dr Barbara Turlejska

Stanowisko: starszy wykładowca

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej

tel. 12 622 39 25

e-mail: barbara.turlejska@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:  

Doktor nauk humanistycznych

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • Pedagogika ogólna ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki kultury , pedagogiki społecznej i dziedzictwa kulturowego;
 • Kultura jako medium w wychowaniu: zagadnienia teoretyczne ,metodologiczne i aplikacje praktyczne ( różnorodne aspekty edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wychowania przez sztukę ze szczególnym uwzgl. oddziaływań wychowawczych poprzez teatr oraz dramy w wychowaniu , arteterapii);
 • Animacja społeczno-kulturalna w środowisku lokalnym; współczesne problemy  komunikacji międzypokoleniowej: zagadnienia inności w kulturze ;
 • Fenomenologiczne i hermeneutyczne inspiracje w badaniach nad kulturą.

 

Projekty badawcze:

Realizowane:

 • Kultura i wychowanie – współczesne interpretacje pedagogiki kultury.

Zrealizowane:

 • System zarządzania kulturą a współczesne oblicza instytucji kultury dużego miasta.

 

Staże zagraniczne:

 • Stipendium des Instituts fur Europeische Studien, Wiedeń
 • Stipendium Ministerium fur Wissenschaft und Forschung des Landes Nordheim-Westfalen, Heinrich Herz-Stiftung
 • Pobyt studialny Ruhr-Universitat Bochum

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Artykuły  w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych (wybrane):

 • Pluralizm wartości w wychowaniu estetycznym, w: Pluralizm w kulturze polskiej – idea i rzeczywistość, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1989
 • Monografia pedagogiczna i studium przypadku, w : Orientacje w metodologii badań pedagogicznych ,red. S Palka, Kraków 1997
 • Wychowawczy wymiar teatru współczesnego, w: „Rocznik Nauk Pedagogicznych", T.XLIV, Kraków 1990
 • Kultura jako medium w tworzeniu międzyosobowych więzi, w: „Zeszyty Naukowe UJ – Prace Pedagogiczne Zeszyt 22, Kraków 1995
 • Odniesienia aksjologiczne działań teatralnych z młodzieżą, w:Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne , red. T. Kukołowicz, M.Nowak , Lublin 1997
 • Współczesne aspekty animacji kulturalnej. Odniesienia społeczno-wychowawcze, w: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka- stan i perspektywy, red. E.Marynowicz –Hetka, J. Piekarski, E.Cyrańska, Łódz 1998
 • Sens wspólnej kreacji- aksjologiczne odniesienia działań teatralnych młodzieży, w: Trzecie oko. Szkice o związkach człowieka ze sztuką, red. B.Matwijów, Kraków 2000
 • Inność w kulturze – nowe obszary pedagogiki współczesnej, w: Nowe konteksty (dla ) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001
 • Uniwersytecka myśl pedagogiczna w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej, w: Myśl pedagogiczna przełomu wieków, red. T. Aleksander, Kraków 2001
 • Podkultury młodzieżowe a poszukiwanie tożsamości osobowej, w: „ Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN" Kraków 2002
 • Fakt kulturowy, w: Encyklopedia Pedagogiczna  XXI wieku, Warszawa 2002
 • Kreatywne miasta- tworzenie przestrzeni kulturowej w obszarze postindustrialnym- na przykładzie działań krakowskich. w: „ Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego" Kraków  2005, nr 6
 • Społeczno-kulturowy horyzont wiedzy pedagogicznej, w:" Horyzonty wychowania nr 20, Kraków 2011

 Inne opracowania:

 •  Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010- 2014 – współautor opracowania
 • Program Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej  Kraków na lata 2010-2014 -    współautor opracowania
 • System Analiz samorządowych Związku Miast Polskich – opracowanie materiałów dot. Kultury

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

 • Pedagogika ogólna
 • Metodologia badań pedagogicznych
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika kultury
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Dyskursy we współczesnej pedagogic
 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Regionalne dziedzictwo kulturowe
 • Seminaria magisterskie i licencjackie

 

Członkostwo:

 • Horyzonty Wychowania – członek redakcji czasopisma naukowego
 • Rada Programowa Muzeum Lotnictwa w Krakowie- członek
 • Rada Programowa Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – członek
 • Rada Programowa Muzeum Ruchu Harcerskiego - członek