Centrum Badań nad Historią Idei

Mając na uwadze użyteczność historii idei dla większości grup tematycznych i poszczególnych dyscyplin nauki, Międzynarodowy Klub Historii Idei UJ we współpracy z Instytutem Filozofii w Padwie zaproponował wiosną 2011 swoim partnerom zagranicznym  utworzenie sieci badawczej w zakresie historii idei z siedzibą w Krakowie, promującej tego rodzaju sposób uprawiania nauki i jego metodologię.

Krakowsko-padwański apel spotkał się z dużym entuzjazmem i aprobatą. Swój akces zadeklarowały m. in. następujące ośrodki współzałożycielskie: Padwa, Sztokholm, Bochum, Duisburg-Essen, Lausanne, Halle i Petersburg. Wszyscy z partnerów określili zakres tematyczny współpracy, deklarując promocję badań naukowych na poziomie studiów doktoranckich, post-doc i rozpoznawalnych już na scenie naukowej badaczy o renomie międzynarodowej. Jednym z celów powstałej sieci jest rozszerzenie kooperacji z innymi ośrodkami.

Władze Dziekańskie, przychylne tego rodzaju inicjatywie, zaproponowały zmianę statusu MKHI UJ, działającego od 2009 r. na Wydziale Filozoficznym i powołanie do życia „Centrum badawczego", które nosi nazwę: „Centrum Badań nad Historią Idei UJ".

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Filozoficznego UJ. Jego zadaniem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz rozwój metodologii w zakresie Historii Idei, między innymi:

- rozwój metodologii obowiązującej w ramach Historii Idei;
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ, w szczególności jednostkami Wydziału Filozoficznego UJ oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą;
- promowanie badań krajowych i zagranicznych w zakresie Historii Idei i jej metodologii;
- realizacja indywidualnych projektów badawczych;
- koordynacja wydawnicza serii wydawniczej;
- elektroniczne publikacje na łamach "Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas".

Zadania te realizowane są przez:

- nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym UJ;
- nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach UJ lub poza UJ;
- niezależnych badaczy i ekspertów, a także doktorantów i wyróżniających się studentów.

Założycielem i Kierownikiem Centrum był ś. p. dr hab. Michel Henri Kowalewicz, prof. UJ, natomiast od października 2016 r. funkcję pełniącego obowiązki Kierownika Centrum przejął dr hab. Riccardo Campa.