dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Pracownia Pedagogiki Zdrowia

e-mail: anna.gawel@uj.edu.pl

wizytówka USOS 

 

Wykształcenie:

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w zakresie pedagogiki. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Teoria wychowania zdrowotnego, teoretyczne i prakseologiczne aspekty edukacji zdrowotnej, pedagogika starzenia się i starości

 

Wybrane publikacje:

Monografie

Gaweł A., Bieszczad B. (red.) (2016). Reinterpretacje kontekstów wychowania. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.

Gaweł A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kowalski M., Gaweł A. (2006). Zdrowie - wartość - edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".

Gaweł A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach naukowych

Huebner Scott E., Ostafińska-Molik B., Gaweł A. (2022). Students’ Life Satisfaction Scale (SLSS): Psychometric Properties with a Sample of Polish Adolescents. “Applied Research in Quality of Life” 2022, 1-11. DOI: 10.1007/s11482-021-10030-y

Gaweł A., Ostafińska-Molik B. (2021). Mental resilience of adolescents at the threshold of adulthood during the pandemic. “Fides et Ratio” nr 3 (47) 2021, s. 515-529.

Gaweł A. (2021). Koncepcje i obszary badań pedagogiki zdrowia. „Studia z Teorii Wychowania” tom XII, nr 1(34), s. 167-182.

Gaweł A., Opozda-Suder S. (2020). W poszukiwaniu wzorców i wyznaczników jakości życia osób z niepełnoprawnością intelektualną. Przegląd ujęć teoretycznych i wybranych badań empirycznych, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 38/2020, s. 205-226.

Gaweł A. (2018). Education for health as bodily and spiritual well-being. “Paedagogia Christiana” 2018, tom 2, nr 42, 137-149.

Gaweł A. (2018). Współczesne dyskursy zdrowia a jego społeczne koncepcje. Konteksty pedagogiczne, „Chowanna” 2018, tom 2/51.

Gaweł A. (2017). Medialne wzory kultury zdrowotnej jako wyzwanie dla edukacji „Chowanna” 2017, tom 2/49, 239-253.

Gaweł A., Wojciechowski F. (2015). Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący kontekst rozwoju dziecka. „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 20/2015, s. 13-30.

Gaweł A., Wojciechowski F. (2013). Edukacja zdrowotna w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 9/2013, s. 154-167.

Gaweł A. (2013). Educational aspects of human health in adulthood. “Andragogska Spoznanja” 19, 3, s. 23-31.

Gaweł A. (2010). Health Dimension of School Education. “European Journal of Physical and Health Education. Social and Humanistic Perspective”. Vol. 4, s. 103-109.

Gaweł A. (2009). Metodologiczne aspekty badań kultury zdrowotnej szkoły. „Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna” tom IV, s. 103-108.

Gaweł A. (2009). Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów. „Kultura i Edukacja” nr 1 (70), s. 92-110.


Rozdziały w pracach zbiorowych

Gaweł A. (2017). Refleksje wokół tożsamości naukowej pedagogiki zdrowia [w:] B. Zawadzka, T. Łączka (red.). Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 15-28.

Gaweł A. (2015). The Family and the School as Health Education Communities [w:] M. Radovan, M. Kościelniak (red.). Learning and Education in Community (s. 149-164). Lubljana: University Press, Faculty of Arts.

Gaweł A. (2013). Human health as a context of the andragogical discourse. In: M. Radovan, M. Kościelniak (red.). Lifelong learning today. New areas. Contexts. Practices. (s. 27-39). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gaweł A., Kościelniak M. (2013). Health Education in Teacher Education and Professional Development. W: J.T. Karlovitz (red.). Questions and Perspectives in Education (s. 225-235). Komarno: International Institute s.r.o.

Gaweł A. (2011). Świadomość zdrowotna jako kategoria wyznaczająca cele edukacji zdrowotnej W: A. Gaweł. B. Bieszczad (red). Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (s. 83-99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Prowadzone przedmioty:

  • Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia 
  • Edukacja zdrowotna 
  • Promocja zdrowia 
  • Seminarium magisterskie