Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jacek Bylica

dr hab. Jacek Bylica

Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

Kontakt
jacek.bylica@uj.edu.pl 
wizytówka USOS

If you like to gamble, I tell you I'm your man You win some, lose some, all the same to me The pleasure is to play (Motörhead „Ace of Spades”)

Wykształcenie

 • 2020, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina pedagogika
 • 2007, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • 1993, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, mgr pedagogiki, specjalność: resocjalizacja

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Kompetencje transkulturowe w profilaktyce społecznej i resocjalizacji
 • Edukacja przez szachy

Zrealizowane projekty badawcze

 • 2012 - Kwestia romska w Republice Macedonii (badania własne o charakterze pilotażowym)
 • 2012 - Ewaluacja uczestnicząca Strategii działań Gminy Andrychów na rzecz społeczności romskiej (Minigrant Instytutu Pedagogiki UJ)
 • 2009/2010 - Kompetencje międzykulturowe pracowników sektora publicznego realizujących zadania na rzecz społeczności romskiej w powiecie nowosądeckim (Minigrant Instytutu Pedagogiki UJ)

Staże zagraniczne

 • 2018, Stypendium The University of Edinburgh dotyczące udziału w 1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health (MERH) 
 • 2016, Wizyta w Norwegian Center for Ethnic Minority Health (NAKMI) w Oslo w ramach Individual Training Programme for Staff Training Mobility, FSS – Fundusze Norweskie.
 • 2012, Wymiana bezpośrednia z Instytutem Badań Socjologicznych, Politycznych i Prawnych Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje (Macedonia Północna)

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Bylica J. (2019), Cygańska rapsodia. Transkulturowe studium rzeczywistości społecznej andrychowskich Romów – konteksty pedagogiczne, Wyd. UJ, Kraków.
 • Bylica J. (2010), Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień, Wyd. UJ, Kraków.
   

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Bylica J. (2015), Kompetencje międzykulturowe studentek pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie pracy ze społecznością romską [w:] A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek (red.), Różnice, edukacja, inkluzja, Ars Educandi Monografie, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Bylica J. (2014), Kwestia romska w Republice Macedonii według przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych [w:] B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Bylica J. (2014), Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej [w:] T. Bajkowski, K. Sawicki, U. Namiotko (red.), Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa
 • Bylica J. (2013), Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy społecznością polską i romską w Żywcu. Raport z Konferencji badawczej [w:] B. Weigl, M. Różycka (red.), Romowie 2013. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych, Wyd. APS, Warszawa
 • Bylica J. (2013), Ewaluacja uczestnicząca Strategii działań Gminy Andrychów na rzecz społeczności romskiej. Komunikat z badań [w:] I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak (red.), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, Wyd. UAM, Poznań
 • Bylica J. (2011), Kompetencje międzykulturowe pracowników sektora publicznego realizujących zadania na rzecz społeczności romskiej w powiecie nowosądeckim. Raport z badań interwencyjnych [w:] S. Dąbrowa, M. Czakowski (red.), Porządek prawno-społeczny a problemy współczesnego świata, Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz

Artykuły

 • Bylica J. (2020), Towards the social and cultural integration – around the book „Social services in work with refugees on Polish German cross-border region”, Polska Myśl Pedagogiczna, t. 6, nr 6 
 • Bylica J. (2019), Transkulturowa formuła edukacji uczniów i studentów pochodzenia romskiego – szansa, zagrożenie czy naukowa iluzja?, Studia Romologica, nr 12 
 • Agnew R., Bylica J. (2011), GST – idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych, Resocjalizacja Polska,  Nr 2, Wyd. Pedagogium WSNS, PWN, Warszawa
 • Bylica J. (2011), Znaczenie superwizji w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej [w:] J. Kwaśniewski (red.), Prace IPSiR UW, t. 17 – Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, Wyd. UW, Warszawa

Publikacje popularyzatorskie

 • Bylica J. (2014), Scare away the demons of fear, Science Projector, Jagiellonian University in Kraków
 • Bylica J. (2012), Przepłoszyć demony strachu, Projektor Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Teorie resocjalizacji
 • Interwencja kryzysowa
 • Praktyka w placówkach diagnostyczno-profilaktycznych
 • Praktyka w zamkniętych zakładach resocjalizacyjnych
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • Kompetencje międzykulturowe w pracy ze społecznością romską
 • Seminarium licencjackie i magisterskie
 • Transcultural competence in work with the Roma community
 • Elementy mediacji
 • Edukacja przez szachy

Członkostwo

 • Global Society on Migration, Ethnicity, Race and Health (GSMERH)

Hobby

 • podróże
 • szachy