Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Barbara Jamrozowicz

Stanowisko: asystent
Pracownia Pedagogiki Rodziny

Kontakt

barbara.jamrozowicz@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki
 • magister pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • magister kulturoznawstwa międzynarodowego

 

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • pedagogika rodziny
 • pedagogika krytyczna
 • pedagogika seksualna
 • pedagogika międzykulturowa
 • psychologia ewolucyjna

 

Moderatorka strony Instytutu Pedagogiki UJ na Facebooku

Wykaz ważniejszych publikacji

 1. Piotrowski P., Smoter B., Gaczoł K. (red. nauk.) (2014) Wychowanie: uwarunkowania, konteksty, narracje, Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 2. Smoter B. (2010), Dzieci peryferii, dzieci pogranicza? „Uperyferyjnianie” Romów jak produkt uboczny polskiej polityki edukacyjnej [w:] „Kultura i Polityka” 7;
 3. Smoter B. (2010), Edukacja przedszkolna jako warunek przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup edukacyjnego ryzyka [w:] Grzędzińska A., Majdzińska K., Sulowska A. (red.) Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Warszawa: Bramasole Public Relations & Publishing House;
 4. Smoter B. (2010), Mniejszość romska w nurcie polityki edukacyjnej w Polsce [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowo- Kulturalnego”, Oddział w Krakowie, nr 9;
 5. Smoter B. (2010), Motywy uczestnictwa w zajęciach nowosądeckiego UTW u słuchaczy sekcji kulturoznawczej [w:] Aleksander T. (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego: (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) T. 2, Kraków: Instytut Nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych;
 6. Smoter B. (2011), Dorastanie z etykietką sexy. Reprezentacje seksualizacji dzieciństwa we współczesnej kulturze medialnej [w:] „Roczniki Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego Oddział w Krakowie” nr 10/11;
 7. Smoter B. (2011), Niwelowanie dysproporcji w dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście działań szkoły [w:] „Hejnał Oświatowy” 4;
 8. Smoter B. (2011), O seksualności wykluczanej z obszaru szkoły [w:] „Problemy opiekuńczo – wychowawcze” nr 9;
 9. Smoter B. (2011), Papierowe wersje kontra e-booki: o podręcznikowej „rewolucji” wynikającej z rozporządzenia MEN w kontekście zjawiska wykluczenia cyfrowego [w:] „Wszystko dla szkoły” nr 11;
 10. Smoter B. (2011), Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy działań szkoły [w:] „Pedagogika społeczna” nr 2 (40) Rok X;
 11. Smoter B. (2011), Pozaszkolna działalność opiekuńczo – wychowawcza w społeczeństwie potransformacyjnym(przykład funkcjonowania instytucji realizujących edukację równoległą w Nowym Sączu) [w:] „Hejnał Oświatowy” 10;
 12. Smoter B. (2011), Szkoła jako miejsce kreowania dyskursu dotyczącego seksualności (od relacji dominacji i podległości do uprawomocniania dotąd niesłyszanych dyskursów) [w:] „CYKUTA KWARTALNIK FILOZOFICZNY” nr 3;
 13. Smoter B. (2011), Wychowanie seksualne jako czynnik demitologizacji płciowości [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” vol. 24.
 14. Smoter B. (2012), Bezpiecznie(j) w sieci?  -  nowe rozwiązania w profilaktyce wykorzystywania seksualnego dzieci za pośrednictwem Internetu [w:] „Remedium” nr 9;
 15. Smoter B. (2012), Gdzie pasja, tam szkoła? (i jej możliwości kształtowania postaw pro-sportowych i obywatelskich) [w:] „Lider” 1 (wydanie internetowe);
 16. Smoter B. (2012), Szkolne wychowanie seksualne [w:]  Noga H. (red.), Sztuka wychowania. Wielowymiarowość, wyzwania i perspektywy pedagogiki., Nowy Sącz: Wydawnictwo PWSZ;
 17. Smoter B. (2013), Lokalne inicjatywy z zakresu edukacji przedszkolnej jako czynnik przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu [w:] Urban B. Konopczyński M. (red.) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Kraków: Wydawnictwo UJ;
 18. Smoter B. (2013), Oddziaływania terapeutyczne w odniesieniu do ofiar nadużyć seksualnych  - rozwiązania polskie i zachodnie, [w:] T. Senko (red.), Terapia pedagogiczno – psychologiczna i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, Nowy Sącz: Wydawnictwo PWSZ;
 19. Smoter B. (2013), Rodzice i nauczyciele – od wzajemnych zależności do partnerstwa edukacyjnego, [w:]  „Hejnał Oświatowy” nr 6-7/122;
 20. Smoter B. (2013), Romowie pod specjalnym nadzorem szkoły [w:] „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Współczesne perspektywy badań nad niepełnosprawnością.” Nr 10;
 21. Smoter B. (2013), Szkolna przemoc seksualna – między negacją a możliwościami przeciwdziałania [w:] Florek S., Grygielski M. (red.), Agresja i przemoc w drodze do dorosłości: stare mechanizmy, nowe oblicza i metody przeciwdziałania,  Nowy Sącz: Wydawnictwo PWSZ;
 22. Smoter B. (2013), Tabu seksualne w rodzinie i szkole (w poszukiwaniu (nie)obecnych kategorii) [w:]  „Chowanna” 2 (41);
 23. Smoter B. (2014), Bez granic?- cz. 1 [w:] „Remedium” nr 2;
 24. Smoter B. (2014), Bez granic?- cz. 2 [w:] „Remedium” nr 3;
 25. Smoter B. (2016), O możliwościach wspomagania szkolnego wychowania seksualnego (między ugruntowaniem tego, co zastane, a włączeniem tego, co nowe) [w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” Vol 11, No 1(39);
 26. Smoter B. (2017), Konstrukcje seksualności nie-dorosłych jako uzasadnienie dla normalizacyjnych praktyk wychowania seksualnego [w:] „Societas/Communitas” (przyjęte do druku);
 27. Smoter B., Smoter K. (2017), (Nie)możliwości kształtowania kompetencji międzykulturowych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej: w poszukiwaniu rozwiązań praktycznych, [w:] „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” Vol 12, No 2(44).

Konferencje

 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sztuka wychowania”, PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Pedagogiczny (24 – 25. 04. 2012 r.);
 2. Szkoła wyższa w toku zmian Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (24. 05. 2011 r.);
 3. Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Kraków, Instytut Pedagogiki UJ (26 – 27. 09. 2011 r.);
 4. I Ogólnopolski Zjazd Andragogiczny, Kraków, Instytut Pedagogiki UJ (23 – 24. VI. 2009 r.);
 5. „Edukacja genderowa, edukacja seksualna. W rocznicę awantury”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski (1.06.2015 r.);
 6. „Seksualność człowieka - w biegu życia”, Kraków, Instytut Psychologii UJ (16.05. 2013 r.);
 7. „Przemoc w szkole - epizod czy norma?” , Nowy Sącz, WSB-NLU (14. 11. 2012 r.);
 8. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pytania o Inność — Inny w moich oczach, ja w oczach Innego", Cieszyn, UŚ (21.02. 2017 r.).

Letnie szkoły

 1. XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Białystok – Supraśl, Uniwersytet w Białymstoku, Referat: Szkoła jako obszar dyskursywnie pojmowanej seksualności;
 2. XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – Pałac Wojanów,
  Referat: Dyskursywny wymiar przeobrażeń szkolnego wychowania seksualnego (w kontekście akcji medialnej "Ręce precz od naszych dzieci"!).

Organizacja konferencji naukowych

 1. II Międzynarodowa konferencja „Sztuka wychowania”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz (24-25 kwietnia 2014 r.);
 2. III Międzynarodowa konferencja „Sztuka wychowania”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz (3 czerwca 2016 r.).

Wybrane sympozja, warsztaty, szkolenia

 1. Polska szkoła: WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (17. 12. 2013 r.);
 2. „Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji”, BON UJ (22 – 23. 10. 2009 r.);
 3. Jak wspierać rozwój dziecka? Instytut Nowoczesnej Edukacji, Kraków (27. 02. 2010 r.).

Prowadzone przedmioty

 • Kompetencje międzykulturowe w pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
 • Elementy projektowania pracy pedagoga
 • Podstawy umiejętności studiowania
 • Socjologia wychowania i edukacji
 • Płeć w edukacji (Warsztat Pracy Pedagoga)
 • Społeczne tworzenie seksualności - implikacje pedagogiczne (Warsztat Pracy Pedagoga)
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Metodyka pracy w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Tożsamość kulturowa w warunkach wielokulturowości (Warsztat Pracy Pedagoga)

Członkostwo

 • Towarzystwo Oświatowe Krakowskie (członek stowarzyszenia)
Grant DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – przyznano środki finansowe na realizację badań do pracy doktorskiej: „Modele wychowania seksualnego w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej”.