 • Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddziału w Krakowie, 2008-2011.
 • Autor cyklu „Nasz ekspert radzi" prowadzonego na łamach „Forum Akademickiego".

Wykształcenie

 • Studia magisterskie – kierunek pedagogika, Instytut Pedagogiki UJ, praca magisterska „Możliwości wzbogacenia nauczania początkowego matematyki poprzez rozszerzenie koncepcji równań", promotor dr Jan Gałuszka, 1993.
 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie dysertacji „Koncepcja szkoły kreatywnej w pedagogice eksperymentalnej", promotor prof. dr hab. Anna Łukawska, 2002.
 • Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej" oraz ogólnej oceny dorobku naukowego, 2014.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki teorii oraz praktyki dydaktyki akademickiej, eksperymentów i alternatyw szkolnych, edukacji kreatywnej oraz kompetencji i rozwoju zawodowego nauczyciela akademickiego.

Nagrody i wyróżnienia

 • Laureat Nagrody Pro Arte Docendi za mistrzostwo w pracy dydaktycznej 2015;
 • Nagroda Zespołowa I stopnia w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej przyznana przez Rektora UJ w 2014;
 • Nagroda Zespołowa III stopnia w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej przyznana przez Rektora UJ w 2012;
 • Nagroda Indywidualna III stopnia w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej przyznana przez Rektora UJ w 2010;
 • Nagroda Zespołowa II stopnia w uznaniu pracy naukowej przyznana przez Rektora UJ w 2005.

Odznaczenia państwowe

 • 2010 Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall;
 • 2012 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego.

Wybrane publikacje

Publikacje zwarte

 • Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, IMPULS, Kraków 2013.
 • Edukacja kreatywna, WAM, Kraków 2008.

Redakcje naukowe

 • Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wybrane praktyki, (współred. I. Maciejowska), WUJ, Kraków 2018.
 • Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, WUJ, Kraków 2010.
 • Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty, WUJ, Kraków 2005.
 • Porozumiewanie się w szkole w służbie rozwoju człowieka i kształtowania edukacyjnej wspólnoty, WUJ, Kraków 2005.
 • Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, WUJ, Kraków 2005.
 • Edukacja na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, WUJ, Kraków 2005.

Artykuły w czasopismach

 • O porównywalności nieporównywalnego: wybrane konsekwencje uprawiania pedagogiki jako nauki humanistycznej lub społecznej, „Rocznik Lubuski” 44 (2) 2018, s.129-144;
 • Paradygmaty dydaktyki akademickiej - analiza wybranych podejść, „Roczniki Pedagogiczne”, tom 10 (2) 2018, s. 9-29;
 • Paradygmat humanistyczny w dydaktyce akademickiej: utopia, konieczność, szansa?, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, tom 2 (22) 2017, s. 13-26;
 • Aktywizowanie uczniów w poszerzonym środowisku uczenia się – możliwości wykorzystania forum dyskusyjnego, „Rocznik Lubuski” 43 (1) 2017, s.163-174
 • Interdyscyplinarność dydaktyki akademickiej, "Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, tom LXIX, 2016, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Pedagogicznych, s. 5-16;
 • Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych – możliwości wsparcia i przykłady dobrych praktyk, „Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, vol.3, no. 5, s. 7-27;
 • Nauczyciel akademicki – dylematy, napięcia, ambiwalencja roli, „Pedagogika Szkoły Wyższej" nr 2/2015;
 • Teacher competences and skills for enhancement of learners' motivation within constructivism-based blended learning, "International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning", Vol. 24, Nos. 3/4, 2014, s. 219 – 236;
 • Akademicka wiedza (profesjonalna) – analiza pewnej publicznej dyskusji, „Pedagogika Szkoły Wyższej", nr 32, Szczecin 2010, s. 85-94;
 • Przygotowywanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – niewykorzystane szanse, „Kultura i Edukacja", nr 2 (76) 2010, s.106-115;
 • Edukacyjny „tuning" kreatywnego myślenia, „Horyzonty Wychowania" 8/2009, numer zatytułowany Moc i niemoc myślenia, Kraków 2009, s. 61-76;
 • Badania metaporównawcze w pedagogice, "Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych" PAN, tom LXII, Wydawnictwo PAN, Kraków 2009, s.31-45;

Rozdziały w monografiach

 • Hospitacje jako narzędzie wspomagania rozwoju nauczycieli akademickich, [w:] A. Sajdak-Burska, I. Maciejowska (red.), Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wybrane praktyki, Wyd. UJ, Kraków 2018.
 • Sztuka motywowania w edukacji zdalnej skoncentrowanej na uczniach, [w:] Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, red. J.Kuźma, J.Pułka, tom II, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, ISBN 978- 837571-360-2, s. 47 – 68.
 • Miejsce dydaktyki ogólnej w przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli akademickich, [w:] Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, red. K.Denek, A.Kamińska, P.Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Sosnowiec 2014, ISBN 978-83-61991-91-5, s. 47 – 60.
 • Educational Strategies to Enhance Learners' Motivation in E-learning, [in:]  E-learning for Societal Needs,  ed. E.Smyrnova-Trybulska, University of Silesia in Katowice, Katowice-Cieszyn 2012, s. 123-141.
 • Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich a jakość kształcenia w perspektywie KRK, [w:] Edukacja jutra. Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra, red. K.Denek, A.Kamińska, W.Łuszczuk, P.Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2012, s.135-152.
 • Wybrane teorie i praktyki dydaktyki szkoły wyższej. Inspiracje dla pedagogiki ogólnej, [w:] Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna, red. M.Myszkowska-Litwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 83-106.
 • Profesjonalizm dydaktyczny nauczycieli. Możliwości i ograniczenia akademickiego kształcenia, [w:] Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red. J.M.Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 123-142.
 • Kształtowanie kompetencji dydaktycznych pedagogów, [w:] Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. A.Sajdak, D.Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 129-143.
 • Ideologiczny spór o tożsamość dydaktyki, [w:] Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L.Hurło, D.Klus-Stańska, M.Łojko, Impuls, Kraków 2009, s.235-246.
 • Modele nauczania –uczenia się w przygotowaniu dydaktycznym nauczycieli, [w:] Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, red. P.Rudnicki, B.Kutrowska, M.Nowak – Dziemianowicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008, s. 178-189.
 • Nauczyciel akademicki – doradca, ekspert czy przedstawiciel handlowy?, [w:] Wspólnota pedagogicznego niepokoju, red. J.Danilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 37-49.
 • Kodeks etyczny nauczyciela nauczycieli w oczach studentów, [w:] Studenci we wspólnocie akademickiej, red. D.Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 129-132.
 • Pomiędzy misją a ekonomią. Refleksja nauczyciela nauczycieli, [w:] O humanizacji pracy współczesnego nauczyciela, red. Ewa Kobyłecka, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2007, s. 191-204.
 • Świadomość zawodowa młodego nauczyciela akademickiego a jego funkcjonowanie (akademickie), [w:] Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, red. E.Kozioł, E.Pasterniak-Kobyłecka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s. 237-245.
 • Wprowadzenie dziecka w świat języka matematyki, [w:] Mój uczeń przekracza próg szkolny. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio-, siedmio- i dziewięcio-, dziesięcio- latków, red. J.Kędzierska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 33-40.
 • Nauczyciel akademicki – szok startu zawodowego. Studium przypadku, [w:]    W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. D.Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 73-77.

Artykuły popularno-naukowe

 • Żart w murach akademii, „Forum Akademickie", nr 7-8, 2013, s. 68-69.
 • Kwadrans akademicki, „Forum Akademickie", nr 9, 2013, s. 46-47.
 • Student nieprzygotowany, „Forum Akademickie", nr 10, 2013, s. 44-45.
 • Pozwólmy oceniać nasze zajęcia, „Forum Akademickie", nr 11, 2013, s. 41-43.
 • Esej zmusza do wysiłku, „Forum Akademickie", nr 1, 2014, s. 36-38.
 • Sprzedam notatki z wykładów, „Forum Akademickie", nr 9, 2014, s. 46-47.
 • Ksero czy samodzielność?, „Forum Akademickie", nr 7-8, 2015, s. 56-57.
 • Sztuka motywowania, „Forum Akademickie", nr 9, 2015, s. 50-51.
 • Wchodzić w żywe interakcje, „Forum Akademickie", nr 12, 2015, s. 42-43.
 • Nie jesteśmy niewolnikami sylabusa, „Forum Akademickie", nr 1, 2016, s. 32-34.