Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ, zostało utworzone i działa przy Instytucie Pedagogiki UJ od 2003r. KNPR UJ działa na terenie całej Polski, w środowiskach studenckich i w instytucjach związanych z działalnością wychowawczo – resocjalizacyjną, instytucjach służących pomocą psychologiczno – pedagogiczną.  Obecnie zrzesza 12 członków. Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, popularyzacja pedagogiki specjalnej, w tym szczególnie jednej z jej subdyscyplin- pedagogiki resocjalizacyjnej jako dziedziny nauki oraz jej zastosowanie w pracy w środowisku lokalnym oraz w instytucjach zamkniętych, prowadzenie badań, projektów naukowych i profilaktycznych.

Co robimy?

Koło realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie konferencji i dyskusji poruszających problemy skuteczności działań profilaktycznych oraz procesu resocjalizacji w różnego typu placówkach i w środowisku otwartym,
2) pogłębianie wiedzy teoretycznej poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, kursach i obozach naukowych,
3) poznanie, diagnoza i analiza problemów społecznych w oparciu o materiały dydaktyczne – filmy, prezentacje multimedialne, materiały szkoleniowe, spotkania z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, ekspertami w dziedzinie profilaktyki i resocjalizacji.
4) zachęcanie studentów do pracy naukowo - badawczej,
5) rozwijanie współpracy naukowej z innymi organizacjami studenckimi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą,
6) popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji i readaptacji społecznej w środowisku lokalnym.
7) opracowywanie wyników przeprowadzonych badań i ich publikację.

 

Czasopismo RESKA

W ramach Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych powstało czasopismo Reska. ResUJ z nami. Do współwydawania czasopisma zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematami resocjalizacji. Artykuły prosimy wysyłać na adres: reskauj@gmail.com

Wytyczne do przesyłanych artykułów:
1. Bibliografia znajduje się na końcu dokumentu (wszystkie źródła mają być opisane wg standardów jak do pracy magisterskiej); 2. Wszystkie zdjęcia są opisane (jedno zdjęcie tytułowe - opis "tytuł" i dowolna ilość zdjęć w tekście, opis "tekst"). Zdjęcia należy pobierać ze strony http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page; 3. Tekst złożony jest ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia (podsumowania - wyciągnięcia swoich wniosków, krytycznego komentarza) oraz zawiera krótkie i zwięzłe wyjaśnienia terminologiczne; 4. Objętość tekstu od 4-8 stron A4 pisanych w Wordzie, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,15; 5. Prosimy nie edytować tekstów. Jedyna dopuszczalna edycja to pogrubienia, pochylenia i podkreślenia.

Ludzie

Przewodnicząca: Weronika Krężelok

Zastępca Przewodniczącej: Klaudia Wilkołek

Skarbnik/sekretarz: Eryka Sitko

Redaktor naczelny czasopisma Reska. ResUJ z nami: Stefan Bożyk

Opiekun naukowy: dr hab. Małgorzata Michel

Zastępca opiekuna naukowego: mgr Agnieszka Tajak-Bobek

Kontakt

Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych
Instytut Pedagogiki UJ
ul. Stefana Batorego 12
31-135 Kraków

e-mail: knpr.uj@gmail.com

www: http://knpruj.cba.pl/j/

Facebook: https://www.facebook.com/KNPRUJ

telefon:  737 366 378  Weronika Krężelok