dr hab. Dorota Gierszewski

Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.

Pracownia Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

e-mail: d.gierszewski@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • andragogika
 • geragogika
 • edukacja obywatelska dorosłych
 • sektor organizacji pozarządowych

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Edukacja obywatelska wobec migracji. Red. E. Bobrowska, D. Gierszewski, J. Kluzowicz, WUJ Kraków 2019.
   
 • Civic Education in the context of migration. Red. E. Bobrowska, D. Gierszewski, J. Kluzowicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2018.
   
 • Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

 • Edukacja obywatelska dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Red. D. Gierszewski, H. A. Kretek, Racibórz 2015.

 • D. Barwińska (D. Gierszewski), Edukacja międzykulturowa w dwunarodowych stowarzyszeniach w świetle badań w Polsce i w Niemczech. Biblioteka Edukacji Dorosłych Tom 40, Wyd. Naukowe Novum, Płock 2007.

 • Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Red. T. Aleksander, D.Barwińska (D. Gierszewski)/, ITE-PIB Kraków-Radom 2007.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Die Transformation des polnischen Hochschulwesens im Kontext der Migration, red. T. Kloubert, Erwachsenenbildung und Migration, Wiesbaden: Springer VS Research, Wiesbaden 2020.
   
 • Lernen für eine Zivilgesellschaft in Polen – dargestellt am Beispiel lokaler Bürgergemeinschaften, Organisation und Zivilgesellschaft. Beiträge der Kommission Organisationspädagogik, Andreas Schröer, Michael Göhlich, Susanne Maria Weber, Nicolas Engel und Christian Schröder (red.) VS Springer Verlag, Wiesbaden 2020.
   
 • Samokierowane uczenie się w edukacji obywatelskiej dorosłych, w: red. A. Chabior, Uczący się dorosły – inspiracje, wyzwania, trendy. PWSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2018.
   
 • Migration as a Challenge for (Citizenship) Education – Reflections on the Situation in Poland in the Context of Educational Discourse in Germany w: Civic Education in the context of migration. Red. E. Bobrowska, D. Gierszewski, J. Kluzowicz, Kraków 2018.
   
 • Współczesny patriotyzm obywatelski. Uczenie się w społeczności lokalnej i praktyczne implementacje. W: M. Durzewska, Henryk. A. Kretek (red.), Obywatel w aspekcie fenomenologicznym. Racibórz 2016, s. 179-187.
   
 • Zaangażowanie obywatelskie - przykry obowiązek czy zaszczytna powinność? Percepcja i konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W: D. Gierszewski, H. A. Kretek (red.), Edukacja obywatelska dorosłych w społeczeństwie obywatelskim. Racibórz 2015.
   
 • Local Community Development as an Expression of Involvement in Various Forms of Active Citizenship, W: M. Radovan, M. Kościelniak (red.), Learning and education in community: the role of schools and community organizations, Ljubljana 2015.
   
 • Organizacyjne uczenie się – między teorią a praktyką. W: Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Materiały II Zjazdu Andragogicznego Toruń, 15-16.05.2013 BED Tom 45, E. Skibińska, H. Solarczyk-Szwec, A. Stopińska-Pająk (red.)  ATA, WSGwB, Warszawa-Bydgoszcz 2014.
   
 • Civic education as a foundation of strong democratic society W:  Lifelong Learning Today. New Areas, Contexts, Practices. (red.) M.  Radovan, M. Kościelniak, Kraków 2013.
   
 • Wzmacnianie aktywności społeczeństwa obywatelskiego poprzez animację społeczno-kulturową W: Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki (red.) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Lublin 2013.
   
 • Von kultureller Diversität zum interkulturellen Lernen in binationalen Nicht-Regierungs-Organisationen. Empirische Befunde. W: Organisation und kulturelle Differenz. Diversity, Interkulturelle Öffnung, Internationalisierung (red.) M. Goelich, S.M. Weber, H. Öztürk, N. Engel/, Wiesbaden 2013.
   
 • Perspektywy edukacji w ramach ekonomii społecznej W: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej (red.) E. Solarczyk-Ambrozik/, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013.
   
 • Społeczeństwo obywatelskie- edukacja- teraźniejszość. W: Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności. (red.) Z. Szarota/,UP Kraków,  Kraków 2012.
   
 • Möglichkeiten und Barrieren der grenzüberschreitenden Kulturkooperation. Możliwości i bariery transgranicznej współpracy kulturalnej. W: Gemeinsame Wege? Transformation in Deutschland und Polen. Wspólne drogi? Transformacja w Polsce i w Niemczech (red.) E. Bojenko-Izdebska, K. Mazurek, W. Priesmeyer-Tkocz/, Berlin 2012.
   
 • Kształtowanie zaangażowania społecznego niezbędnym celem edukacji obywatelskiej W: Polityka i badania oświatowe w Niemczech i w Polsce (red.) M. S. Szymański, W. Hörner, Warszawa 2011.
   
 • Aktywność seniorów formą obrony przed zagrożeniem wykluczeniem społecznym. W: (red.) A. Fabiś, M. Muszyński, Społeczne wymiary starzenia się, Bielsko-Biała 2011.
   
 • Partnerstwo społeczne jako czynnik integracji podmiotów działających na rzecz kultury w środowisku lokalnym. W: Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno -gospodarcza środowisk lokalnych, (red.) J. Bomba, J. Hampel, Siedlce 2010.
   
 • Nieformalne uczenie się w procesie całożyciowej edukacji - w kontekście niemieckiej debaty (w:) Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie. r/ed. A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk/, WSA, Bielsko-Biała 2010.
   
 • Obszary aktywności obywatelskiej dorosłych W: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, (red.) T. Aleksander Tom 1. Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2010.
   
 • Kształcenie polityczne dorosłych w Niemczech. Historia, rozwój myśli, perspektywy. W: (red.) A. Fabiś, B. Cyboran, Dorosły w procesie kształcenia. Biblioteka Edukacji Dorosłych, WSA, Bielsko-Biała, Zakopane 2009.
   
 • Uczenie nieformalne i incydentalne w procesie całożyciowego uczenia się dorosłych. W: (red.) M. Pakuła, A. Dudak, Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń. Wyd. UMCS, Lublin 2009.
   
 • Die wachsende Bedeutung der bürgergesellschaftlichen Bildung in Polen. W: Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechen und Ungarn, (red.) N. Hoffman, M. Nikzentaitis-Stobbe. MitOst 2008.
   
 • Stowarzyszenie jako komponent społeczeństwa obywatelskiego. W: Dyskursy Młodych Andragogów 9, (red.) M. Olejarz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
   
 • Wolontariat seniorów źródłem aktywnego życia społecznego - na tle doświadczeń niemieckich. W: Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. BGS Biblioteka Gerontologii Społecznej Tom I (red.) A. Fabiś, Bielsko Biała 2008.
   
 • Aktywność społeczna młodzieży akademickiej. W: Studenci we wspólnocie akademickiej (red.) D. Skulicz, Wyd. UJ, Kraków 2007.
   
 • Aktywne życie w starości - samorealizacja osób starszych w Niemczech. W: Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne (red.) A. Fabiś, WSA Bielsko-Biała 2007.
   
 • Kształcenie w miejscach pamięci a społeczeństwo wiedzy. Pedagogika miejsc pamięci (Gedenkstättenpädagogik) W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy (red.) W. Horyń, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
   
 • Engagement- und Demokratieförderung - eine Aufgabe der Bildungsinstitutionen. W: Bürgerschaftlliche Bildung und Erziehung. (red.) F.W. Busch, W. Hörner, M. Szymański/, BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg 2007.
   
 • Edukacja kształtująca tożsamość narodową (na przykładzie mniejszości niemieckiej) W: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji (red.) A. Fabiś, GWSP Mysłowice 2007.
   
 • Pluralizm kulturowy wyzwaniem dla andragogiki? W: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych (red.) T. Aleksander, D. Barwińska, ITE-PIB Kraków-Radom 2007.
   
 • Europäische Bildung und Erziehung in Europaclubs. W: Europa im Schulalltag. Beiträge aus internationaler Perspektive (red.) S. Jobst, Logos Berlin 2006.
   
 • Dwunarodowe stowarzyszenia jako animatorzy zasad współżycia w wielokulturowych społeczeństwach. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, (red.) T. Aleksander, Wyd. UJ Kraków 2006.
   
 • Międzykulturowe uczenie się wyzwaniem dla edukacji dorosłych. W: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Tom II. Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. (red.) A. Fabiś, GWSP Mysłowice-Zakopane 2005.
   
 • Edukacja pozaszkolna wobec wyzwań integracji europejskiej. W: Idea integracji a wychowanie. Ku pedagogice integralnej. (red.) B. Jodłowska, Impuls Gliwice-Kraków 2004.
   
 • Wybrane aspekty edukacji międzykulturowej w kształceniu andragogicznym. W: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Tom I. Andragogika jako przedmiot akademicki. (red.) A. Fabiś, GWSP Mysłowice-Zakopane 2004.
   
 • Przemiany w świadomości Niemców jako rezultat wymiany kulturalnej, W: (red.) J. Kargul, Dyskursy Młodych Andragogów 3, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002.
   
 • Rola Stowarzyszenia Wspierającego Pobyty Naukowe Studentek i Studentów Polskich w Niemczech w edukacji dorosłych, W: (red.) J. Kargul, Dyskursy Młodych Andragogów 2, WSP, Zielona Góra 2001.
   

Artykuły:

 • The Role of the University of the Third Age in meeting the needs of older adult learners in Poland. Gerontology & Geriatrics Education, D. Gierszewski, J. Kluzowicz, 2021.
   
 • Integrationsskurse jako narzędzie polityki integracyjnej Republiki Federalnej Niemiec. D. Gierszewski, A. Matykiewicz, Politeja Vol. 17 No. 3(66) 2020.
   
 • Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec, Bürgerbildung in Polen, Hamburgerstudientexte Sozialwissenschaften, Hamburg 2016, ss. 200 w: Rocznik Andragogiczny t. 24, 2017.
   
 • Znaczenie koncepcji governance w animowaniu społeczności lokalnych, W: Rocznik Dyskursy Młodych Andragogów 2017 nr 18, s. 303-314.
   
 • Problematyka wychowania dla pokoju w założeniach i praktyce edukacji obywatelskiej w Niemczech. W: Edukacja Dorosłych 2016 nr 1, s. 111-123.
   
 • Idee republikańskie i ich znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej W: Rocznik Andragogiczny Vol 21, 2014.
   
 • Dimensionen sozialer Gerechtigkeit im polnischen Bildungswesen. W: „Bildung und Erziehung" 67. Hg., Heft 3/September 2014.
   
 • Przestrzenie uczenia się dorosłych w ramach rewitalizacji społecznej, B. Cyboran, D. Gierszewski W: Studia dydaktyczne 2014.
   
 • Organizacyjne uczenie się – między teorią a praktyką. Stan i perspektywy dyskursu na temat organizacyjnego uczenia się w Niemczech. W: Edukacja dorosłych 2013 nr 2.
   
 • Edukacja na rzecz demokratycznego społeczeństwa. W: Edukacja dorosłych nr 2 (65)2011.
   
 • Edukacja dorosłych w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie europejskim. W: Edukacja dorosłych Nr 1-4/2007.
   
 • Europa w praktyce pedagogicznej: Czechy, Niemcy, Polska „Kwartalnik Pedagogiczny" 2006/1.
   
 • Deutsch-polnicher Jugendaustausch als Beitrag zu einer Europa-orientierten Erziehung. „Bildung und Erziehung" 57. Jg. Heft 2/Juni 2004.
   
 • Kongres Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich Towarzystw „Polacy i Niemcy wspólnie w zjednoczonej Europie", Kraków 16-18.05.2003. „Rocznik Andragogiczny" 2003.
   
 • Działalność stowarzyszenia społecznego na rzecz zbliżenia między narodami (na przykładzie rozpoznań badawczych Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego GFPS-Polska), „Edukacja Dorosłych" 2001/1.
   

Inne:

 • Edukacja międzykulturowa w międzynarodowej wymianie młodzieży. W: Info biuletyn informacyjny Polsko -Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Nr 1 (20)/2008, Interkulturelle Erziehung im internationalen Jugendaustausch. W: Informationsbulletin der Deutsch-Polnischen Jugendwerks. Nr 1(20)/2008.
   
 • Bürgerschaftliche Bildung als Grundlage der Demokratie, „TiBi Trends in Bildung international" Nr. 15 Januar 2007, http://www.dipf.de/publikationen/tibi.htm

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Andragogika
 • Animacja kulturalna w praktyce społecznej
 • Działalność społeczno-kulturowa w perspektywie porównawczej
 • Edukacja całożyciowa
 • Edukacja interkulturowa
 • Edukacja międzykulturowa
 • Gerontopedagogika
 • Instytucje obywatelskie
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
 • Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
 • Kultur und Gesellschaft
 • Lektorium: człowiek dorosły
 • Metodyka organizacji imprez społeczno-kulturowych
 • Obywatel w społeczeństwie obywatelskim
 • Pedagogika porównawcza
 • Podstawy animacji społeczno-kulturowej
 • Politische Bildung
 • Praca społeczno-opiekuńcza z osobami starszymi
 • Problemy współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Projekt międzynarodowy- e-learning
 • Projektowanie działań społeczno-kulturowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Społeczeństwo wielokulturowe
 • Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji kultury
 • Współczesne kierunki andragogiki
 • Współczesne tendencje w animacji kultury
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

 

Członkostwo:

 • Kuratorium (ciało doradcze) Wyższej Szkoły w Berlinie
 • Fundacja Internationaler Bund Polska członek Rady Fundacji

 

Motto:

W teraźniejszości drzemie cała tajemnica. Jeśli szanujesz dzień dzisiejszy, możesz go uczynić lepszym. A kiedy ulepszysz teraźniejszość, wszystko to, co nastąpi po niej, również stanie się lepsze. Paulo Coelho