Czasopisma dostępne w bibliotece

Czasopisma polskie

 • Alkohol i Narkomania
 • Charaktery
 • Chowanna
 • Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo
 • Dziecko Krzywdzone
 • Edukacja-Studia-Badania-Innowacje
 • Edukacja Dorosłych
 • Edukacja i Dialog          
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych                                                
 • Ethos                                                                        
 • Hejnał Oświatowy                                                    
 • Horyzonty Wychowania                                                      
 • Kultura i Edukacja                                                      
 • Kultura i Społeczeństwo                                              
 • Kultura Współczesna                                              
 • Kwartalnik Pedagogiczny                        
 • Lider                                                                      
 • Logopedia                                                                  
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe                                    
 • Niebieska Linia                    
 • Niepełnosprawność i Rehabilitacja                                    
 • Nowa Szkoła
 • Opieka Wychowanie Terapia (czasopismo zlikwidowane, dostępne stare numery)
 • Paedagogia Christiana                                                                                            
 • Pedagogika Społeczna
 • Pedagogika Szkoły Wyższej                                          
 • Praca Socjalna
 • Probacja                                                              
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze                          
 • Przegląd Więziennictwa Polskiego                            
 • Psychologia w Szkole (dostępne stare numery)
 • Remedium
 • Resocjalizacja Polska                                                
 • Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych                            
 • Rocznik Pedagogiczny                                                        
 • Rodzina i Prawo                                                            
 • Ruch Pedagogiczny                                                  
 • Studia nad Rodziną                                                    
 • Studia Socjologiczne                                        
 • Szkoła Specjalna                                                        
 • Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia            
 • Teraźniejszość Człowiek Edukacja                            
 • Wszystko dla Szkoły                                            
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne                          
 • Wychowanie Na Co Dzień                                
 • Wychowanie w Przedszkolu                                  
 • Wychowawca
 • Życie Szkoły     

Czasopisma zagraniczne

 • Vierteljahrsschrift fur Wissenschaftliche Padagogik