dr Anna Dąbrowska

Stanowisko: adiunkt

Zakład Teorii Wychowania i Opieki

tel. 12 622 39 23

e-mail: anna.1.dabrowska@uj.edu.pl 

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

 • Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki;
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Sytuacja społeczna młodzieży w okresie adolescencji oraz późnej dorosłości z rodzin rozłączonych przestrzennie z powodu migracji zarobkowych;

Rodziny w kryzysie

Konstruowanie modeli wsparcia dla rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem dorastających oraz seniorów;

Problemy readaptacji społecznej młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze i resocjalizacyjne.     

 

Udział w projektach (realizacja zakończona):

Projekty badawcze oraz badawczo-wdrożeniowe:                  

 • 2007-2008 r.: Grant promotorski KBN nr 10703132/3899; Kierownik: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski - Funkcja: wykonawca
 • 2009-2010 r.: Eurodzieci. Diagnoza sytuacji rodzinnej i społecznej eurosierot z woj. świętokrzyskiego. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji; PO KL, Priorytet VII; nr PI/7.2/PO KL. Funkcja: koordynator ds. badań.
 • 2010-2012 r.: Pokonać bezradność. Efektywne strategie radzenia sobie z problemami niepełnosprawności. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; PO KL, Priorytet VII; nr PI/7.2.1/PO KL. Funkcja: koordynator do spraw marketingu i promocji.

 

Staże:

 • 2014 r. - Erasmus+, Daugavpils University (Uniwersytet Pedagogiczny), Łotwa

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Dąbrowska A., 2009, Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i przestrzeni życiowej przez dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych; Wyd. Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach.
 • Dąbrowska A., 2011, Wizja perspektywicznego życia u dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych; Wyd. Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, Ostrowiec Świętokrzyski.
 • Dąbrowska A., 2011, Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci migrantów zarobkowych z województwa świętokrzyskiego (publikacja podsumowująca realizację projektu współfinansowanego ze środków UE); Wyd. Akademia Przedsiębiorczości.
 • Dąbrowska A., 2014, Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Trafiałek E.,  Dąbrowska A., 2012, Charakter i stopień zaburzeń nieprzystosowania społecznego dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych [w:] J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Wyd. Naukowe, Katowice, ss. 265-292.

Artykuły:

 • Dąbrowska A., 2005, Wspólnota i jednostka – rodzina dysfunkcjonalna w przestrzeni życiowej adolescenta (prezentacja wyników badań) [w:] A. Sajdak (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich; Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ss. 251-277.
 • Dąbrowska A.,  2008, Percepcja ustosunkowań adolescentów do rodziców w świetle pomiaru Metody Analizy Środowiska Rodzinnego autorstwa Marii Ryś [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red.); Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin; ss.269-278.
 • Dąbrowska A., 2009,  Rodzina patologiczna w przestrzeni życiowej młodych – dorastających; Wyd. Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia nad Rodziną"(24-25) 2009/Rok XIII; ss. 205-213.
 • Dąbrowska A., 2009, Kobieta w systemie współcześnie uznawanych wartości [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.), Kobieta w rodzinie-nadzieje i zagrożenia; Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, ss.16-33.
 • Dąbrowska A., 2010, Znaczenia miłości dla jednostki, rodziny i społeczeństwa; Wydawnictwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO" 4(4) 2010, ss. 68-71.
 • Szpringer M., Dąbrowska A., 2011, Misja dziadków w rodzinach XXI wieku – nowe role, wyzwania, oczekiwania; Wyd. Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia nad Rodziną" 15 1-2 (28-29); ss. 247-254.
 • Dąbrowska A., 2011, Style funkcjonowania dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych w sytuacjach problemowych [w:] Troska o Innego J. Sośnicka, J. Dobrołowicz (red.); Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, ss. 379-390.
 • Dąbrowska A., 2011, Hierarchia współcześnie preferowanych wartości na przykładzie rodzin dysfunkcjonalnych i prawidłowo funkcjonujących [w:] Wartość i dobro rodziny. J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red.); Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, ss. 277-285.
 • Lis G., Szpringer M., Karyś J., Formella Z., Skawiński D., Dąbrowska A., 2011, Resignation from the treatment of patients with alcohol dependence – the direction of further degradation [w:] M. Szpringer, G. Nowak-Starz (red.), Health Disorders; Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, ss. 36-62.
 • Dąbrowska A., 2012, Rodzina w dobie przemian: funkcjonowanie rodzin migracyjnych na tle przeobrażeń społeczno-kulturowych Unii Europejskiej; Wyd. Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, ss.19 (publikacja w przygotowaniu).
 • Szpringer M., Dąbrowska A., Kosecka J., Surowiec M., 2014, Uczestnictwo w programach profilaktycznych i oczekiwania względem profilaktyki w opinii młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych [w:] A. Skuza, A. Pierścińska-Maruszewska, A. Dąbrowska A., Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole. Wybrane zagadnienia; Wyd. Pedagogium, Warszawa, ss. 63-78.
 • Kieszkowska, A. Dąbrowska A., 2014, Przywracanie zaburzonej równowagi między dążeniem jednostki resocjalizowanej do utrzymania własnej autonomii, a oczekiwaniami społeczeństwa [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja Probacja; Praca Penitencjarna – Tom I, Cieszyn, ss. 97-114.     
 • Dąbrowska A. 2014,  Percepcja własnej sytuacji życiowej przez jednostki nieprzystosowane społecznie na przykładzie wychowanków MOS, MOW i ZP [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja Probacja; Praca Penitencjarna – Tom I, Wyd. ARKA; Cieszyn, ss.121-137.
 • Kieszkowska A., Dąbrowska A., 2014, Inkluzywno-katalaktyczny wymiar procesu resocjalizacji nieletnich [w:] W. Ambrozik, A. Dąbrowska (red.) Innowacje w resocjalizacji; Wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, ss. 128.

Inne:

 • Dąbrowska A., 2012, Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Drogowskaz życiowy", wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ss. 31.
 • Dąbrowska A., 2013, Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (informator o projekcie oraz produkcie finalnym), ss. 105.

Publikacje pod redakcją:

 • Ambrozik W., Dąbrowska A., (red.), 2014, Innowacje w resocjalizacji, wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa, ss. 128.
 • Skuza A., Pierścińska-Maruszewska A., Dąbrowska A.,(red.), 2014,  Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole. Wybrane zagadnienia, wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa; ss. 185.

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i rozwiązania pomocowe dla eurosierot, metodyka pracy kuratora sądowego, metody twórczej resocjalizacji, współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej.

 

Członkostwo:

 • Od 2014 r. Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe;
 • 2008 r. – nadal: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kuźnia";
 • Od 2000 r.- nadal: Stowarzyszenia na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych oraz  na rzecz dzieci z niezamożnych rodzin województwa świętokrzyskiego.

 

Motto:

 …Tylko Mistrz umie dostrzec lepszych od siebie…

 

Inne:

Działalność społeczna:

 • 2000-2015 r. Społeczny kurator sądowy dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Kielcach;
 • 2008 r.- nadal: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „Kuźnia".
 • 2012r.- nadal: Centrum Interwencji Kryzysowej  przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • 2013r.- nadal: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2014 r.: a/ konsultacje dla rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej, b/ warsztaty dla rodzin i dzieci doznających przemocy w rodzinie, c/ przygotowanie indywidualnych programów pracy z rodzinami, w których wychowują się nastolatkowie wykazujący zaburzone zachowania;
 • 2016 r. Redaktor tematyczny Zeszytów Naukowych WSBiP, ISSN 2300-1739 (zn. wsbip.edu.pl),   parametryzacja 2016 rok (7pkt.).