Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Barbara Ostafińska-Molik

Stanowisko: adiunkt
Pracownia Pedagogiki Zdrowia

Pełniona funkcja: 

Kierownik Jednostki Pomocniczej: Pracownia Diagnoz Pedagogicznych (pok. 07, Batorego 12)

Kontakt

b.ostafinska-molik@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 
Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki uzyskała na podstawie dysertacji zatytułowanej "Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i otoczenia społecznego przez młodzież o zaburzonym zachowaniu". Ponadto, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania i komercjalizacji wyników badań. Uczestniczyła w międzynarodowym programie Educational Measurement / Pomiar Edukacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła szkolenia i staże zagraniczne między innymi na: University of New York at Buffalo, Dalarna University, Univesrity of Michigan czy University of Essex. 
 

 

Zainteresowania naukowe

zdrowie społeczno-emocjonalne, percepcja siebie i innych, dobrostan psychiczny i społeczny zaburzenia w zachowaniu, diagnoza pedagogiczna, metodologia badań społecznych, psychometria, analiza i interpretacja danych

 

Udział w interdyscyplinarnych zespołach badawczych

PLAN’EAT  Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour 

01.09.2022–31.08.2026 Projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa. Kierownik projektu UJ: dr hab. Ewa Kopczyńska, prof UJ .

DEMOCRAT Education for Responsible Democratic Citizenship 

01.03.2023–28.02.2026 Projekt realizowany w ramach programu Horyzont Europa, Kierownik projektu UJ: dr Marta Warat .

FEEL & ACT WELL Interdisciplinary Center for Social Activity & Well-being Research

Interdyscyplinarne Centrum Badań Aktywności Społecznej i Dobrostanu, Instytut Psychologii USWPS. Kierownik Centrum: dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. USWPS. 

Projekty (wybrane)

 • 01.03.2023–28.02.2024 Granty wspierające publikacje w najlepszych czasopismach i wydawnictwach. The Social Emotional Health Survey (SEHS) Badania nad społecznymi i emocjonalnymi zasobami uczniów i studentów
 • 01.06.2022–30.09.2023 Inkubator Włączenia Społecznego. Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych. Kierownik projektu UJ: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.
 • 01.01.2022–30.11.2022 Odkryć, zrozumieć, pomóc: o młodzieży z zaburzeniami zachowania, Konkurs dla nauczycieli i nauczycielek akademickich na minigrant, FutureSoc, FS.1.5.2021.6.
 • 14.09.2018–21.07.2022 Właściwości psychometryczne skróconej wersji skali BPM (Brief Problem Monitor) do badania zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - analiza z wykorzystaniem wielu źródeł informacji. Projekt realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Miniatura 2). 
 • 01.12.2018–30.09.2020 Opracowanie inteligentnych narzędzi do diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży. Projekt realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 • 2014-2015 Kompetentny doradca zawodowy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców zawodowych i nauczycieli. Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki.

Publikacje (wybrane)

 • Huebner S. E., Ostafińska-Molik B., Gaweł A., 2022, Students’ Life Satisfaction Scale (SLSS): Psychometric properties with a sample of Polish adolescents, “Applied Research in Quality of Life” DOI: 10.1007/s11482-021-10030-y, 17, p. 2191–2209

 • Łosiak-Pilch J., Grygiel P., Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2022, Cyberbullying and its protective and risk factors among Polish adolescents, “Current Issues in Personality Psychology” DOI:10.5114/cipp.2021.111404

 • Grygiel P., Rębisz S., Gaweł A., Ostafińska-Molik B., Michel M., Łosiak-Pilch J., Dolata R., 2022, The Inclusion of Other-Sex Peers in Peer Networks and Sense of Peer Integration in Early Adolescence: A Two-Wave Longitudinal Study, “International Journal of Environmental Research and Public Health”, 19(22); https://doi.org/10.3390/ijerph192214971

 • Gaweł A., Ostafińska-Molik B., 2021, Mental resilience of adolescents entering adulthood during the pandemic, „Fides et Ratio” nr 3, s. 515-429.

 • Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Grygiel P., Żółtak T., Charzyńska E., Góźdź J., 2021, Bateria Kwestionariuszy Motywacji i Amotywacji (B-KMiA): podręcznik do cyfrowych narzędzi diagnostycznych, Kraków: Diagmatic. 

 • Wysocka E., Ostafińska-Molik B., Grygiel P., Żółtak T., Łosiak-Pilch J., 2021, Bateria Kwestionariuszy Funkcjonowania Społecznego (B-KFS): podręcznik do cyfrowych narzędzi diagnostycznych : wersja skrócona. Kraków: Diagmatic.

 • Ostafińska-Molik B.; Olszewska-Gniadek J., 2020, Dzieci migrantów w polskim systemie edukacji. Problemy w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej „Kultura i Edukacja”

 • Ostafińska-Molik B, 2020, W stronę aksjologicznej neutralności i prób jednoznaczności. Od "wykolejenia" do "zaburzenia", czyli o przemianach w kluczowych definicjach pedagogiki resocjalizacyjnej „Polska Myśl Pedagogiczna” nr 6, s.75-92.

 • Opozda-Suder S., Ostafińska-Molik B., 2020, Aksjologiczny kontekst procesu dewiacji zachowania u dorastających, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” t.39/nr 4, s.117-137.

 • Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2019, Osobowość i myślenie twórcze osób niedostosowanych społecznie w kontekście resocjalizacji twórczej, „Resocjalizacja Polska” nr 18, s.149-170.

 • Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2016, Wybrane determinanty polaryzacji samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych „Resocjalizacja Polska”, nr 12, s.119-144. 

 • Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2016, Rodzina w doświadczeniach młodzieży gimnazjalnej w kontekście przemian rodziny współczesnej: refleksja teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1/2016.

 • Wysocka E., Ostafińska-Molik B., 2015, Zaburzenia przystosowania młodzieży a style wychowania w rodzinie, „Pedagogika Społeczna”, nr 4/2015.

 • Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2015, Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży z zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi – analiza zależności, „Resocjalizacja Polska” nr 9, s.97-119. 

 • Ostafińska-Molik B., Wysocka E., 2014, Style wychowania w rodzinie w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe – próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji, „Przegląd Pedagogiczny” nr 2/2014.

 • Ostafińska-Molik B., 2014, Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Dydaktyka

Przedmioty z obszaru:

Metodologia, metody i techniki empiryczne, statystyka oraz opracowywanie danych (m.in. Ps Imago);

Diagnoza pedagogiczna, resocjalizacyjna;

Patologia społeczna, profilaktyka oraz zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży