Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Dominika Jagielska

Kontakt

dominika.jagielska@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

 • 2013: doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, UJ (tytuł pracy doktorskiej: Ideologie edukacyjne współczesnych polityków polskich)
 • 2009: magister socjologii, UJ (tytuł pracy: Obraz człowieka w wybranych koncepcjach ponowoczesności)
 • 2006: magister pedagogiki, UJ, specjalność opiekuńczo-wychowawcza (tytuł pracy: Postawy wobec starości i przygotowanie do starości osób po 40 roku życia)
 • 2004: licencjat z pedagogiki, UJ, specjalność opiekuńczo-wychowawcza

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • historia myśli pedagogicznej
 • pedagogika społeczna
 • socjologia wychowania i edukacji
 • pedagogika szkoły wyższej

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Ablewicz Krystyna, Cipár Marián, Jagielska Dominika, Kostkiewicz Janina.  Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego = Sketches of pedagogy from the interwar period = Vybrané štúdie z pedagogiky v medzivojnovom období, Bratyslava: Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3923.
 • Jagielska, Dominika, Kostkiewicz, Janina. Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego. Kraków: WUJ, 2015. ISBN 978-83-233-3953-4.
 • Jagielska, Dominika. Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków. Kraków: WUJ, 2014. ISBN 978-83-233-3798.
 • Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku: I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18, red. Gola Beata , Jagielska Dominika, Kostkiewicz Janina. Kraków: Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2015. ISBN 978-83-35323-05-7.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Jagielska, Dominika. „Takt pedagogiczny”, w: Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, Chałas Krystyna, Maj Adam (red.). Radom: Polwen – Polskie Wydawnictwa Encyklopedyczne 2016 , 1160-1165. ISBN 978-83-7557-168-5.
 • Jagielska, Dominika. „Problemy edukacji szkolnej w Polsce lat 2007-2012 w oczach współczesnych polityków”, w: Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym – perspektywy i problemy, Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska (red.). Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2015. ISBN 978-83-7614-229-6, ISBN 978-83-277-1112-0.
 • Skowrońska (Jagielska), Dominika. „Problem  ideologii  w  wychowaniu  z  perspektywy  personalizmu chrześcijańskiego”,  w:  Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. J. Kostkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, 31 – 51. ISBN 978-83-233-3105-7.
 • Skowrońska (Jagielska), Dominika. „Uniwersytet  a  prawda  ¬  wczoraj  i  dziś”,  w:  Student  na  współczesnym uniwersytecie, red. D. Pauluk, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2010, 81 ¬– 91. ISBN 978-83-7587-521-9
 • Pauluk, Dorota, Skowrońska (Jagielska), Dominika. „Prawda -¬ misja i wzywanie dla współczesnego uniwersytetu”, w: Edukacja akademicka wobec prawdy, red. A. Murawska, I. Kość. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński,  2010, 97 ¬– 112. ISBN 978-83-62355-13-7.

Artykuły

 • Jagielska, Dominika. „Female educational ideals in Polish periodicals on pedagogy in the years 1918–1939“. Polska Myśl Pedagogiczna 5 (2019): 225-243. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4565. http://www.ejournals.eu/PMP/2019/Numer-5/art/15639/
 • Jagielska, Dominika. „Eugenics and the woman question in the works of selected Polish catholic humanists in the period 1918-1939“. Polska Myśl Pedagogiczna 4 (2018): 131-149. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4565. http://www.ejournals.eu/pliki/art/11650/pl.
 • Jagielska, Dominika. „Kierunki rozwoju koncepcji wychowania obywatelskiego w Polsce po II wojnie światowej: wprowadzenie do problematyki”. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1-2 (2018): 139-162. ISSN 0033-2178. http://pho.znp.edu.pl/files/2012/05/10.-Jagielska_139-162.pdf
 • Jagielska, Dominika. „Concepts of family policy in Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice’s] election programmes in the years 2007-2015”. Paedagogia Christiana 2 (40) (2017): 247-268. ISSN 1505-6872. eISSN 2451-1951. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2017.035/14301.
 • Kostkiewicz, Janina, Jagielska, Dominika. „The concept and criticism of ideology in the writings of Polish humanists between 1918-1939”. Practice and Theory in Systems of Education. 4(12) (2017): 176-187.  ISSN 1788-2583. eISSN 1788-2591. http://www.edusciences.hu/4202Kostkiewicz-Jagielska.pdf.
 • Jagielska, Dominika. „Sposoby postrzegania problemów polskiej rodziny (aspekty wychowawcze i edukacyjne) przez polityków polskich partii parlamentarnych w latach 2007-2011”. Studia z Teorii Wychowania, 4(12) (2015): 149-164. ISSN 2083-0998. http://files.clickweb.home.pl/homepl37784/file/2015_3_12_149_dominikajagielska.pdf.
 • Jagielska, Dominika. „Kształcenie charakteru a odrodzenie narodu polskiego – koncepcja wychowania do niepodległości Jana Ciemniewskiego (na podstawie twórczości do 1918 roku)”. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 255-278. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4565. http://www.ejournals.eu/pliki/art/8625/pl
 • Jagielska, Dominika. „Filozoficzne  podstawy  systemu  pedagogicznego  zmartwychwstańców  w pismach Piotra Semenenki”. Paedagogia Christiana 2(32) (2013): 145-161. ISSN 1505-6872. eISSN 2451-1951. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2013.03.
 • Skowrońska (Jagielska), Dominika. „Edukacja i samorealizacja w  procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim – sprawozdanie z badań”. Chowanna 2 (33) (2009): 61 – 75. ISSN 0137-706X, eISSN 2353-9683.
 • Skowrońska (Jagielska), Dominika. „Wiek  średni  a  postawy  wobec  starości  –  sprawozdanie  z  badań”. Pedagogika Społeczna 2 (2008): 109 –122. ISSN 1642-672K.

Inne

 • Jagielska, Dominika. „Adam A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019, ss. 282, ISBN 978-83-809-5301-7”. Polska Myśl Pedagogiczna 5 (2019): 357-359. http://www.ejournals.eu/PMP/2019/Numer-5/art/15630/
 • Polska Myśl Pedagogiczna 4 (2018), Kostkiewicz Janina, Jagielska Dominika (red.). ISSN 2450-4572. - eISSN 2450-4564. http://www.ejournals.eu/PMP/2018/Numer-4I
 • Kostkiewicz, Janina, Jagielska, Dominika. „Od redakcji”. Polska Myśl Pedagogiczna 4 (2018): 13-15. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4564. http://www.ejournals.eu/resources/additional/Od%20redakcji_____________________.pdf
 • Koperska, Apolonja. „Kobieta – obywatelka”, wybór i opracowanie Dominika Jagielska. Polska Myśl Pedagogiczna 4 (2018): 393-399. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4564. http://www.ejournals.eu/PMP/2018/Numer-4/art/11636I
 • Kutrzeba Stanisław. „Jak szerzyć wiedzę o państwie i poczucie obywatelskie”, wybór i oprac.: Dominika Jagielska. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 441-447. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4564. http://www.ejournals.eu/PMP/II%20(2016)/Numer-2/art/8660I
 • Jagielska, Dominika. „Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 252”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2016): 448-452. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4565. http://www.ejournals.eu/pliki/art/8661/pl
 • Żulińska, Barbara. „Nauka moralności narodowej: obowiązki Polki: pogadanki dla dziewcząt”, wybór i opracowanie Dominika. Jagielska. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 331-346. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4565.  http://www.ejournals.eu/pliki/art/8632/
 • Ciemniewski, Jan. „Budujmy Polskę wewnątrz”, wybór i opracowanie Dominika. Jagielska. Polska Myśl Pedagogiczna 1 (2015): 321-330. ISSN 2450-4572. eISSN 2450-4565. http://www.ejournals.eu/pliki/art/8631/
 • Skowrońska (Jagielska), Dominika. „Aksjologiczne obszary uniwersyteckiej edukacji pedagogów”. Ruch Pedagogiczny 1-2 (2007): 89-91. Sprawozdanie z konferencji, dn. 28-29 września 2006 r., Kraków. ISSN 0483-4993.

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Metodyka pracy opiekuńczej,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-¬wychowawczej w szkole,
 • Pedagogika porównawcza,
 • Integracja i animacja społeczności lokalnej,
 • Socjologia wychowania i edukacji,
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza,
 • Teoretyczne podstawy wychowania,
 • Wprowadzenie do socjologii,
 • Lektorium: Ideologia a współczesna edukacja –  założenia, zależności, konsekwencje,
 • Współczesne kierunki pedagogiczne,
 • Seminarium dyplomowe.

Inne

 • sekretarz redakcji rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” od 2015 roku