Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Beaty Nosek

W dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Beaty Nosek pt. Samorządność młodzieży w szkołach gimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego.


Promotor: dr hab. Ewa Bobrowska
Promotor pomocniczy: dr hab. Dorota Gierszewski

Recenzenci:
dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM
dr hab. Zofia Szarota, prof. UW


Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji MS Teams. 
Link do zespołu: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b4234d7f9f846d09395b83aed5f0a05%40thread.tacv2/conversations?groupId=98399b60-154e-4602-8baa-915d495bc9ec&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Link do spotkania: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4b4234d7f9f846d09395b83aed5f0a05%40thread.tacv2/1591361456273?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e1188152-e9a2-4068-a367-573be96c635f%22%7d


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, al. Mickiewicza 22.
 

Zawiadomienie

Data opublikowania: 29.05.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska