Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie przewodów doktorskich

KOSZTY

1. Osoby, które utraciły status uczestnika studiów doktoranckich, po przedłożeniu rozprawy doktorskiej, zobowiązane są do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zapłacenie uczelni kosztów przewodu doktorskiego.

2. Wzory umów dostępne są w odpowiednich jednostkach/Instytutach. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

3. Podstawy naliczenia kosztów:

Pod pojęciem „zakończenia toku studiów doktoranckich” należy rozumieć wygaśnięcie stosunku zakładowego pomiędzy doktorantem a uczelnią z powodu upływu planowego czasu ich trwania wraz z ewentualnymi przedłużeniami. Byli doktoranci mogą kończyć przewody doktorskie na starych zasadach, ale w tym przypadku (byłych uczestników studiów doktoranckich, którzy zdecydują się na uzyskanie stopnia w tzw. starej procedurze), należy naliczyć opłaty za przeprowadzenie czynności w przewodzie doktorskim. Do niniejszych przypadków stosuje się zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 czerwca 2018 roku w sprawie: finansowania czynności przeprowadzanych Wersja uzupełniona - 19.04.2023 r.

4. Wysokość kosztów:

Wysokości stawek wynagrodzeń dla promotorów i recenzentów w prowadzonych przewodach doktorskich wszczętych w okresie od 1.05.2003 r. do 30.04.2019 r. na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r., poz. 48) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063) i wynoszą:

a) 5.390,00 zł dla promotora,

b) 1.832,60 zł dla recenzenta.

MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA KOSZTÓW PRZEWODU DOKTORSKIEGO

1. Kandydat ma możliwość złożenia wniosku o umorzenie kosztów przewodu doktorskiego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wynikające z podstawy prawnej czyli związane z ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

Przesłanka ważnego interesu dłużnika

Kandydat powinien we wniosku wykazać swój ważny interes, szczególnie fakt, że z uwagi na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie uiścić należności, a ściągnięcie jej należności w drodze egzekucji spowodowałoby dla niego i jego rodziny nadmierne obciążenie majątkowe lub inne ciężkie skutki.

Przesłanka ważnego interesu publicznego

Uczelnia może wziąć także pod uwagę działalność byłego doktoranta, który jest zasłużony dla Uczelni czy też całego społeczeństwa, bowiem wykonywał na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego czynności związane z dydaktyką, prowadzeniem badań, projektów, reprezentował Polskę czy też Uniwersytet na arenie międzynarodowej itp.

2. Wniosek składa się do Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ dr hab. Jacka Nowaka, prof. UJ

3. Podstawa prawna ewentualnego umorzenia:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Art. 55. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

Art. 57.

Na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym;

2) należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

TRYB POSTĘPOWANIA

1. Złożenie wniosku kandydata o umorzenie kosztów przewodu doktorskiego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wynikające z podstawy prawnej czyli związane z ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

Pomocne w tym celu może być w szczególności:

a) przedstawienie bliższych informacji na temat dochodów, źródeł utrzymania oraz stałych zobowiązaniach finansowych, jeżeli takie istnieją,

b) przedłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) przedłożenie dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę bądź na umowy cywilnoprawne, a także dokumentów dot. innych dochodów, jeżeli takie są osiągane,

d) bliższe sprecyzowanie trudnej sytuacji rodzinnej, przedstawienie dowodów w tym zakresie,

e) podanie informacji o osobach na utrzymaniu,

f) przedstawienie informacji/dokumentów świadczących o wykonywaniu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego czynności związanych z dydaktyką, prowadzeniem badań, pozyskaniem i/lub udziałem w realizacji projektów badawczych finansowanych przez zewnętrzne instytucje.

2. Analiza wniosku i oświadczenie pisemne Dziekana w sprawie w sprawie zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty lub braku takiej zgody.

3. Kontrasygnata Kwestora w przypadku zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty.

4. W przypadku braku zgody na umorzenie kosztów lub w przypadku zgody na rozłożenie płatności na raty zawarcie stosownej umowy z Kandydatem.

Informacja została przygotowana przez dr hab. Annę Sajdak-Burską, prof. UJ, Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Data opublikowania: 09.05.2023
Osoba publikująca: Izabela Kielar