dr Dominika Jagielska

Stanowisko: asystent z dr

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej

tel. 12 622 39 22

e-mail: dominika.jagielska@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • październik 2006 – wrzesień 2011 Uniwersytet Jagielloński, kierunek Pedagogika, doktoranckie studia dzienne
 • październik 2004 – grudzień 2009 Uniwersytet Jagielloński, kierunek Socjologia, jednolite studia dzienne magisterskie
 • październik 2004 – czerwiec 2006 Uniwersytet Jagielloński, kierunek Pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza, studia dzienne magisterskie uzupełniające
 • październik 2001 – czerwiec 2006 Uniwersytet Jagielloński, kierunek Pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza, studia dzienne I stopnia

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • historia myśli pedagogicznej,
 • teoria wychowania,
 • pedagogika społeczna,
 • socjologia wychowania i edukacji,
 • pedagogika szkoły wyższej.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Ablewicz K. , Cipár M., Jagielska D., Kostkiewicz J., Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego = Sketches of pedagogy from the interwar period = Vybrané štúdie z pedagogiky v medzivojnovom období, Univerzita Komenského, Bratyslava 2015.
 • Jagielska D., Kostkiewicz J., Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, WUJ, Kraków 2015.
 • Jagielska D., Hybrydy ideologii edukacyjnych polskich polityków, WUJ, Kraków 2014.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Jagielska D., Problemy edukacji szkolnej w Polsce lat 2007-2012 w oczach współczesnych polityków, w: Rozwój i wychowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym – perspektywy i problemy, J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
 • Skowrońska  D.,  Problem  ideologii  w  wychowaniu  z  perspektywy  personalizmu chrześcijańskiego,  w:  Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice,  red.  J.  Kostkiewicz,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 31 – 51.
 • Skowrońska  D.,  Uniwersytet  a  prawda  ­  wczoraj  i  dziś,  w:  Student  na  współczesnym uniwersytecie, red. D. Pauluk, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 81 ­– 91.
 • Pauluk D., Skowrońska D., Prawda ­ misja i wzywanie dla współczesnego uniwersytetu, w:  Edukacja akademicka wobec prawdy, red. A. Murawska, I. Kość, Instytut Pedagogiki UJ,  Szczecin 2010, s. 97 ­– 112.

Artykuły:

 • Jagielska D., Problemy polskiej rodziny (aspekty wychowawcze i edukacyjne) w oczach polityków, w: „Studia z Teorii Wychowania, t. VI: 2015 nr 3(12), s. 149-164.
 • Jagielska D., Kształcenie charakteru a odrodzenie narodu polskiego – koncepcja wychowania do niepodległości Jana Ciemniewskiego (na podstawie twórczości do 1918 roku), w: „Polska Myśl Pedagogiczna", 2015 t. 1 nr 1, s. 255-278.
 • Jagielska  D.,  Filozoficzne  podstawy  systemu  pedagogicznego  zmartwychwstańców  w pismach Piotra Semenenki, w: „Paedagogia Christiana", 2013 nr 2(32), s. 145-161.
 • Skowrońska D., Edukacja i samorealizacja w  procesie przygotowania do starości i wizji starości osób w wieku średnim – sprawozdanie z badań, w: „Chowanna" 2009, nr 2 (33), s.  61 – 75.
 • Skowrońska  D.,  Wiek  średni  a  postawy  wobec  starości  –  sprawozdanie  z  badań,  w: „Pedagogika Społeczna", 2008, nr 2, s. 109 –122.
 • Skowrońska D., Aksjologiczne  Obszary  Uniwersyteckiej Edukacji Pedagogów, w:  „Ruch Pedagogiczny" 2007, nr 1 ­ 2, s. 89 – 91.

Inne:

 • Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku : I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej : myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863–1914/18, Gola B., Jagielska D., Kostkiewicz J. (red.), Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Żulińska B., Nauka moralności narodowej: obowiązki Polki: pogadanki dla dziewcząt, w: „Polska Myśl Pedagogiczna", 2015 t. 1 nr 1, s. 331-346 [wybór i opracowanie D. Jagielska].
 • Ciemniewski J., Budujmy Polskę wewnątrz, „Polska Myśl Pedagogiczna", 2015 t. 1 nr 1, s. 321-330 [wybór i opracowanie D. Jagielska].

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Metodyka pracy opiekuńczej,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-­wychowawczej w szkole,
 • Pedagogika porównawcza,
 • Integracja i animacja społeczności lokalnej,
 • Socjologia wychowania i edukacji,
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza,
 • Teoretyczne podstawy wychowania,
 • Wprowadzenie do socjologii,
 • lektorium: Ideologia a współczesna edukacja –  założenia, zależności, konsekwencje,
 • Współczesne kierunki pedagogiczne.