dr Barbara Ostafińska-Molik

Stanowisko: adiunkt

Zakład Teorii Wychowania i Opieki

tel. 12 622 39 23

e-mail: b.ostafinska-molik@uj.edu.pl

 

Wykształcenie: pedagog, socjolog, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich z zakresu pedagogiki (2001) oraz socjologii (2004) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia z socjologii politycznej w Dalarna University (2004). Kwalifikacje terapeuty pedagogicznego uzyskane w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Praktyków w Krakowie (2008). Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki na podstawie dysertacji: Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i otoczenia społecznego przez młodzież o zaburzonym zachowaniu (2008). Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania i komercjalizacji wyników badań na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2011), a także międzynarodowy program Educational Measurement (Pomiar Edukacyjny) (2014), realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Zainteresowania naukowe:

postrzeganie rzeczywistości społecznej przez jednostkę, pedagogika zaburzeń zachowania, terapia pedagogiczna, diagnoza pedagogiczna, polityka społeczne oraz metodologia badań społecznych, pomiar, analiza i interpretacja danych.


Udział w projektach badawczych:

 1. 2016 Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty. Projekt realizowany przez Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie i Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya, sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. 2014-2016 Indywidualni.pl. Projekt realizowany w ramach współpracy z firmą LIBRUS Sp. z o.o. www.indywidualni.pl
 3. 2014-2015 Kompetentny doradca zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.
 4. 2012-2014 Drogowskaz życiowy realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - projekty innowacyjne testujące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. 2012-2013 Egzemplifikacje zaburzeń adaptacyjnych dzieci i młodzieży - perspektywa polska vs amerykańska. Grant Wydziałowy UJ na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2012 roku. Projekt własny
 6. 2011-2012 Aspekty zaburzeń w zachowaniu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - typ, rozmiar i sposób działania. Grant Wydziałowy na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2011 roku. Projekt własny
 7. 2009-2012 Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. 2006-2007 Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i świata społecznego przez młodzież o zaburzonym zachowaniu - grant promotorski (kierownik projektu: prof. Franciszek Wojciechowski, 1 H01F 029 30).
 9. 2002-2003 Udział w projekcie: Americanization of Social Life in Poland The Tokyo Foundation Joint Research / Exchange (JREX) Program.


Staże zagraniczne:

 1. Stany Zjednoczone (Univesrity of Michigan) lipiec-sierpień 2015
  Szkoła letnia: (ICPSR 2015 Summer Program in Quantitative Methods of Social Research)
 2. Wielka Brytania (University of Essex) lipiec 2014
  Szkoła letnia: (47th Summer School in Social Science Data Analysis)
 3. Wielka Brytania (Londyn) październik - listopad 2013
  Wizyta studyjna: (visit of primary school; Pupil Service; Activity method of learning)
 4. Stany Zjednoczone (Buffalo, M. Prospect, Palone) marzec - maj 2013
  1) Short term research. School of Social Work University at Buffalo. State University of New York at Buffalo
  2) Center “Safari” M. Prospect. Opieka na dzieckiem w wieku 0-6 lat
  3) Nursing House for old people. Palone. Opieka nad osobami starszymi
 5. Szwecja (Falun) sierpień 2003 - maj 2004
  Dalarna University


Promotor pomocniczy w pracach doktorskich:

 1. Rola czynników sytuacyjnych i intrapsychicznych a skłonność do ściągania – zjawisko ściągania w percepcji i doświadczeniach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dr Joanna Góźdź /promotor: dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ (Przewód doktorski zakończony: 15.12.2015).
 2. Psychopedagogiczne korelaty i determinanty postaw wobec aktywności autoedukacyjnej młodego pokolenia. Doktorantka: Joanna Ignatowicz-Nikiel
 3. Stan, determinanty i konsekwencje uzależnień behawioralnych wśród młodzieży, młodych dorosłych i dorosłych z terenu województwa małopolskiego. Doktorantka: Agata Junger


Lista publikacji:

Monografie:

 1. Ostafińska-Molik B., 2014, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Artykuły:

 1. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2016, Wybrane determinanty polaryzacji samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych „Resocjalizacja Polska”, nr 12, s.119-144.
 2. Artykuł w wersji angielskiej: Selected Polarity Determinants of Self-Esteem among Charges at Youth Detention Centers and Youth Social Therapy Centers „Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation” no.12. p.111-135.
 3. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2016, "Podobnie niedostosowani, a mimo to różni". Polaryzacja samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych, „Studia Edukacyjne”, nr 39/2016.
 4. Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2016, Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej: refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1/2016.
 5. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2015, Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie „Pedagogika Społeczna”, nr 4/2015.
 6. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2015, Rodzina w percepcji i doświadczeniach młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej: analiza porównawcza, „Pedagogika Społeczna”, nr 2/2015.
 7. Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2015, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi – analiza zależności, „Resocjalizacja Polska” nr 9, s.97-119.
 8. Artykuł w wersji angielskiej: Parenting styles in the family of origin in the perception of adolescents with Internalizing and externalizing disorders: analysis of dependencies „Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation” no. 9. p.267-288.
 9. Ostafińska-Molik B., 2014, Subiektywna satysfakcja z życia we wspólnocie oraz poczucie bezpieczeństwa w perspektywie różnic adaptacyjnych współczesnej młodzieży, „Chowanna”, nr 1/2014.
 10. Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2014, Doświadczanie wsparcia społecznego przez młodzież, „Pedagogika Społeczna“ nr 3/2014 (53).
 11. Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2014, Style wychowania w rodzinie w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji, „Przegląd Pedagogiczny” nr 2/2014.
 12. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2014, Zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne a typ rodziny pochodzenia – analiza teoretyczna i wyniki badań „Resocjalizacja Polska” nr 8, s.131-155.
 13. Artykuł w wersji angielskiej: Internalizing and Externalizing Disorders and Type of Family of Origin – Theoretical Analysis and Findings. „Polish Social Rehabilitation” no. 8 p.321-344.
 14. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2014, Nastawienia życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie i prawidłowo przystosowanej – analiza porównawcza „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa“ nr 1/2014.
 15. Ostafińska-Molik B., 2014, Rodzina i grupa rówieśnicza. Sprzymierzeńcy czy wzajemni konkurenci? [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rodziny, K. Szczepańska-Woszczyna, M. Hronec (red.). Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 16. Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2014, Radzenie sobie w sytuacjach trudnych jako kategoria różnicująca funkcjonowanie młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej społecznie – analiza teoretyczna, [w:] Innowacje resocjalizacyjne W. Ambrozik, A. Dąbrowska (red.) Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
 17. Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2014, Strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych młodzieży prawidłowo i wadliwie przystosowanej społecznie – analiza empiryczna [w:] Innowacje resocjalizacyjne W. Ambrozik, A. Dąbrowska (red.), Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
 18. Ostafińska-Molik B., 2013, Odmienność, która niszczy siebie i innych. Wokół zachowań o charakterze antyspołecznym [w:] Opieka, edukacja, profilaktyka i resocjalizacja - wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej A. Nowicka; R. Ilnicka (red.), Publisher UZZM, Lubin.
 19. Ostafińska-Molik B., 2012, Zagubienie młodzieży - samotne dryfowanie w strumieniu społecznych interakcji, [w]: Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, E. Wysocka (red) Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 20. Ostafińska-Molik B., 2012, Dzieci i młodzież wobec obcych wzorców kulturowych. Wybrane aspekty, [w:] Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie - zagrożenia rozwojowe i społeczne, E. Wysocka (red.) Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 21. Ostafińska-Molik B. 2010, Student - dziś i wczoraj. Refleksja o etosie, [w:] Student na współczesnym uniwersytecie. Ideały i codzienność, D. Pauluk (red.) Impuls, Kraków.
 22. Ostafińska-Molik B., 2010, Rola pedagoga w diagnozowaniu problemów ucznia w okresie dorastania [w:] Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela, P. Barczyk, G. Paprotna (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice.
 23. Ostafińska-Molik B., 2005, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby zapobiegania przestępczości nieletnich w Szwecji [w:] Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży: materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego, W. Kubika, B. Urbana (red.), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum”, Kraków.
 24. Ostafińska-Molik B, 2005, Zaburzenie zachowania czy bunt dorastania? Wybrane aspekty diagnozowania zachowań współczesnej młodzieży, „Hejnał Oświatowy, Kwartalnik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli”, nr 4.
 25. Chochorowska-Maślanka A., Ostafińska B., 2004, Americanization of Social Life in Poland, “Journal of American Studies, Ad Americam,” volume 5, Center for American Studies of Jagiellonian University, Jagiellonian University Press, Kraków.
 26. Ostafińska B., 2003, Istota i przyczyny zaburzonego zachowania u uczniów szkół gimnazjalnych „Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny” 3-4 (11/12).
 27. Chochorowska-Maślanka A., Ostafińska B., 2003, Are you cool? - Americanization of Social Life in Poland “IRO Newsletter” International Relations Office, Jagiellonian University. UJ No. 21.
 28. Chochorowska-Maślanka A., Ostafińska B., 2003, Amerykanizacja życia społecznego w Polsce, „Alma Mater”, Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, październik, nr 53.

 

Motto:
„Szkoła powinna być miejscem najlepszej zabawy (...) w której nie ma porażek i którą wszyscy uczniowie kończą wiedząc jaki mają talent, jakie zdolności i jaki typ inteligencji, dzięki temu mogą stać się kimkolwiek zechcą”
Peter Kline & Michael Alexander

 

Prywatnie:
szczęśliwa mężatka z dorobkiem trójki fantastycznych dzieci, pasjonatka: jazdy rowerowej, fotografii, dobrej kawy, serialu komediowego z lat 50-tych „I Love Lucy” i architektury kształtującej jakość ludzkiego życia