dr Bartłomiej Gołek

Stanowisko: adiunkt

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

tel. 12 622 39 25

e-mail: bartlomiej.golek@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

 

Wykształcenie:

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

pedagogika ogólna, pedeutologia, wychowanie estetyczne

 

Projekty badawcze:

Zrealizowane:

 • Stan, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych nauczycieli;

 • Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • B. Gołek, Poznawcze potrzeby nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010

 • B. Gołek, E. Wysocka, Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata (KNIIŚ). Podręcznik testu – wersja dla uczniów szkoły gimnazjalnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2011

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. B. Gołek, Samokształcenie nauczycieli a ich kompetencje zawodowe [w:] Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, red. P. Barczyk, G. Paprotna, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2010, stron 11.

 2. B. Gołek, Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oferowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, red. T. Aleksander, tom 1, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010, stron 9.

 3. B. Gołek, J. Olszewska-Gniadek, Treści, metody i formy animacji kulturalnej w środowisku lokalnym [w:] Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych, red. J. Bomba, J. Hampel, Europejski Fundusz Społeczny, ADV Studio Tomasz Gut, Siedlce 2010, stron 16.

 4. B. Gołek, Kompetencje poznawcze pedagogów [w:] Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. A. Sajdak, D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, stron 6.

 5. B. Gołek, Kulturotwórcze oddziaływanie instytutów zakonnych [w:] Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. J. Kostkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, stron 11.

 6. B. Gołek, Miejsce wiedzy ogólnej i wiedzy z pedagogiki ogólnej w systemie wiedzy nauczyciela [w:] Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna, red. M. Myszkowska-Litwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, stron 14.

 7. B. Gołek, Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych] [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, tom 1, red. J. Kostkiewicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, stron 30.

 8. B. Gołek, Znaczenie potrzeb poznawczych w rozwoju człowieka i ich rola w procesie nauczania [w:] Poznawanie świata w edukacji dziecka, red. K. Gąsiorek, I. Paśko, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2012, stron 18.

 9. B. Gołek, Rola przeżycia estetycznego w procesie samowychowania człowieka dorosłego [w:] Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad, red. A. Gofron, K. Motyl, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, stron 10.

 10. B. Gołek, Potrzeby poznawcze nauczycieli związane z ich pracą dydaktyczno-wychowawczą [w:] Nowy nauczyczyciel – nowa edukacja, red. M. Lejzerowicz, T. Stankiewicz, M. Krasnodębski, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2014, stron 15. [ISBN: 978-83-61140-45-0]

 11. B. Gołek, Die erwarteten Persӧnlichkeitseigenschaften eines Hochschullehrers [w:] Geschichte, Verantwortung, Vorbild, Jens Blecher, Peter Gutjahr-Lӧser, Dieter Schulz (Hrsg.), LEIPZIGER UNIVERSITÄTSVERLAG GMBH 2014, s. 197-206, stron 10. [ISBN 978-3-86583-904-6, ISSN 1439-1805]

 12. B. Golek, Kompetencje pedagogiczne współczesnego nauczyciela [w:] Nauczyciel - między etosem a presją rzeczywistości. Tom 1 Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. A. Kwatera, S. Kowal, E. Zawisza-Masłyk, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków-Będzin 2015, s. 37-46, ISBN 978-83-7859-611-0 (wersja drukowana), ISBN 978-83-7859-609-7 (e-book).

 13.  B. Gołek, O potrzebie aktywności poznawczej nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy [w:] Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej, red. M. Z. Babiarz, K. Bidziński, A. Giermakowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, s. 179-187, ISBN 978-83-8095-070-2.

 14. B. Gołek, Kształtowanie potrzeb poznawczych młodzieży w społeczeństwie opartym na wiedzy [w:] Edukacja jutra, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2017, ISBN

Artykuły:

 • B. Gołek, Równoważenie działalności dydaktycznej i wychowawczej w pracy nauczyciela, „Hejnał Oświatowy” 2005, nr 3, stron 3.
 • B. Gołek, Uniwersytet przestrzenią wolności, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 8, Kraków 2008, stron 6.
 • B. Gołek, Wychowanie salezjańskie, „Pedagogika Katolicka” 2008, nr 2, stron 15.
 • B. Gołek, Aktywność poznawcza nauczycieli – stan, zakresy, uwarunkowania, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2009, tom LXII, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stron 17.
 • B. Gołek, Sergiusz Hessen – pedagogika jako filozofia stosowana, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 9, Kraków 2009, stron 14.
 • B. Gołek, Nie bądźmy z siebie zadowoleni. Refleksja i samokrytyka w pracy nauczyciela, „Hejnał Oświatowy” 2010, nr 1, stron 3.
 • B. Gołek, Współczesny wymiar pijarskiego dzieła wychowawczego. Doświadczenia polskie, „Pedagogika Katolicka” 2012, nr 2, stron 10.
 • B. Gołek, Pädagogische Dimension des ästhetischen Erlebnisses, „BÖKWE“ („Berufsverband Österreichischer Kunst – und Werkerzieherlnnen“) 2012, nr 4, stron 2.
 • B. Gołek, Samokształtowanie się praktyków pedagogicznych, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN” 2013, Tom LXVI, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stron 19, ISSN 0079-3418.
 • B. Gołek, Kompetencje współczesnego nauczyciela (wybrane obszary), „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN” 2014, Tom LXVII, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 87-103, stron 17, ISSN 0079-3418.
 • B. Gołek, O potrzebie samokształcenia i samowychowania młodzieży (refleksje związane ze środowiskiem wiejskim), „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2014, nr 3, s. 11-22, stron 12, ISSN 2300-0902. [Notes on the need for self-education of youth with special reference to the rural environment]
 • B. Gołek, Желательные качества личности вузовского преподавателя: некоторые аспекты, „Психология образования в поликультурном пространстве” Елец, 2016, tom 1 (nr 33), s. 35 – 43, ISNN 2073-8439.
 • B. Gołek, Kilka uwag o kompetencjach pedagogicznych współczesnego nauczyciela, „Hejnał Oświatowy” 2016, nr 8-9/155, s. 3-5, ISSN 1233-7609.
 • B. Gołek, Samokształtowanie człowieka jako wartość poznawcza pedagogiki/dydaktyki ogólnej, „Chowanna” 2016, T. 2 (47): Natura vs kultura, s. 97-111, ISSN 0137-706X.
 • B. Gołek, Pożądane cechy osobowości współczesnego nauczyciela akademickiego, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN 2016, Tom LXIX, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 133-143, stron 11, ISSN 0079-3418.
 • B. Gołek, Samokształcenie i samowychowanie młodzieży jako wyzwanie współczesności, „Konteksty Pedagogiczne” 2017, nr 1(), s. , ISSN 2300-6471.

Recenzje:

 • Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, red. H. Sowińska, R. Michalak, Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, recenzja, „Hejnał Oświatowy” 2005, nr 1, stron 2.
 • K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń-Leszno 2005, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, recenzja, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 7, Kraków 2006, stron 6.
 • M. Myszkowska-Litwa, Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, recenzja, „Hejnał Oświatowy” 2007, nr 3, stron 1.
 • B. Dobrowolska, Kompetencje nauczyciela a postawy twórcze uczniów. Studium badawcze, Siedlce 2008, recenzja, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 9, Kraków 2009, stron 4.
 • A. Żywczok, Aksjologia odkrycia naukowego – studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych, Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, recenzja, „Edukacja. Studia. Badania. Innowacje” 2010, nr 2, stron 3.
 • J. Majda, Sejm w krakowskim Parku Jordana, Drukarnia Pijarów, Kraków 2010, recenzja, „Hejnał Oświatowy” 2011, nr 12, stron 3.
 • Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą. Popularyzacja Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości oraz metodyki TRIZ. Materiały metodyczne Projektu. Pod redakcją Ireny Stańczak, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kielce 2012; recenzja, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 12/13, Kraków 2014, s. 296-298.

Inne:

 • B. Gołek, M. Noga, Tematyka dotycząca studentów i studiowania zawarta w publikacjach – wybór [w:] Studenci we wspólnocie akademickiej, red. D. Skulicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, stron 8.
 • B. Gołek, Sprawozdanie z konferencji „Animacja kultury w środowiskach lokalnych” Kraków 13 czerwca 2009, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 9, Kraków 2009, stron 3.
 • B. Gołek, Sprawozdanie z IV Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, Warszawa 1-3 września 2010, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 10/11, Kraków 2011, stron 3.
 • B. Gołek, Ł. Jawny, Sprawozdanie z konferencji „Młodzież w gospodarstwach rodzinnych i na obszarach wiejskich Europy” Kraków 3-5 VII 2014 r., „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie” nr 14/15, Kraków 2016, s. 207-208, ISBN 978-83-945169-0-1.
 • „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie” nr 14/15, Kraków 2016, stron 220; redaktor tomu: B. Gołek; ISBN 978-83-945169-0-1.

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych, Metody i techniki badań z elementami metodologii badań pedagogicznych, Wprowadzenie do pedagogiki, Dyskursy we współczesnej pedagogice, Wybrane zjawiska kultury współczesnej, Badania antropologiczne w środowisku lokalnym, Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie

 

Członkostwo:

członek Zarządu Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie