Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dorota Gierszewski

dr hab. Dorota Gierszewski

Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.
Pracownia Pedagogiki Społecznej i Andragogiki - kierownik

Kontakt

d.gierszewski@uj.edu.pl
wizytówka USOS

W teraźniejszości drzemie cała tajemnica. Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, co nastąpi po niej, również stanie się lepsze. (Paulo Coelho)

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • andragogika
 • geragogika
 • edukacja obywatelska dorosłych
 • sektor organizacji pozarządowych

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie i redakcje naukowe

Gierszewski, D., Bobrowska, E., Kluzowicz, J. (red). (2019). Edukacja obywatelska wobec migracji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gierszewski, D., Bobrowska, E., Kluzowicz, J. (red). (2018). Civic Education in the context of migration. Kraków: Jagiellonian University Press.

Gierszewski, D. (2017). Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gierszewski, D., Kretek, H. A. (red.). (2015). Edukacja obywatelska dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Barwińska, D. (Gierszewski, D.), (2007). Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech. Biblioteka Edukacji Dorosłych Tom 40. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Aleksander, T., Barwińska, D. (Gierszewski, D.). (red.). (2007). Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków-Radom: ITE-PIB.

Rozdziały w pracach zbiorowych

New perspectives of raising adult-literacy levels in Germany and Poland. W: Szarota, Z., Wojciechowska, Z. (red.). (2021). Learning never ends...: speces of adult education: Central and Eastern European perspecives. Warszawa: Wyd. UW (129-138), DOI:10.31338/uw.9788323552062.pp.129-138

Die Transformation des polnischen Hochschulwesens im Kontext der Migration. W: Kloubert, T. (red.) (2020). Erwachsenenbildung und Migration. Wiesbaden: Springer VS Research, (171-182), DOI: 10.1007/978-3-658-26863-3_10

Lernen für eine Zivilgesellschaft in Polen – dargestellt am Beispiel lokaler Bürgergemeinschaften. W: Schröer, A., Göhlich, M., Weber, S. M., Engel, N., Schröder, Ch. (red.) (2020). Organization und Zivilgesellschaft. Beiträge der Kommission Organisationspädagogik. Wiesbaden: VS Springer Verlag, (33-42), DOI:10.1007/978-3-658-18005-8_3

Die Tätigkeit binationaler Vereine im Rahmen der deutsch-polnischen Aussöhnung. W: Skonieczny, T. (red.). (2019). (UN)VERSÖHNT? Gedanken über die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945. Wrocław: Wydawnictwo Fundacja Krzyżowa (183-203).

Samokierowane uczenie się w edukacji obywatelskiej dorosłych. W: Chabior, A. (red.). (2018). Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy. Ostrowiec Świętokrzyski: PWSBiP (214-232).

Migration as a Challenge for (Citizenship) Education – Reflections on the Situation in Poland in the Context of Educational Discourse in Germany. W: Civic Education in the context of migration. W: Bobrowska, E., Gierszewski, D., Kluzowicz, J. (red.) (2018). Kraków: Wydawnictwo UJ (57-71).

Współczesny patriotyzm obywatelski. Uczenie się w społeczności lokalnej i praktyczne implementacje. W: Durzewska, Kretek, H., A. (red.). (2016). Obywatel w aspekcie fenomenologicznym. Racibórz: PWSZ (179-187).

Zaangażowanie obywatelskie - przykry obowiązek czy zaszczytna powinność? Percepcja i konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W: Gierszewski, D., Kretek, H. A. (red.) (2015). Edukacja obywatelska dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Racibórz: PWSZ (45-52).

Local Community Development as an Expression of Involvement in Various Forms of Active Citizenship. Radovan, M., Kościelniak, M. (red.) (2015). Learning and education in community: the role of schools and community organizations. Ljubljana: Ljubljana University (33-46).

Organizacyjne uczenie się – między teorią a praktyką. W: Skibińska, E., Solarczyk-Szwec, H., Stopińska-Pająk, A. (red.) (2014). Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Materiały II Zjazdu Andragogicznego Toruń, 15-16.05.2013 BED Tom 45. Warszawa-Bydgoszcz: ATA, WSGwB (353-366).

Civic education as a foundation of strong democratic socjety. W: Radovan, M., Kościelniak, M. (red.). (2013). Lifelong Learning Today. New Areas, Contexts, Practices. Kraków: Jagiellonian University Press (15-25).

Wzmacnianie aktywności społeczeństwa obywatelskiego poprzez animację społeczno-kulturową W: Kubinowski, D., Lewartowicz, U. (red.). (2013). Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki. Lublin: Makmed (157-176).

Von kultureller Diversität zum interkulturellen Lernen in binationalen Nicht-Regierungs-Organisationen. Empirische Befunde. W: Göhlich, M., Weber, S. M., Öztürk, H., Engel, N. (red.). (2013). Organisation und kulturelle Differenz. Diversity, Interkulturelle Öffnung, Internationalisierung Wiesbaden: VS Springer Verlag (219-227).

Perspektywy edukacji w ramach ekonomii społecznej. W: Solarczyk-Ambrozik, E., (red.). (2013). Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (423-433).

Społeczeństwo obywatelskie- edukacja- teraźniejszość. W: Szarota, Z. (red.). (2012). Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności. Kraków: UP (284-292).

Möglichkeiten und Barrieren der grenzüberschreitenden Kulturkooperation. Możliwości i bariery transgranicznej współpracy kulturalnej. W: Bojenko-Izdebska, E., Mazurek, K., Priesmeyer-Tkocz, W. (red.). (2012). Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen. Wspólne drogi? Transformacja w Polsce i w Niemczech. Berlin: OEZ (278-287).

Kształtowanie zaangażowania społecznego niezbędnym celem edukacji obywatelskiej. W: Szymański, M. S., Hörner, W. (red.). (2011). Polityka i badania oświatowe w Niemczech i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak (252-264).

Aktywność seniorów formą obrony przed zagrożeniem wykluczeniem społecznym. W: Fabiś, A., Muszyński, M. (red.). (2011). Społeczne wymiary starzenia się. Bielsko-Biała: WSA (71-81).

Partnerstwo społeczne jako czynnik integracji podmiotów działających na rzecz kultury w środowisku lokalnym. W: Bomba, J., Hampel, J. (red.). Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno -gospodarcza środowisk lokalnych (2010). Siedlce (156-165).

Nieformalne uczenie się w procesie całożyciowej edukacji - w kontekście niemieckiej debaty W: Fabiś, A., Stopińska-Pająk, A. (red.). (2010). Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. Bielsko-Biała: WSA (123-135).

Obszary aktywności obywatelskiej dorosłych W: Aleksander, T. (red.). (2010). Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, Tom 1. Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji (259-268).

Kształcenie polityczne dorosłych w Niemczech. Historia, rozwój myśli, perspektywy. W: Fabiś, A., Cyboran, B. (red). (2009). Dorosły w procesie kształcenia. Biblioteka Edukacji Dorosłych, Bielsko-Biała, Zakopane: WSA (265-276).

Uczenie nieformalne i incydentalne w procesie całożyciowego uczenia się dorosłych. W: Pakuła, M., Dudak, A. (red.). (2009). Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń. Lublin: Wyd. UMCS (248-252).

Die wachsende Bedeutung der bürgergesellschaftlichen Bildung in Polen. W: Hoffman, N., Nikzentaitis-Stobbe, M. (red). (2008). Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechen und Ungarn. Berlin: MitOst (94-99).

Stowarzyszenie jako komponent społeczeństwa obywatelskiego. W: Olejarz, M. (red.). (2008). Dyskursy Młodych Andragogów 9. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (31-41).

Wolontariat seniorów źródłem aktywnego życia społecznego - na tle doświadczeń niemieckich. W: Fabiś, A. (red). (2008). Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. BGS Biblioteka Gerontologii Społecznej Tom I. Bielsko Biała: WSA (83-93).

Aktywność społeczna młodzieży akademickiej. W: Skulicz, D. (red.). (2007). Studenci we wspólnocie akademickiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (171-177).

Aktywne życie w starości - samorealizacja osób starszych w Niemczech. W: Fabiś, A. (red.). (2007). Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne. Bielsko-Biała: WSA (71-82).

Kształcenie w miejscach pamięci a społeczeństwo wiedzy. Pedagogika miejsc pamięci (Gedenkstättenpädagogik) W: Horyń, W., Maciejewski, J. (red.). (2007). Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (260-267).

Engagement- und Demokratieförderung - eine Aufgabe der Bildungsinstitutionen. W: Busch, F. W., Hörner, W., Szymański, M. (red.). (2007). Bürgerschaftlliche Bildung und Erziehung. Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität (39-48).

Edukacja kształtująca tożsamość narodową (na przykładzie mniejszości niemieckiej) W: Fabiś, A. (red.). (2007). Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji. Mysłowice: GWSP (233-244).

Pluralizm kulturowy wyzwaniem dla andragogiki? W: Aleksander, T., Barwińska, D. (red.). (2007). Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków-Radom: ITE-PIB (300-306).

Europäische Bildung und Erziehung in Europaclubs. W: Jobst, S. (red.) (2006). Europa im Schulalltag. Beiträge aus internationaler Perspektive. Berlin: Logos (46-51).

Dwunarodowe stowarzyszenia jako animatorzy zasad współżycia w wielokulturowych społeczeństwach. W: Aleksander, T. (red.). (2006). Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych. Kraków: Wydawnictwo UJ (115-123).

Międzykulturowe uczenie się wyzwaniem dla edukacji dorosłych. W: Fabiś, A. (red.). (2005). Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Tom II. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Mysłowice-Zakopane: GWSP (95-102).

Edukacja pozaszkolna wobec wyzwań integracji europejskiej. W: Jodłowska, B. (red.). (2004). Idea integracji a wychowanie. Ku pedagogice integralnej. Gliwice-Kraków: Impuls (161-172).

Wybrane aspekty edukacji międzykulturowej w kształceniu andragogicznym. W: Fabiś, A. (red.). (2004). Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Tom I. Andragogika jako przedmiot akademicki. Mysłowice-Zakopane: GWSP (67-76).

Przemiany w świadomości Niemców jako rezultat wymiany kulturalnej, W: Kargul, J. (red.) (2002). Dyskursy Młodych Andragogów 3. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (193-200).

Rola Stowarzyszenia Wspierającego Pobyty Naukowe Studentek i Studentów Polskich w Niemczech w edukacji dorosłych, W: Kargul, J. (red.) (2001). Dyskursy Młodych Andragogów 2. Zielona Góra: WSP (121-133).

Artykuły w czasopismach

Tomczyk, Ł., Mascia, M. L., Gierszewski, D., Walker, Ch. (2023). Barriers to Digital Inclusion among Older People: a Intergenerational Reflection on the Need to Develop Digital Competences for the Group with the Highest Level of Digital Exclusion. Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation Vol. 9. (1), 5-26. DOI: 10.24310/innoeduca.2023.v9i1.16433

Gierszewski, D. (2023). Inkluzja cyfrowa osób starszych – od integracji do partycypacji. EXLIBRIS Biblioteka Gerontologii Społecznej, 22(1), 39–54. DOI: 1 10.57655/Exlibris_1_2022_3

Gierszewski, D., Kluzowicz, J., Opozda-Suder, S. (2022). Engagement, Community, Activity, and Helpfulness as Predictors of Social Solidarity during the COVID-19 Pandemic in Poland. Przestrzeń społeczna (Social Space), Vol. 22 (03), ss. 29.

Gierszewski, D. & Kluzowicz, J. (2021). The Role of the University of the Third Age in meeting the needs of older adult learners in Poland. Gerontology & Geriatrics Education, 42:3, 437-451. DOI:10.1080/02701960.2021.1871904

Gierszewski, D. (2021). Kulturowa partycypacja dorosłych w ramach idei lifelong learning (LLL). Polaryzacja czy wieloparadygmatyczność w przestrzeniach edukacji kulturowej? Studia de Arte et Educatione, 16 (363), 129-137. DOI: DOI 10.24917/20813325.16.9

Gierszewski, D. & Matykiewicz, A. (2020). Integrationsskurse jako narzędzie polityki integracyjnej Republiki Federalnej Niemiec. Politeja Vol. 17, No. 3(66), 247-259. DOI: 0.12797/Politeja.17.2020.66.17

Gierszewski, D. & Tomala, J. (2020). Przestrzenie edukacji obywatelskiej dorosłych - aktywizacja środowiska w działaniach Kościoła katolickiego. Edukacja ustawiczna dorosłych No. 3, 99-108. DOI: 10.34866/9fej-bw74

Gierszewski, D. (2017). Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Bürgerbildung in Polen, Hamburgerstudientexte Sozialwissenschaften, Hamburg 2016, ss. 200. Rocznik Andragogiczny T. 24, 344-346. DOI:10.12775/RA.2017.024

Gierszewski, D. (2017). Znaczenie koncepcji governance w animowaniu społeczności lokalnych. Rocznik Dyskursy Młodych Andragogów, Nr 18, 303-314.

Gierszewski, D. (2016). Problematyka wychowania dla pokoju w założeniach i praktyce edukacji obywatelskiej w Niemczech. Edukacja Dorosłych, Nr 1, 111-123.

Gierszewski, D. (2014). Idee republikańskie i ich znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej. Rocznik Andragogiczny Vol 21, 143-156.

Gierszewski, D. (2014). Dimensionen sozialer Gerechtigkeit im polnischen Bildungswesen. Bildung und Erziehung 67 (3), 313-331. DOI: 10.7788/bue-2014-0306

Cyboran, B. & Gierszewski, D. (2014). Przestrzenie uczenia się dorosłych w ramach rewitalizacji społecznej, Studia dydaktyczne 26. 225-237.

Gierszewski, D. (2013). Organizacyjne uczenie się – między teorią a praktyką. Stan i perspektywy dyskursu na temat organizacyjnego uczenia się w Niemczech. Edukacja dorosłych, Nr 2, 95-107.

Gierszewski, D. (2011). Edukacja na rzecz demokratycznego społeczeństwa. Edukacja dorosłych Nr 2 (65), 153-162.

Gierszewski, D. (2007). Edukacja dorosłych w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie europejskim. Edukacja dorosłych Nr 1-4/2007, 27-38.

Barwińska, D. (2006). Europa w praktyce pedagogicznej: Czechy, Niemcy, Polska. Kwartalnik Pedagogiczny 1, 193-200.

Barwińska, D. (2004). Deutsch-polnicher Jugendaustausch als Beitrag zu einer Europa-orientierten Erziehung. Bildung und Erziehung 57 (2), 215-230.

Barwińska, D. (2003). Kongres Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich Towarzystw „Polacy i Niemcy wspólnie w zjednoczonej Europie", Kraków 16-18.05.2003. Rocznik Andragogiczny (240-242).

Barwińska, D. (2001). Działalność stowarzyszenia społecznego na rzecz zbliżenia między narodami (na przykładzie rozpoznań badawczych Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego GFPS-Polska), Edukacja Dorosłych 1 (57-73).

Inne

Edukacja międzykulturowa w międzynarodowej wymianie młodzieży. W: Info biuletyn informacyjny Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Nr 1 (20) /2008, Interkulturelle Erziehung im internationalen Jugendaustausch. W: Informationsbulletin der Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Nr 1(20) /2008.

Bürgerschaftliche Bildung als Grundlage der Demokratie, „TiBi Trends in Bildung international" 2007 (15), http://www.dipf.de/publikationen/tibi.htm

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Andragogika
 • Animacja kulturalna w praktyce społecznej
 • Działalność społeczno-kulturowa w perspektywie porównawczej
 • Edukacja całożyciowa
 • Edukacja interkulturowa
 • Edukacja międzykulturowa
 • Gerontopedagogika
 • Instytucje obywatelskie
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
 • Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
 • Kultur und Gesellschaft
 • Lektorium: człowiek dorosły
 • Metodyka organizacji imprez społeczno-kulturowych
 • Obywatel w społeczeństwie obywatelskim
 • Pedagogika porównawcza
 • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
 • Politische Bildung
 • Praca społeczno-opiekuńcza z osobami starszymi
 • Problemy współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Projekt międzynarodowy- e-learning
 • Projektowanie działań społeczno-kulturowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Społeczeństwo wielokulturowe
 • Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji kultury
 • Współczesne kierunki andragogiki
 • Współczesne tendencje w animacji kultury
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej