VI Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w VI Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej.

Dla VI-go Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, które odbędzie się 8 maja 2020 r. w Instytucie Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie proponuję kontynuację tematu Seminarium III i IV Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej ze szczególnym skupieniem się tym razem na teorii i praktyce wychowania katolickiego ze wskazaniem na przedział czasowy - mianowicie: Teoria i praktyka wychowania katolickiego między rokiem 1939 a Soborem Watykańskim II.

Wybrany na VI Seminarium okres dziejów Polski uświadamia nam jego złożoność – jakże wiele się zdarzyło w ciągu tych lat! Co działo się wówczas z rozwojem myśli pedagogicznej zainicjowanym w dwudziestoleciu międzywojennym? Jaka myśl pedagogiczna – poza wdrażaną i funkcjonującą w sferze formalnej - dochodziła do głosu (jakimi drogami) i rzeczywiście była akceptowana w Polsce? To przecież ta myśl uznawana za własną przede wszystkim decydowała o praktyce wychowania, kształcenia i opieki w rodzinach, środowisku rówieśniczym: w całym obszarze oddziaływań Kościoła katolickiego w Polsce.
We wskazanym okresie dziejów istniała krytyka (w kraju i za granicą) pojawiających się tendencji i kierunków zmian. Pełniła ona w stosunku do nowych zjawisk funkcję oceniającą, bywała wołaniem ostrzegającym przed zjawiskami groźnymi dla człowieka i ludzkości. Jakim był ten nurt krytyki, co w nim dominowało?
Wydobycia z zapomnienia wymaga przede wszystkim myśl pedagogiczna powstała poza ośrodkami akademickimi, która nie miała szans wejścia na jego forum.
Jej rzeczywista wartość jest zawarta w tekstach i ciągle jeszcze w rękopisach. Możemy ją odczytywać z semantycznej zawartość tekstów, a nie ze względu na dotychczasową obecność w minionych lub aktualnych dyskursach.

Obrady VI Seminarium proponuję skupić wokół następujących zagadnień:

1) polskie teksty o wychowaniu i pedagogice z czasu II wojny światowej (1939-1945) – rękopisy, publikacje polskiego podziemia i zagraniczne, inne;
2) polska tradycja wychowania katolickiego: ludzie, koncepcje, praktyka wychowawcza – między wyjściem armii niemieckiej, a rokiem 1948;
3) polska tradycja wychowania katolickiego: ludzie, koncepcje, praktyka wychowawcza – między rokiem 1948 a 1956;
4) wychowawcze nauczanie Kościoła katolickiego w Polsce pomiędzy rokiem 1939 a Soborem Watykańskim II – z uwzględnieniem wyżej wskazanych etapów;
5) soborowa wizja człowieka i jego wychowania – zawartość dokumentów, kierunki przezwyciężone, kierunki nowe;
6) nadzieje i zagrożenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez Sobór Watykański II w zakresie koncepcji człowieka i jego wychowania.


Zgłoszenia referatów i uczestnictwa prosimy przesyłać do 20 lutego 2020 r. na adres: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym” - tu proszę o abstrakty wystąpień do 1000 znaków.

prof. dr. hab. Janina Kostkiewicz
Przewodnicząca Seminarium
Kontakt: tel. 514 863 001 lub: janina.kostkiewicz@uj.edu.pl

 

Komunikat

Formularz zgłoszeniowy

 

Data opublikowania: 12.12.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska