Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Dąbrowska

Stanowisko: adiunkt
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Kontakt

anna.1.dabrowska@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Motto

Każdy jest geniuszem. Ale jeśli oceniasz rybę po jej zdolności wspinania się, całe życie będzie przekonana, że jest do niczego. (Albert Einstein)

Dzieci potrzebują miłości szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują. (Harold S. Hulbert)

Wykształcenie

 • Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
 • Studia podyplomowe: Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji
 • Całościowy /czteroletni/ kurs psychoterapii systemowej

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Młodzież nieprzystosowana społecznie w obszarze oddziaływań resocjalizacyjnych
 • Problemy readaptacji społecznej młodzieży opuszczającej placówki wychowawcze i resocjalizacyjne
 • Konstruowanie modeli wsparcia dla rodzin w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem adolescentów

Udział w projektach (realizacja zakończona)

 1. Grant promotorski KBN nr 10703132/3899. Realizowany w latach: 2007-2008.
 • Funkcja: wykonawca; kierownik: prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski
 • kwota dofinansowania:  13 000 zł.
   
 1. Diagnoza sytuacji rodzinnej i społecznej eurosierot z woj. świętokrzyskiego. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji; Projekt z PO KL, Priorytet VII; nr PI/7.2/PO KL. Realizowany w latach: 2009-2010.
 • Funkcja: koordynator ds. badań.
  • Zadania w ramach funkcji:
   • przygotowanie procesu badawczego/ metodologii badań,
   • opracowanie narzędzia badawczego,
   • rekrutacja i szkolenie 60 ankieterów,
   • nadzorowanie realizacji/przebiegu procesu badawczego,
   • opracowanie i analiza wyników oraz opracowanie monografii podsumowującej realizację projektu.
 • Rezultaty:
  • monografia podsumowująca realizację projektu: A. Dąbrowska,(2011),Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z województwa świętokrzyskiego, ss. 282.
  • monografia A. Dąbrowska, (2016),  Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia, ss. 354.
 • Otrzymane dofinansowanie w kwocie: 679 000zł.
   
 1. Drogowskaz życiowy. Projekt innowacyjny, testujący. Realizowany w latach: 2011-2013;
 • Cel: opracowanie (na podstawie zdiagnozowanej sytuacji życiowej oraz zasobów wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, zakładów poprawczych i ochotniczych hufców pracy) innowacyjnej metody edukacyjno-wychowawczej (nazwanej: innowacyjnymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi - IOR) w pracy z nieletnimi w warunkach izolacji, a następnie sprawdzenie (testowanie) i  określenie jej skuteczności  na podstawie wyników eksperymentu pedagogicznego.
 • Projekt o zasięgu regionalnym, obejmujący jedno województwo (świętokrzyskie), finansowany ze środków nie przeznaczonych na naukę. Realizacja finansowana z budżetu Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz EFS - w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki; Priorytet IX, Działanie 7.1 - rozwój kompetencji społecznych w regionach. Projekt składał się z obowiązkowych etapów: a/diagnoza problemu społecznego, b/opracowanie innowacji, c/testowanie skuteczności opracowanego produktu.
 • Funkcja: kierownik projektu.
  • Zadania w ramach funkcji:
   • przygotowanie procesu badawczego/ metodologii badań,
   • dobór oraz opracowanie narzędzi badawczych,
   • opracowanie innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych (IOR),
   • rekrutacja i szkolenie wychowanków oraz pracowników do etapu testowania innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych (wśród ponad 300 adolescentów nieprzystosowanych społecznie, przebywających w MOW, MOS, ZP, OHP),
   • przygotowanie i nadzorowanie realizacji/przebiegu etapów projektu (diagnoza sytuacji życiowej, opracowanie metody edukacyjno-wychowawczej, testowanie metody - eksperyment pedagogiczny),
   • opracowanie i analiza wyników badań przed oraz po etapie testowania /eksperymentu pedagogicznego,
   • opracowanie autorskiej monografii podsumowującej realizację projektu,
   • przygotowanie i prowadzenie konferencji naukowej, prezentującej rezultaty eksperymentu pedagogicznego,
   • opracowanie publikacji współautorskiej z zakresu metod resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie,
   • przygotowanie dwóch artykułów naukowych, upowszechniających rezultaty realizacji projektu w zakresie innowacyjnych metod pracy o charakterze edukacyjno-wychowawczym z nieletnimi.
 • Rezultaty:
  • monografia autorska Innowacyjne Oddziaływania Resocjalizacyjne. Autorski model pracy edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi. Dąbrowska A., (2014). Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy   edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18001-1, s.150.
  • publikacja zawierająca wyniki eksperymentu pedagogicznego (etapu testowania wśród wychowanków MOW - skuteczności innowacyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych),
  • monografia współautorska:  Ambrozik W., Dąbrowska A., (red.), (2014). Innowacje w resocjalizacji. Warszawa: Wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ISBN 978-83-62902-16-3, s. 128.
 • Otrzymane dofinansowanie w kwocie: 1 980 000 zł.

Staże

 • 2014 r. - Erasmus+, Daugavpils University (Uniwersytet Pedagogiczny), Łotwa.

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 1. Dąbrowska A., (2009). Pedagogiczne aspekty percepcji siebie i przestrzeni życiowej przez dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych. Kielce: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, ISBN 978-83-60880-81-4, s. 326.
 2. Dąbrowska A., (2011). Wizja perspektywicznego życia u dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych. Ostrowiec Świętokrzyski: Wydawnictwo Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, ISBN 978-83-89466-33-4, s. 158.
 3. Dąbrowska A., (2016). Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18966-2, s. 325.
 4. Dąbrowska A., Szumilas Ewa M. (2017). Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole. Seria Profilaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN. Wydanie I (on-line).
 5. Dąbrowska A., Gołek B., Szumilas Ewa M. (2018). Uczniowie z rodzin migracyjnych w szkole. Seria Profilaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN. Wydanie II (on-line) rozszerzone.

Publikacje pod redakcją

 1. Ambrozik W., Dąbrowska A., (red.), (2014). Innowacje w resocjalizacji. Warszawa: Wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ISBN 978-83-62902-16-3, s. 128. 5pkt.
 2. Skuza A., Pierścińska-Maruszewska A., Dąbrowska A.,(red.) (2014).  Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ISSN 2081-3767, s. 185. 5 pkt.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Dąbrowska A.,  (2009). Percepcja ustosunkowań adolescentów do rodziców w świetle pomiaru Metody Analizy Środowiska Rodzinnego autorstwa Marii Ryś [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red.). Lublin: Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISBN 978-83-7363-841-9, s.269-278. 5 pkt.
 2. Lis G., Szpringer M., Karyś J., Formella Z., Skawiński D., Dąbrowska A., (2011). Resignation from the treatment of patients with alcohol dependence – the direction of further degradation [w:] M. Szpringer, G. Nowak-Starz (red.), Health Disorders. Kielce:  Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ISBN 978-83-913652-8-1, s. 36-62. 5 pkt.
 3. Trafiałek E., Dąbrowska A., (2012). Charakter i stopień zaburzeń nieprzystosowania społecznego dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych [w:] J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Katowice: Wyd. Naukowe „Śląsk” Sp. Z o.o, ISBN 978-83-7164-738-3, s. 265-292. 5              
 4. Dąbrowska A., (2009). Kobieta w systemie współcześnie uznawanych wartości [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.), Kobieta w rodzinie-nadzieje i zagrożenia. Kielce: Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ISNN 978-837273-816-5, s.16-33. 5 pkt.
 5. Dąbrowska A., (2011). Style funkcjonowania dorastających z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych w sytuacjach problemowych [w:] J. Sośnicka, J. Dobrołowicz (red.). Troska o Innego Kielce: Towarzystwo Naukowe oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ISSN 1233-6688, s. 379-390. 5 pkt.
 6. Kieszkowska, A. Dąbrowska A., (2014). Przywracanie zaburzonej równowagi między dążeniem jednostki resocjalizowanej do utrzymania własnej autonomii, a oczekiwaniami społeczeństwa [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja Probacja; Praca Penitencjarna – Tom I. Cieszyn: Wyd. Arka, ISBN 978-83-931587-4-4, s. 97-114. 5 pkt.
 7. Dąbrowska A. (2014).  Percepcja własnej sytuacji życiowej przez jednostki nieprzystosowane społecznie na przykładzie wychowanków MOS, MOW i ZP [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja Probacja; Praca Penitencjarna – Tom I. Cieszyn: Wyd. ARKA, ISBN 978-83-931587-4-4, s.121-137. 5 pkt.
 8. Szpringer M., Dąbrowska A., Kosecka J., Surowiec M., (2014). Uczestnictwo w programach profilaktycznych i oczekiwania względem profilaktyki w opinii młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych [w:] A. Skuza, A. Pierścińska-Maruszewska, A. Dąbrowska A., Profilaktyka społeczna w rodzinie i szkole. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyd. Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ISSN 2081-3767, s. 63-78. 5 pkt.
 9. Kieszkowska A., Dąbrowska A., (2014). Inkluzywno - katalaktyczny wymiar procesu resocjalizacji nieletnich [w:] W. Ambrozik, A. Dąbrowska (redakcja naukowa). Innowacje w resocjalizacji. Warszawa: Wyd. Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, ISBN 978-83-62902-16-3, s. 128. 5 pkt.
 10. Dąbrowska A., (2016). Examining the roles performed by a child in alcoholic families, [w:] Gumanitarnyj Korpus, Wypusk 6.Kijów:  Wyd. Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa, ISBN 978-966-924-255-6, s. 244-252; Współautorstwo: dr. hab. M. Ryś, UKSW; mgr M. Dobrowolska-Wesołowska, WSBiP. 5 pkt.
 11. Ryś M., Dąbrowska A., Wesołowska M., (2016). Educational Attitudes and Social Competences and Hope for Success of Adolescent Children. Rumunia, Albi Iulia: “The Journal of Learning, Development and Community”, Numer 1, ISSN 2537-4354, s. 67-77. 5 pkt.
 12. Dąbrowska A., (2016). Rodzina w ujęciu teorii systemowej. Relacje interpersonalne w rodzinach migracyjnych. Ukraina, Chersoń: “Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences”, ISSN 978-966-916-105-5, s. 10-18. 5 pkt.
 13. Dąbrowska A., Dobrowolska-Wesołowska M., (2016). Family in times of change. Selected aspects of migrant families against the background of socio-cultural transformation of the European Union. Czechy,: “AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research”, Tom 6. ISSN 1804-7890, s. 294-302. 5 pkt.
 14. Dąbrowska A., (2016). Rodzina rozłączona przestrzennie w obszarze wsparcia instytucjonalnego. Kontekst systemowy; Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: Ku życiu wartościowemu. Idee-koncepcje-praktyki. Złożony do druku 5 pkt.
 15. Dąbrowska A., (2017). Readaptacja społeczna osób wykolejonych przestępczo w kontekście stosowania alternatywnych form wsparcia na przykładzie programu "Teatr, Mama i Ja" [w:] A. Barczykowska, M. Muskała (red.), Horyzonty Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Poznań: Wyd. UAM, ISBN 978-83-232-3236-0; ISSN 0083-4254, s. 515-525. 5 pkt.       

Artykuły w czasopismach z listy MNiSW

 1. Dąbrowska A., (2009). Rodzina patologiczna w przestrzeni życiowej młodych – dorastających.  „Studia nad Rodziną”, (24-25) 2009/Rok XIII, ISSN 1429-2416, s. 205-213. 6 pkt.
 2. Dąbrowska A., (2010). Znaczenia miłości dla jednostki, rodziny i społeczeństwa. „Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et ratio” 4(4) 2010, ISSN 2082-7067, s. 68-71. 0 pkt.
 3. Szpringer M., Dąbrowska A., (2011). Misja dziadków w rodzinach XXI wieku – nowe role, wyzwania, oczekiwania. „Studia nad Rodziną”, 15 1-2 (28-29), ISSN 1429-2416, s. 247-254. 6 pkt.
 4. Dąbrowska A., (2011). Hierarchia współcześnie preferowanych wartości na przykładzie rodzin dysfunkcjonalnych i prawidłowo funkcjonujących [w:] J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny. Lublin: Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISBN 978-83-7702-260-3, s. 277-285. 5 pkt.
 5. Dąbrowska A., (2016). Rodzina transnarodowa w percepcji dzieci i dorastających – analiza porównawcza. Prezentacja wyników badań. „Studia Edukacyjne”, Numer 39, ISBN 978-83-232-0000-0. ISSN 1233-6688. s. 249-269. 13 pkt.
 6. Dąbrowska A., (2016). Rodzina transnarodowa. Pozytywne i negatywne konsekwencje rozłąki przestrzennej. „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Numer 30, ISSN 1899-3524, s. 327-337. 9 pkt.
 7. Dąbrowska A., (2016). Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne (IOR) – autorski model wsparcia dla nieletnich. „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Numer 28, ISSN 1899-3524, s. 251-260. 9 pkt.
 8. Kieszkowska A., Dąbrowska A., (2016). Zaburzona socjalizacja a funkcjonowanie nieletnich w środowisku społecznym - prezentacja wybranych wyników badań. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Numer 28, ISSN 1899-3524, s. 251-261. 9 pkt.
 9. Giza T., Dąbrowska A., (2016). Potrzeby edukacyjne młodzieży niedostosowanej społecznie oraz ich zaspokajanie - na podstawie edukacyjno-wychowawczego modelu pracy z nieletnimi. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Numer 31, ISSN 1899-3524, s. 213-230. 9 pkt.
 10. Dąbrowska A., (2016). Rola szkoły oraz instytucji edukacyjnych ukierunkowana na działalność w obszarze zapewniania pomocy i wsparcia uczniom z rodzin migracyjnych. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Numer 32, ISSN 1899-3524, s. 201-211. 9 pkt.              
 11. Dąbrowska A., (2016). Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodzin w kryzysie. Rekomendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny migracyjne. „Studia nad rodziną”, Numer 36, ISSN 1429-2416, s. 115-132. 8 pkt.
 12. Dąbrowska A., (2016). Rodzina transnarodowa. Pozytywne i negatywne konsekwencje rozłąki przestrzennej. „Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, Numer 30, ISSN 1899-3524, s. 327-338. 9 pkt.
 13. Dąbrowska A., 2016., Recenzja książki Zygmunta Baumana pt. Obcy u naszych drzwi.  „Studia Edukacyjne”, Numer 40, ISBN 978-83-232-0000-0. ISSN 1233-6688, s. 435-446, 1 pkt.
 14. Dąbrowska A., Banach-Marek J. (2017). Ograniczone przestrzenie i próby ich poszerzania u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Włączanie w aktywność społeczną nieletnich przejawiających problemy adaptacyjne. „Studia Edukacyjne”, Numer 42, ISBN 978-83-232-0000-0. ISSN 1233-6688, s. 247-264, 13 pkt.
 15. Świgost M., Dąbrowska A., (2017). Właściwości stygmatu a sytuacja życiowa człowieka zagrożonego stygmatyzacją.  „Studia Edukacyjne”, Numer 40, ISBN 978-83-232-0000-0. ISSN 1233-6688, s. 329-345, 13 pkt.
 16. Dąbrowska A., (2018). Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD) czyli kilka słów o funkcjonowaniu oraz konsekwencjach życia w nieprawidłowym środowisku wychowawczym. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, t. 58 nr 3 (568), ISBN 0552-2188, s. 3-15,  8 pkt.
 17. Dąbrowska A., Wojtkowiak M., (2018). Uprowadzenia i porwania rodzinne. Wybrane konteksty kryzysów rodziny i próby ich rozwiązywania. Warszawa: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, t. 58 nr 5 (570), ISBN 0552-2188, s.14-25, 8 pkt.

Publikacje zawierające wyniki badań z realizacji projektów badawczych/badawczo-wdrożeniowych finansowanych ze środków UE

Publikacje recenzowane

 1. Dąbrowska A., (2011). Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci migrantów zarobkowych z województwa świętokrzyskiego. Wyd. Akademia Przedsiębiorczości, Kielce; s. 282.
 2. Dąbrowska A., (2014). Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne. Autorski model pracy   edukacyjno-wychowawczej z nieletnimi. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18001-1, s.150.

Publikacje nierecenzowane, opracowane na podstawie realizacji projektów finansowanych ze środków UE

 1. Dąbrowska A., (2012). Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Drogowskaz życiowy”. Ostrowiec Św.: Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, s. 31.
 2. Dąbrowska A., (2013). Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Ostrowiec Św.: Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, s. 105.

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • patologie społeczne
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • elementy terapii rodzin
 • praca z rodziną dysfunkcyjną

Członkostwo

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, oddział-Kraków.

Działalność społeczna

 • 2000-2015 r. - Sąd Rejonowy w Kielcach, społeczny kurator sądowy dla dorosłych;
 • 2012 r. - Centrum Interwencji Kryzysowej przy UJK, Kielce;
 • 2013 - 2016 r. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim; zakres zadań: konsultacje dla rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej, warsztaty dla rodzin i dzieci doznających przemocy w rodzinie, opracowanie indywidualnych programów pracy z rodzinami, w których wychowują się nastolatkowie wykazujący zaburzone zachowania;
 • 2013 r. - nadal: redaktor tematyczny Acta Scientifica Academiae Ostroviensis (Zeszytów Naukowych WSBiP), ISSN 2300-1739 (zn. wsbip.edu.pl) – parametryzacja (7pkt.MNiSW) 2016 r.

Nagrody

 • 2016 r. - nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe.