dr Barbara Jamrozowicz

Stanowisko: asystent

Pracownia Pedagogiki Rodziny

e-mail: barbara.jamrozowicz@uj.edu.pl

wizytówka USOS


Wykształcenie:
doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, magister pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, magister kulturoznawstwa międzynarodowego

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:
pedagogika rodziny, pedagogika krytyczna, pedagogika seksualna, pedagogika międzykulturowa, psychologia ewolucyjna


Moderatorka strony Instytutu Pedagogiki UJ na Facebooku

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 1. Piotrowski P., Smoter B., Gaczoł K. (red. nauk.) (2014) Wychowanie: uwarunkowania, konteksty, narracje, Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 2. Smoter B. (2010), Dzieci peryferii, dzieci pogranicza? „Uperyferyjnianie” Romów jak produkt uboczny polskiej polityki edukacyjnej [w:] „Kultura i Polityka” 7;
 3. Smoter B. (2010), Edukacja przedszkolna jako warunek przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup edukacyjnego ryzyka [w:] Grzędzińska A., Majdzińska K., Sulowska A. (red.) Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Warszawa: Bramasole Public Relations & Publishing House;
 4. Smoter B. (2010), Mniejszość romska w nurcie polityki edukacyjnej w Polsce [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego”, Oddział w Krakowie, nr 9;
 5. Smoter B. (2010), Motywy uczestnictwa w zajęciach nowosądeckiego UTW u słuchaczy sekcji kulturoznawczej [w:] Aleksander T. (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego: (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) T. 2, Kraków: Instytut Nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych;
 6. Smoter B. (2011), Dorastanie z etykietką sexy. Reprezentacje seksualizacji dzieciństwa we współczesnej kulturze medialnej [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie” nr 10/11;
 7. Smoter B. (2011), Niwelowanie dysproporcji w dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście działań szkoły [w:] „Hejnał Oświatowy” 4;
 8. Smoter B. (2011), O seksualności wykluczanej z obszaru szkoły [w:] „Problemy opiekuńczo – wychowawcze” nr 9;
 9. Smoter B. (2011), Papierowe wersje kontra e-booki: o podręcznikowej „rewolucji” wynikającej z rozporządzenia MEN w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego [w:] „Wszystko dla szkoły” nr 11;
 10. Smoter B. (2011), Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy działań szkoły [w:] „Pedagogika społeczna” nr 2 (40) Rok X;
 11. Smoter B. (2011), Pozaszkolna działalność opiekuńczo – wychowawcza w społeczeństwie potransformacyjnym(przykład funkcjonowania instytucji realizujących edukację równoległą w Nowym Sączu) [w:] „Hejnał Oświatowy” 10;
 12. Smoter B. (2011), Szkoła jako miejsce kreowania dyskursu dotyczącego seksualności (od relacji dominacji i podległości do uprawomocniania dotąd niesłyszanych dyskursów) [w:] „CYKUTA KWARTALNIK FILOZOFICZNY” nr 3;
 13. Smoter B. (2011), Wychowanie seksualne jako czynnik demitologizacji płciowości [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” vol. 24.
 14. Smoter B. (2012), Bezpiecznie(j) w sieci?  -  nowe rozwiązania w profilaktyce wykorzystywania seksualnego dzieci za pośrednictwem Internetu [w:] „Remedium” nr 9;
 15. Smoter B. (2012), Gdzie pasja, tam szkoła? (i jej możliwości kształtowania postaw pro-sportowych i obywatelskich) [w:] „Lider” 1 (wydanie internetowe);
 16. Smoter B. (2012), Szkolne wychowanie seksualne [w:]  Noga H. (red.), Sztuka wychowania. Wielowymiarowość, wyzwania i perspektywy pedagogiki., Nowy Sącz: Wydawnictwo PWSZ;
 17. Smoter B. (2013), Lokalne inicjatywy z zakresu edukacji przedszkolnej jako czynnik przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [w:] Urban B. Konopczyński M. (red.) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Kraków: Wydawnictwo UJ;
 18. Smoter B. (2013), Oddziaływania terapeutyczne w odniesieniu do ofiar nadużyć seksualnych  - rozwiązania polskie i zachodnie, [w:] T. Senko (red.), Terapia pedagogiczno – psychologiczna i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, Nowy Sącz: Wydawnictwo PWSZ;
 19. Smoter B. (2013), Rodzice i nauczyciele – od wzajemnych zależności do partnerstwa edukacyjnego, [w:]  „Hejnał Oświatowy” nr 6-7/122;
 20. Smoter B. (2013), Romowie pod specjalnym nadzorem szkoły [w:] „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Współczesne perspektywy badań nad niepełnosprawnością.” Nr 10;
 21. Smoter B. (2013), Szkolna przemoc seksualna – między negacją a możliwościami przeciwdziałania [w:] Florek S., Grygielski M. (red.), Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania,  Nowy Sącz: Wydawnictwo PWSZ;
 22. Smoter B. (2013), Tabu seksualne w rodzinie i szkole (w poszukiwaniu (nie)obecnych kategorii) [w:]  „Chowanna” 2 (41);
 23. Smoter B. (2014), Bez granic?- cz. 1 [w:] „Remedium” nr 2;
 24. Smoter B. (2014), Bez granic?- cz. 2 [w:] „Remedium” nr 3;
 25. Smoter B. (2016), O możliwościach wspomagania szkolnego wychowania seksualnego (między ugruntowaniem tego, co zastane, a włączeniem tego, co nowe) [w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” Vol 11, No 1(39);
 26. Smoter B. (2017), Konstrukcje seksualności nie-dorosłych jako uzasadnienie dla normalizacyjnych praktyk wychowania seksualnego [w:] „Societas/Communitas” (przyjęte do druku);
 27. Smoter B., Smoter K. (2017), (Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej: w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych, [w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” Vol 12, No 2(44).

 

Konferencje:

 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny (24 – 25. 04. 2012 r.);
 2. Szkoła wyższa w toku zmian Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (24. 05. 2011 r.);
 3. Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Kraków, Instytut Pedagogiki UJ (26 – 27. 09. 2011 r.);
 4. I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, Kraków, Instytut Pedagogiki UJ (23 – 24. VI. 2009 r.);
 5. „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski (1.06.2015 r.);
 6. „Seksualność człowieka - w biegu życia”, Kraków, Instytut Psychologii UJ (16.05. 2013 r.);
 7. „Przemoc w szkole - epizod czy norma?” , Nowy Sącz, WSB-NLU (14. 11. 2012 r.);
 8. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego", Cieszyn, UŚ (21.02. 2017 r.).

 

Letnie szkoły:

 1. XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Białystok – Supraśl, Uniwersytet w Białymstoku, Referat: Szkoła jako obszar dyskursywnie pojmowanej seksualności;
 2. XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Pałac Wojanów,
  Referat: Dyskursywny wymiar przeobrażeń szkolnego wychowania seksualnego (w kontekście akcji medialnej "Ręce precz od naszych dzieci"!).

 

Organizacja konferencji naukowych:

 1. II Międzynarodowa konferencja „Sztuka wychowania”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz (24-25 kwietnia 2014 r.);
 2. III Międzynarodowa konferencja „Sztuka wychowania”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz (3 czerwca 2016 r.).

 

Wybrane sympozja, warsztaty, szkolenia:

 1. Polska szkoła: WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (17. 12. 2013 r.);
 2. „Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji”, BON UJ (22 – 23. 10. 2009 r.);
 3. Jak wspierać rozwój dziecka? Instytut Nowoczesnej Edukacji, Kraków (27. 02. 2010 r.).

 

Prowadzone przedmioty:

Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
Elementy projektowania pracy pedagoga
Podstawy umiejętności studiowania
Socjologia wychowania i edukacji
Płeć w edukacji (Warsztat Pracy Pedagoga)
Społeczne tworzenie seksualności - implikacje pedagogiczne (Warsztat Pracy Pedagoga)
Podstawy dydaktyki
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole
Teoretyczne podstawy kształcenia
Metodyka pracy w placówkach wychowania pozaszkolnego
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole
Metodyka pracy opiekuńczej
Tożsamość kulturowa w warunkach wielokulturowości (Warsztat Pracy Pedagoga)


Członkostwo:
Towarzystwo Oświatowe Krakowskie (członek stowarzyszenia)


Grant DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – przyznano środki finansowe na realizację badań do pracy doktorskiej: „Modele wychowania seksualnego w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”.