dr hab. Beata Gola, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej

tel. 12 622 39 22

e-mail: beata.gola@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
 • dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • mgr biologii, specjalność biologia środowiskowa (UJ)
 • mgr kulturoznawstwa w zakresie religioznawstwa (UJ)

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • pedagogika ekologiczna, filozoficzne podstawy wychowania ekologicznego, etyka środowiskowa, edukacja ekologiczna w szkole wyższej
 • problematyka wychowania seksualnego oraz czynników socjalizacyjnych, które kształtują obyczajowość seksualną, zwłaszcza funkcjonowania prasy młodzieżowej we współczesnej kulturze

 

- Członkini Komisji Polskiej Akademii Umiejętności Do Oceny Podręczników Szkolnych na okres kadencji 2018-2021

- Wielokrotna jurorka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (finał okręgowy)

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018, s. 432. 
 • Modele zachowań seksualnych w prasie młodzieżowej i poglądach nastolatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 292.
 • B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red.), Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2015.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Gola B., Pauluk P., Suffering of Children in Auschwitz – Biological and Mental Extermination, w: J. Kostkiewicz (red.), “Crime without Punishment... The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945”. Kraków: Jagiellonian University Press, 2020, p. 71-98, ISBN 978-83-233-4806-1.

 • Ledniowski K., Gola B., The German Camp for Juvenile Poles in Łódź at Przemysłowa Street, w: J. Kostkiewicz (red.), Crime without Punishment...The Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945, Kraków: Jagiellonian University Press, 2020, p. 131-150, ISBN 978-83-233-4806-1.

 • Gola B., Pauluk D., Cierpienie dzieci w Auschwitz: wyniszczenie biologiczne i psychiczne, w: J. Kostkiewicz (red.), Zbrodnia bez kary… Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką 1939-1945. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2020, s. 93-115, ISBN 978-83-958240-2-9. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/254554/gola_pauluk_cierpienie_dzieci_w_auschwitz_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Ledniowski K., Gola B., Niemiecki obóz dla małoletnich Polaków w Łodzi przy ul. Przemysłowej, w: J. Kostkiewicz (red.), Zbrodnia bez kary… Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką 1939-1945. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2020, s. 147-165, ISBN 978-83-958240-2-9. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/254556/ledniowski_gola_niemiecki_oboz_dla_maloletnich_polakow_w_lodzi_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Problem sprawiedliwości w naukach społecznych – sprawiedliwość jako wartość zrównoważonego rozwoju, [w:] N. Pelcová a A. Hogenová et al., Spravedlnost ve výchově, umění a sportu, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, Praga 2016, s. 153-174.
 • Program nauczania a kontekst jego funkcji społecznych, [w] B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red.), Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2015, s. 35-51.
 • Etyki ekologiczne u podstaw filozofii wychowania ekologicznego, [w:] T. Kasper, N. Pelcová, S. Sztobryn, Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu, Praga, Karolinum 2013, s. 177 – 185.
 • Związki między pedagogiką a ekologią – wspólne pola badawcze, [w:] R. Włodarczyk, W. Żłobicki (red.) Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiar teoretyczny i praktyczny, Impuls, Kraków 2011, s. 207 – 216.
 • Zrównoważony rozwój na uniwersytecie, [w:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M. J. Szymański (red.), Szkoła wyższa w toku zmian. Diagnozy i konstatacje, Impuls, Kraków 2011, s. 93 – 100.
 • Treści kształcenia pedagogów w zakresie zagadnień ekologicznych, [w:] A. Karpińska (red.), Edukacja w okresie przemian, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie,  Białystok 2010, s. 159 – 167.
 • Edukacja dorosłych jako czynnik osiągania zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, s. 280 – 291.
 • Programy edukacji ekologicznej w akademickim kształceniu pedagogów, [w:] A. Sajdak, D. Skulicz (red.), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 63 - 74.
 • Wartości upowszechniane w prasie dla młodzieży, [w:] B. Muchacka (red.), Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2008, s. 323 – 331.
 • Tradycja uniwersytecka wobec masowości wyższego wykształcenia i nacisków rynku pracy, [w:] J. Kostkiewicz (red.), Uniwersytet i wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2007, s. 168 – 178.
 • Refleksje wokół kształcenia dorosłych w zakresie ekologii, [w:] T. Aleksander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Kraków-Radom 2007, s. 328-336.
 • Ideał dziewczyny i chłopaka – rola stereotypów w młodzieńczych związkach uczuciowych, [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2006, s. 57 – 70.
 • Troska o środowisko naturalne w wymiarze globalnym fundamentem edukacyjnej wspólnoty, [w:] A. Sajdak (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 173 – 181.
 • Metody aktywizujące w edukacji zdrowotnej, [w:] D. Skulicz (red.), Zdrowie w edukacji elementarnej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s. 85 – 101.
 • Seksualność jako płaszczyzna relacji międzyosobowych i odniesień aksjologicznych, [w:] B. Żurakowski (red)., Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków 2003,  s. 279 - 303.
 • Potrzeby zdrowotne mieszkańców Tarnowa a stopień ich zaspokojenia (rozdz. III, s. 57– 75) oraz Formy polityki prorodzinnej i pomocy społecznej instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych miasta Tarnowa (rozdz. VI, s. 150–164), [w:] Raport o stanie rodziny w Tarnowie, praca zbiorowa, Wydawnictwo COMDRUK, Tarnów 1997.


Artykuły:

 • Gola B., Ecological pedagogy vs. ecological approach in pedagogical research – selected aspects „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia”, 2019,  9, s. 172-182, https://doi.org/10.24917/20837276.9.18
 • Gola B., Pauluk D., V Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: Eksterminacja i cierpienie polskich dzieci pod okupacją niemiecką (1939-1945), Kraków, 31 maja 2019 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2019, 3-4, s. 168-170.
 • Gola, B. Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej. Analiza treści wybranych podręczników do przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej. „Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”, 2018, t. XVI, s. 23-58.
 • Gola B., Is Formal Environmental Education Friendly to Nature? Environmental Ethics in Science Textbooks for Primary School Pupils in Poland, “Ethics and Education”, 2017, 3 (12), s. 320-336. https://doi.org/10.1080/17449642.2017.1343619
 • Beata Gola, W poszukiwaniu etyki środowiskowej dla teorii wychowania ekologicznego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”,  2016, nr 1, tom 14, s. 55-76.
 • Gola Beata, Pauluk Dorota, II Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej, Kraków, 29 kwietnia 2016 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2016, nr 3-4, s. 293-297.
 • Beata Gola, Dorota Pauluk, Stosowanie metod aktywizujących przejawem profesjonalizmu nauczyciela akademickiego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych", 2015, nr 2 (89), s.26-38.
 • Beata Gola, Dorota Pauluk, I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej: myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863-1914/1918), Kraków, 24 października 2014 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy", 2015, nr 1-2, s. 231-235.
 • Beata Gola, Dorota Pauluk, Student w środowisku akademickim w świetle wybranych teorii i badań, "Pedagogika Szkoły Wyższej" 2014, nr 2, s. 31-51.
 • Ecological Ethics as the Basis for the Philosophy of Ecological Upbringing, "Kultura i Wychowanie" Nr 5 (1) 2013, s. 48-55. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, ISSN 2083-2923, adres internetowy –  http://www.czasopismo.wsp.lodz.pl/kiw_05/artykuly/KiW5_48-55.pdf
 • Profesjonalizm w kształceniu studentów pedagogiki w obliczu zagrożeń ekologicznych XXI wieku, „Pedagogika Szkoły Wyższej", Szczecin 2010, nr 32, s. 133 – 144.
 • Powszechność wyższego wykształcenia a rynek pracy wobec nowego zawodu negocjatora środowiskowego, „Pedagogika Szkoły Wyższej", Szczecin-Warszawa 2006, nr 28, s. 139 – 145.
 • Człowiek istotą seksualną, „Paedagogia Christiana", 2005, nr 2(16), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 55 – 72.
 • Rola mass mediów w kształtowaniu obyczajowości seksualnej, „Pedagogika Społeczna", 2005, nr 1, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, s. 115 – 124.
 • Relatywizacja wartości w czasopismach młodzieżowych, „Pedagogika Społeczna", 2002, nr 3, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, s. 55 - 66.

Inne:

 • Płciowość (hasło), [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. IV, T. Pilch (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2005, s. 410 – 423.

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

Wykłady:

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Podstawy seksuologii
Wychowanie seksualne
Seksuologia rozwojowa i kliniczne zaburzenia psychoseksualne (studia podyplomowe)

Konwersatoria:

Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
Biologiczne podstawy rozwoju w  cyklu życia
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Edukacja ekologiczna
Edukacja zdrowotna
Profilaktyka i promocja zdrowia w środowisku lokalnym
Biologiczne aspekty rodzicielstwa
Wprowadzenie do pedagogiki prenatalnej
Ochrona przyrody - Polskie Parki Narodowe – przedmiot do wyboru (przyrodniczy)
Wybrane zagadnienia z seksuologii
Wychowanie seksualne

Warsztaty:

Prasa młodzieżowa – przemiany, analiza treści
Metody aktywizujące w szkolnej edukacji zdrowotnej
Seminarium magisterskie – studia niestacjonarne

 

Członkostwo:

PTP