Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Beata Gola, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni
 

Kontakt

beata.gola@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

 • dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • mgr biologii, specjalność biologia środowiskowa (UJ)
 • mgr kulturoznawstwa w zakresie religioznawstwa (UJ)

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • pedagogika ekologiczna
 • filozoficzne podstawy wychowania ekologicznego
 • etyka środowiskowa
 • edukacja ekologiczna w szkole wyższej
 • problematyka wychowania seksualnego oraz czynników socjalizacyjnych, które kształtują obyczajowość seksualną, zwłaszcza funkcjonowania prasy młodzieżowej we współczesnej kulturze

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, s. 432.
 • Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 292.
 • B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red.), Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2015.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Gola B., Pauluk P., Suffering of Children in Auschwitz – Biological and Mental Extermination, w: J. Kostkiewicz (red.), “Crime without Punishment... The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945”. Kraków: Jagiellonian University Press, 2020, p. 71-98, ISBN 978-83-233-4806-1.
 • Ledniowski K., Gola B., The German Camp for Juvenile Poles in Łódź at Przemysłowa Street, w: J. Kostkiewicz (red.), Crime without Punishment...The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945, Kraków: Jagiellonian University Press, 2020, p. 131-150, ISBN 978-83-233-4806-1.
 • Gola B., Pauluk D., Cierpienie dzieci w Auschwitz: wyniszczenie biologiczne i psychiczne, w: J. Kostkiewicz (red.), Zbrodnia bez kary… Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką 1939-1945. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2020, s. 93-115, ISBN 978-83-958240-2-9. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/254554/gola_pauluk_cierpienie_dzieci_w_auschwitz_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Ledniowski K., Gola B., Niemiecki obóz dla małoletnich Polaków w Łodzi przy ul. Przemysłowej, w: J. Kostkiewicz (red.), Zbrodnia bez kary… Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką 1939-1945. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2020, s. 147-165, ISBN 978-83-958240-2-9. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/254556/ledniowski_gola_niemiecki_oboz_dla_maloletnich_polakow_w_lodzi_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Problem sprawiedliwości w naukach społecznych – sprawiedliwość jako wartość zrównoważonego rozwoju, [w:] N. Pelcová a A. Hogenová et al., Spravedlnost ve výchově, umění a sportu, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praga 2016, s. 153-174.
 • Program nauczania a kontekst jego funkcji społecznych, [w] B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red.), Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2015, s. 35-51.
 • Etyki ekologiczne u podstaw filozofii wychowania ekologicznego, [w:] T. Kasper, N. Pelcová, S. Sztobryn, Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu, Praga, Karolinum 2013, s. 177 – 185.
 • Związki między pedagogiką a ekologią – wspólne pola badawcze, [w:] R. Włodarczyk, W. Żłobicki (red.) Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny, Impuls, Kraków 2011, s. 207 – 216.
 • Zrównoważony rozwój na uniwersytecie, [w:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, Impuls, Kraków 2011, s. 93 – 100.
 • Treści kształcenia pedagogów w zakresie zagadnień ekologicznych, [w:] A. Karpińska (red.), Edukacja w okresie przemian, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie,  Białystok 2010, s. 159 – 167.
 • Edukacja dorosłych jako czynnik osiągania zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 280 – 291.
 • Programy edukacji ekologicznej w akademickim kształceniu pedagogów, [w:] A. Sajdak, D. Skulicz (red.), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 63 - 74.
 • Wartości upowszechniane w prasie dla młodzieży, [w:] B. Muchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 323 – 331.
 • Tradycja uniwersytecka wobec masowości wyższego wykształcenia i nacisków rynku pracy, [w:] J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet i wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2007, s. 168 – 178.
 • Refleksje wokół kształcenia dorosłych w zakresie ekologii, [w:] T. Aleksander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Kraków-Radom 2007, s. 328-336.
 • Ideał dziewczyny i chłopaka – rola stereotypów w młodzieńczych związkach uczuciowych, [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2006, s. 57 – 70.
 • Troska o środowisko naturalne w wymiarze globalnym fundamentem edukacyjnej wspólnoty, [w:] A. Sajdak (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 173 – 181.
 • Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej, [w:] D. Skulicz (red.), Zdrowie w edukacji elementarnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 85 – 101.
 • Seksualność jako płaszczyzna relacji międzyosobowych i odniesień aksjologicznych, [w:] B. Żurakowski (red)., Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2003,  s. 279 - 303.
 • Potrzeby zdrowotne mieszkańców Tarnowa a stopień ich zaspokojenia (rozdz. III, s. 57– 75) oraz Formy polityki prorodzinnej i pomocy społecznej instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych miasta Tarnowa (rozdz. VI, s. 150–164), [w:] Raport o stanie rodziny w Tarnowie, praca zbiorowa, Wydawnictwo COMDRUK, Tarnów 1997.


Artykuły

 • Gola B. (2023). Biograficzne uwarunkowania działalności naukowo-dydaktycznej i społecznej Anny Przecławskiej (1929‒2010). „Polska Myśl Pedagogiczna”, 9(2), 65-85, https://doi.org/10.4467/24504564PMP.23.018.18247.

 • Gola B. (2023). Współczesne wyzwania edukacyjne w kontekście kryzysu ekologiczno-klimatycznego. Edukacja klimatyczna  w Polsce „w toku”. Forum Pedagogiczne, 13(1), 169–183. https://doi.org/10.21697/fp.2023.1.12

 • Gola B. (2023). Pedagogika ekologiczna w czasach antropocenu i antropocentryczna narracja w podręcznikach szkolnych. Postscriptum Polonistyczne, 31(1), 1-17. https://doi.org/10.31261/PS_P.2023.31.10

 • Wychowanie do wartości ekologicznych. Którędy do budowania więzi dzieci z przyrodą? „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" 2022, t. 17, nr 4 (67), s. 95-107. DOI: 10.35765/eetp.2022.1767.07

 • Gola B., Odpowiedzialność i troska – etyka środowiskowa na czas pandemii. Edukacja etyczna do przetrwania „po”, „Edukacja Etyczna” 2021, t. 18, s. 74-93. DOI 10.24917/20838972.18.5

 • Gola B., Myśl twórcy nowożytnej idei olimpijskiej Pierre’a de Coubertina w kontekście współczesnych wyzwań wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w Polsce, „Filozoficzne Problemy Edukacji” 2021, nr 4, s. 95-117. DOI 10.4467/25450948FPE.21.006.15171

 • Gola B., Ecological pedagogy vs. ecological approach in pedagogical research – selected aspects, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia”, 2019,  9, s. 172-182, https://doi.org/10.24917/20837276.9.18
 • Gola B., Pauluk D., V Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką (1939-1945), Kraków, 31 maja 2019 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2019, 3-4, s. 168-170
 • Gola, B. Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej. Analiza treści wybranych podręczników do przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej. „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”, 2018, t. XVI, s. 23-58.
 • Gola B., Is Formal Environmental Education Friendly to Nature? Environmental Ethics in Science Textbooks for Primary School Pupils in Poland, “Ethics and Education”, 2017, 3 (12), s. 320-336. https://doi.org/10.1080/17449642.2017.1343619
 • Beata Gola, W poszukiwaniu etyki środowiskowej dla teorii wychowania ekologicznego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”,  2016, nr 1, tom 14, s. 55-76.
 • Gola Beata, Pauluk Dorota, II Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej, Kraków, 29 kwietnia 2016 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2016, nr 3-4, s. 293-297.
 • Beata Gola, Dorota Pauluk, Stosowanie metod aktywizujących przejawem profesjonalizmu nauczyciela akademickiego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych", 2015, nr 2 (89), s.26-38.
 • Beata Gola, Dorota Pauluk, I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863-1914/1918), Kraków, 24 października 2014 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy", 2015, nr 1-2, s. 231-235.
 • Beata Gola, Dorota Pauluk, Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań, "Pedagogika Szkoły Wyższej" 2014, nr 2, s. 31-51.
 • Ecological Ethics as the Basis for the Philosophy of Ecological Upbringing, "Kultura i Wychowanie" Nr 5 (1) 2013, s. 48-55. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, ISSN 2083-2923, adres internetowy –  http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_05/artykuly/KiW5_48-55.pdf
 • Profesjonalizm w kształceniu studentów pedagogiki w obliczu zagrożeń ekologicznych XXI wieku, „Pedagogika Szkoły Wyższej", Szczecin 2010, nr 32, s. 133 – 144.
 • Powszechność wyższego wykształcenia a rynek pracy wobec nowego zawodu negocjatora środowiskowego, „Pedagogika Szkoły Wyższej", Szczecin-Warszawa 2006, nr 28, s. 139 – 145.
 • Człowiek istotą seksualną, „Paedagogia Christiana", 2005, nr 2(16), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 55 – 72.
 • Rola mass mediów w kształtowaniu obyczajowości seksualnej, „Pedagogika Społeczna", 2005, nr 1, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, s. 115 – 124.
 • Relatywizacja wartości w czasopismach młodzieżowych, „Pedagogika Społeczna", 2002, nr 3, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, s. 55 - 66.

Inne

 • Płciowość (hasło), [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2005, s. 410 – 423.

Prowadzone dotychczas przedmioty

Wykłady

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Podstawy seksuologii
 • Wychowanie seksualne
 • Seksuologia rozwojowa i kliniczne zaburzenia psychoseksualne (studia podyplomowe)

Konwersatoria

 • Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
 • Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
 • Biologiczne podstawy rozwoju w  cyklu życia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Edukacja ekologiczna
 • Edukacja zdrowotna
 • Profilaktyka i promocja zdrowia w środowisku lokalnym
 • Biologiczne aspekty rodzicielstwa
 • Wprowadzenie do pedagogiki prenatalnej
 • Ochrona przyrody - Polskie Parki Narodowe – przedmiot do wyboru (przyrodniczy)
 • Wybrane zagadnienia z seksuologii
 • Wychowanie seksualne

Warsztaty

 • Prasa młodzieżowa – przemiany, analiza treści
 • Metody aktywizujące w szkolnej edukacji zdrowotnej
 • Seminarium magisterskie – studia niestacjonarne

Członkostwo

 • PTP
 • Członkini Komisji Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych od 2018 roku
 • Członkini zespołu redakcyjnego czasopisma „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności”
  Członkini zespołu redakcyjnego czasopisma „Polska Myśl Pedagogiczna”
 • Wielokrotna jurorka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (finał okręgowy)